Three letter Words

 • ACE ACT ADD AGE AGO AID AIM AIR ALL AND APE ARK ARM ART ASH ASK
 • ASS  AXE
 • eis aekt aed eij ago eid eim er awl and eip aark aarm aart aesh aesk
 • aes aeks…………….Gujalish
 • એઇસ્ ઍક્ટ્ ઍડ્ એઇજ્ અગો એઇડ્ એઇમ્ એર્ ઑલ્ અન્ડ્ એઇપ્ આર્ક્ આર્મ્ આર્ટ્ ઍશ્ ઍસ્ક્ ઍસ્ ઍક્સ્……Gujarati
 • ˈeɪs ˈækt ˈæd ˈeɪdʒ əˈgoʊ ˈeɪd ˈeɪm ˈer ˈɔl ənd ˈeɪp ˈɑrk ˈɑrm ˈɑrt ˈæʃ ˈæsk ˈæs æks……………..IPA
 • BAD BAG BAN BAR BAT BAY BED BEE BEG BET BIB BID BIG BIT BOW BOX BOY BUD BUG BUS BUT BUY BYE
 • baed baeg baen baar baet bei bed bii beg bet bib bid big bit baeu baaks bawi/bawy bad bag bas bat baai/baay baai/baay
 • બૅડ્ બૅગ્ બૅન્ બાર્ બૅટ્ બેઇ બેડ્ બી બેગ્ બેટ્ બિબ્ બિડ્ બિગ્ બિટ્ બૅઉબાક્સ્ બૉઇ બડ્ બગ્ બસ્ બટ્ બાઇ બાઇ
 • ˈbæd ˈbæg ˈbæn ˈbɑr ˈbæt ˈbeɪ bed ˈbiː ˈbeg ˈbet ˈbɪb ˈbɪd ˈbɪg ˈbɪt ˈbæʊ ˈbɑks ˈbɔɪ ˈbəd ˈbəg ˈbəs ˈbət ˈbaɪ ˈbaɪ
 • CAB CAN CAP CAR CAT COT COW CRY CUB CUP CUT
 • kaeb kan kaep kaar kaet kaat kaeu kraai/kraay kab kap kat
 • કૅબ્ કન્ કૅપ્ કાર્ કૅટ્ કાટ્ કૅઉ ક્રઐ કબ્ કપ્ કટ્
 • kæb kən ˈkæp ˈkɑr ˈkæt ˈkɑt ˈkæʊ ˈkraɪ ˈkəb ˈkəp ˈkət
 • DAD DAY DEB DEW DID DIE DIG DIP DOG DOT DOW DRY DUE DUG DYE
 • daed dei/dey deb duu did daai/daay dig dip dawg daat daeu draai/draay duu dag daai/daay
 • ટ્ડૅડ્ ડેઇ ડેબ્ ડૂ ડિડ્ ડાઇ ડિગ્ ડિપ્ ડૉગ્ ડાટ્ ડૅઉ ડ્રાઇ ડૂ ડગ્ ડાઇ
 • ˈdæd ˈdeɪ ˈdeb ˈduː ˈdɪd ˈdaɪ ˈdɪg ˈdɪp ˈdɔg ˈdɑt ˈdæʊ ˈdraɪ ˈduː ˈdəg ˈdaɪ 
 • EAR EAT EGG EGO END EYE
 • ir iit eg iigo end aai/aay
 • ઇર્ ઈટ્ એગ્ ઈગો એન્ડ્ આઇ
 • ˈɪr ˈiːt ˈeg ˈiːgoʊ ˈend ˈaɪ
 • FAN FAR FAT FAX FEE FEW FIG FIT FIX FLY FOG FOR FOX FRY FUN FUR
 • faen faar faet faeks fii fyu fig fit fiks flaai/flaay fawg far faaks fraai/fraay fan far
 • ફૅન્ ફાર્ ફૅટ્ ફૅક્સ્ ફી ફ્યુ ફિગ્ ફિટ્ ફિક્સ્ ફ્લાઇ ફૉગ્ ફર્ ફાક્સ્ ફ્રાઇ ફન્ ફર્
 • ˈfæn ˈfɑr ˈfæt ˈfæks ˈfiː ˈfjuː ˈfɪg ˈfɪt ˈfɪks ˈflaɪ ˈfɔg fər ˈfɑks ˈfraɪ ˈfən ˈfər
 • GAP GAS GAY GET GOD GOT GUM GUN GUT GUY
 • gaep gaes gei/gey get gaad gaat gam gan gat gaai/gaay
 • ગૅપ્ ગૅસ્ ગેઇ ગેટ્ ગાડ્ ગાટ્ ગમ્ ગન્ ગટ્ ગાઇ
 • ˈgæp ˈgæs ˈgeɪ ˈget ˈgɑd ˈgɑt ˈgəm ˈgən ˈgət ˈgaɪ 
 • HAD HAS HAT HAY HEN HER HIM HIP HIS HIT HOG HOP HOT HOW HUB HUE HUG HUT
 • haed haez haet hei hen har im hip hiz hit hawg haap haat haeu hab wei/wey
 • hag hat
 • હૅડ્ હૅઝ્ હૅટ્ હેઇ હેન્ હર્ ઇમ્ હિપ્ હિઝ્ હિટ્ હૉગ્ હાપ્ હાટ્ હૅઉ હબ્ વેઇ હગ્ હટ્
 • ˈhæd ˈhæz ˈhæt ˈheɪ ˈhen (h)ər ɪm ˈhɪp (h)ɪz ˈhɪt ˈhɔg ˈhɑp ˈhɑt ˈhæʊ ˈhəbˈweɪ
 • ˈhəg ˈhət
 • ICE ICY ILL INK JAM JAR JAW JET JOB JOG JOY JUG
 • aais aaisii il ink jaem jaar yaw jet jaab jaag yawi/jawy jag
 • આઇસ્ આઇસી ઇલ્ ઇન્ક્ જૅમ્ જાર્ યૉ જૅટ્ જાબ્ જાગ જોઇ જગ્
 • ˈaɪs ˈaɪsiː ˈɪl ˈɪŋk ˈdʒæm ˈdʒɑr ˈdʒɔ ˈdʒet ˈdʒɑb ˈdʒɑg ˈdʒɔɪ ˈdʒəg
 • KEY KID KIT LAB LAP LAW LAY LEG LET LID LIE LIP LOG LOT LOW
 • kii kid kit laeb laep law lei/ley leg let lid laai/laay lip lawg laat lo
 • કી કિડ્ કિટ્ લૅબ્ લૅપ્ લૉ લેઇ લેગ્ લેટ્ લિડ્ લાઇ લિપ્ લૉગ્ લાટ્ લો
 • ˈkiː ˈkɪd ˈkɪt ˈlæb ˈlæp ˈlɔ ˈleɪ ˈleg ˈlet ˈlɪd ˈlaɪ ˈlɪp ˈlɔg ˈlɑt ˈloʊ
 • MAD MAN MAP MAT MAX MAY MEN MET MID MIX MOB MOM MUD
 • maed maen maep maet maeks mei/mey men met mid miks maab maam mad
 • મૅડ્ મૅન્ મૅપ્ મૅટ્ મૅક્સ્ મેઇ મેન્ મેટ્ મિડ્ મિક્સ્ માબ્ મામ્ મડ્
 • ˈmæd ˈmæn ˈmæp ˈmæt ˈmæks ˈmeɪ ˈmen ˈmet ˈmɪd ˈmɪks ˈmɑb ˈmɑm ˈməd
 • NAP NET NEW NOT NOW NUT
 • naep net nuu naat naeu nat
 • નૅપ્ નેટ્ નૂ નાટ્ નૅઉ નટ્
 • ˈnæp ˈnet ˈnuː ˈnɑt ˈnæʊ ˈnət
 • OAK OAT ODD OFF OIL OLD ONE ORE OUR OUT OWE OWL OWN
 • ok ot aad awf awil/awyl old wan awr aar aeut ov aeul on 
 • ઓક્ ઓટ્ આડ્ ઑફ્ અવિલ્ ઓલ્ડ્ વન્ ઑર્ આર્ ઍઉટ્ ઓ ઍઉલ્
 • ˈoʊk ˈoʊt ˈɑd ˈɔf ˈɔɪl ˈoʊld ˈwən ˈɔr ɑr ˈæʊt ˈoʊ ˈæʊl
 • PAD PAN PAR PAT PAW PAY PEA PEE PEN PET PIE PIG PIN PIT POT PUT
 • paed paen paar paet paw pei/pey pii pii pen pet paai/paay pig pin pit paat put
 • પૅડ્ પૅન્ પાર્ પૅટ્ પૉ પેઇ પી પી પેન્ પેટ્ પાઇ પિગ્ પિન્ પિટ્ પાટ્ પુટ્
 • ˈpæd ˈpæn ˈpɑr ˈpæt ˈpɔ ˈpeɪ ˈpiː ˈpiː ˈpen ˈpet ˈpaɪ ˈpɪg ˈpɪn ˈpɪt ˈpɑt ˈpʊt
 • RAG RAN RAP RAT RAW RAY RED RIB RID RIG RIM RIP ROB ROD ROT ROW RUB RUG RUM RUN RYE
 • raeg raen raep raet raw rei/rey red rib rid rig rim rip raab raad raat ro rab rag ram ran raai/raay
 • રૅગ્ રૅન્ રૅપ્ રૅટ્ રૌ રેઇ રેડ્ રિબ્ રિડ્ રિગ્ રિમ્ રિપ્ રાબ્ રાડ્ રાટ્ રો રબ્ રગ્ રમ્ રન્ રાઇ
 • ˈræg ˈræn ˈræp ˈræt ˈrɔ ˈreɪ ˈred ˈrɪb ˈrɪd ˈrɪg ˈrɪm ˈrɪp ˈrɑb ˈrɑd ˈrɑt ˈroʊ ˈrəb ˈrəg ˈrəm ˈrən ˈraɪ
 • SAD SAG SAT SAW SAY SEA SEE SET SEW SEX SHE SHY SIN SIP SIR SIT SIX SKI SKY SON SOW SOX SOY SPA SPY SUB SUE SUM SUN
 • saed saeg saet saw sei/sey sii sii set so seks shii shaai/shaay sin sip sar sit siks skii skaai/skaay san saeu saaks sawi/sawy spaa spaai/spaay sab suu sam san
 • સૅડ્ સૅગ્ સૅટ્ સૉ સેઇ સી સી સેટ્ સો સેક્સ્ શી શાઇ સિન્ સિપ્ સર્ સિટ્ સિક્સ્ સ્કી સ્કાઇ સન્ સૅઉ સાક્સ્ સૉઇ સ્પા સ્પાઇ સબ્ સૂ સમ્ સન્
 • sæd ˈsæg ˈsæt ˈsɔ ˈseɪ ˈsiː ˈsiː ˈset ˈsoʊ ˈseks ˈʃiː ˈʃaɪ ˈsɪn ˈsɪp ˈsər ˈsɪt ˈsɪks ˈskiː ˈskaɪ ˈsən ˈsæʊ sɑks ˈsɔɪ ˈspɑ ˈspaɪ ˈsəb ˈsuː ˈsəm ˈsən
 • TAB TAG TAN TAP TAR TAX TEA TEN THE THY TIE TIN TIP TIT TOE TON TOO TOP TOY TRY TUB TWO USE VAN VIA VOW
 • taeb taeg taen taep taar taeks tii ten dha dhaai/dhaay taai/taay tin tip tit to tan tuu taap tawi/tawy traai/taay tab tuu yus vaen vaaia/vaaya vaeu
 • ટૅબ્ ટૅગ્ ટૅન્ ટૅપ્ ટાર્ ટૅક્સ્ ટી ટેન્ ધ ધાઇ ટાઇ ટિન્ ટિપ્ ટિટ્ ટો ટન્ ટૂ ટાપ્ ટૉઇ ટ્રઐ ટબ્ ટૂ યુસ્ વૅન્ વાઇઅ વૅઉ
 • ˈtæb ˈtæg ˈtæn ˈtæp ˈtɑr ˈtæks ˈtiː ˈten ðə ˈðaɪ ˈtaɪ ˈtɪn ˈtɪp ˈtɪt ˈtoʊ ˈtən ˈtuː ˈtɑp ˈtɔɪ ˈtraɪ ˈtəb ˈtuː ˈjuːs ˈvæn ˈvaɪə ˈvæʊ
 • WAG WAN WAR WAS WAX WAY WEB WED WET WHO WHY WIG WIN WON WOW
 • waeg waan wawr waz waeks wei web wed wet huu waai/waay wig win wan waeu
 • વૅગ્ વાન્ વૉર્ વઝ્ વૅક્સ્ વેઇ વેબ્ વેડ્ વેટ્ હૂ વાઇ વિગ્ વિન્ વન્ વૅઉ
 • ˈwæg ˈwɑn ˈwɔr ˈwəz ˈwæks ˈweɪ ˈweb ˈwed ˈwet ˈhuː ˈwaɪ ˈwɪg ˈwɪn ˈwən ˈwæʊ
 • YAM YEN YES YET YOU YUM YUP ZIG ZIP ZOO
 • jaem jen jes jet yu yam jap zig zip zuu
 • જૅમ્ જૅન્ જૅસ્ જૅટ્ યુ યમ્ જપ્ ઝિગ્ ઝિપ્ ઝૂ
 • ˈjæm ˈjen ˈjes ˈjet ˈjuː yəm ˈjəp ˈzɪg ˈzɪp ˈzuː
 •  You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3 one by one and listen to the proper pronunciations. 
 •  
Advertisements

Two letter Words

 • Gujalish Pronunciation key>> /ə/a̩/a/Schwa, ɪ/i, iː/ ī /ii/, aɪ/aai ,ɔ/ŏ/aw/, 
 • uː/ū/uu/, oʊ/o/
 • am an at as be bi by do go he hi if in is it me my no of on so to
  un up us we
 • am an at az bii baai/baay baai/baay duu go hii haai/haay if in iz it mii maai/maay no av awn so tu an ap as wii……Gujalish /Type able
 • a̩m a̩n a̩t a̩z bī bāi bāi dū go hī hāi if in iz it mī māi no a̩v ŏn so tu  a̩n a̩p a̩s wī……………………………………………Guja̩lish / Print media
 • અમ્ અન્ અટ્ અઝ્ બી બાઇ બાઇ ડૂ ગો હી હાઇ ઇફ્ ઇન્ ઇઝ્ ઇટ્ મી માઇ નો અવ્ ઑન્ સો ટુ અન્ અપ્ અસ્ વી……………….Gujarati
 • əm ən ət əz ˈbiː ˈbaɪ ˈbaɪ ˈduː ˈgoʊ ˈhiː ˈhaɪ ˈɪf ˈɪn ɪz ˈɪt ˈmiː ˈmaɪ ˈnoʊ əv ˈɔn ˈsoʊ tʊ ənˈ əp ˈəs ˈwiː………………IPA
 • You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3
 • one by one and listen to the proper pronunciations.
 •  

All Consonants Plus Vowels Part 4

Now lets apply these vowels to each consonant.

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː   ʊ   ʊː   æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm    əh (IPA)

ạ   ā   i    ī   u   ū       ă      e   ại       ǒ      o   ạu     ạm/ ạn ạh…..Gujạlish

a  aa  i   ii   u   uu   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

Alphabetical Chart :

c/k/s , f /ph,  q/kw/kv/k,  a/ə ,ă/ae,  ǒ/aw 

ba  bā  bi  bī  bu  bū  bă be bai  bǒ  bo bau  bam/an bah

da  dā  di  dī  du  dū  dă de dai  dǒ  do dau  dam/dan dah

fa  fā  fi  fī  fu  fū  fă fe fai  fǒ  fo fau  fam/fan fah

ga  gā  gi  gī  gu  gū  gă ge gai  gǒ  go gau  gam/gan gah

ha  hā  hi  hī  hu  hū  hă he hai  hǒ  ho hau  ham/han hah

ja  jā  ji  jī  ju  jū  jă je jai  jǒ  jo jau  jam/jan jah

ka  kā  ki  kī  ku  kū  kă ke kai  kǒ  ko kau  kam/kan kah

la  lā  li  lī  lu  lū  lă le lai  lǒ  lo lau  lam/lan lah

ma  mā  mi  mī  mu  mū  mă me mai  mǒ  mo mau  mam/man mah

na nā  ni  nī  nu  nū  nă ne nai  nǒ  no nau  nam/nan nah

pa  pā  pi  pī  pu  pū  pă pe pai  pǒ  po pau  pam/pan pah

ra  rā  ri  rī  ru  rū  ră re rai  rǒ  ro rau  ram/ran rah

sa  sā  si  sī  su  sū  să se sai  sǒ  so sau  sam/san sah

ta  tā  ti  tī  tu  tū  tă te tai  tǒ  to tau  tam/tan tah

va vā  vi  vī  vu  vū  vă ve vai  vǒ  vo vau  vam/van vah

wa  wā  wi  wī  wu  wū  wă we wai  wǒ  wo wau  wam/wan wah

bha  bhā  bhi  bī  bhu  bhū  bhă bhe bhai  bhǒ  bho bhau  bham/bhan bhah

cha  chā  chi  chī  chu  chū  chă che chai  chǒ  cho chau  cham/chan chah

dha  dhā  dhi  dhī  dhu  dhū  dhă dhe dhai  dhǒ dho dhau  dham/dhan dhah

gha  ghā  ghi  ghī  ghu  ghū  ghă ghe ghai  ghǒ  gho ghau  gham/ghan ghah

jha  jhā  jhi  jhī  jhu  jhū  jhă jhe jhai  jhǒ  jho jhau  jham/jhan jhah

kha  khā  khi  khī  khu  khū  khă khe khai  khǒ  kho khau  kham/khan khah

pha  phā  phi  phī  phu  phū  phă phe phai  phǒ  pho phau  pham/phan phah

sha  shā  shi  shī  shu  shū  shă she shai  shǒ  sho shau  aham/shan shah

tha  thā  thi  thī  thu  thū  thă the thai  thǒ tho thau  tham/than thah

Here are some words based on above chart. One may practice here and write English words phonetically using this chart.

CUT/kat,,BAR/bār,BAT/băt BID/bīd, BED/bed, LOOK/lūk, OFF/ǒff BALL/bǒl

HER/har  BID/bid, BOOT/būt BUNDLE/bandl,ABOVE/abav

English Vowels and Basic Sounds with Consonants Part 3

English Vowels:

A,E,I,O, U /a,ei,o,u  In Gujalish,these Vowels produces fifteen sounds when combined with consonants.

Letter B/b plus vowels

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː   ʊ   ʊː   æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm    əh (IPA)

ạ   ā   i    ī   u   ū       ă      e   ại       ǒ      o   ạu     ạm/ ạn ạh…..Gujạlish

a  aa  i   ii   u   uu   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

ba  baa  bi  bii  bu  buu  bae  be  bai   baw   bo  bau  bam ban  bah

b/ba………..as in………..bug,but,bus

bā/baa……..as in ………bar,buy ,(box,bow)

bi………as in…….. ..big,bit,bill,bid

bī/bii……..as in …………beet,beat

bu…….as in……… …bull,bullet,(butch,burett)

bū/buu……as in …………book,boot

bae…….as in………….bat

be……..as in………….bay,

bai…….as in………….bail,bait

baw…….as in…………boy,boss(ball,baud,bought)

bo…….as in………….both,boat,bold

bau……as in………….baud,bawl

bam / ban……………..bump,/ bung,bundle

bah……………………..blah,baht

Now lets apply these vowels to another consonant, letter D/d.

d(a)   dā  di   dī   du   dū  dē  de dai   dō  do  dau  dam/dan  dah

d/da……..as in………dum,dug,duck,

dā/daa ….. as in……. dark,dart,darn,(doll ?dye?)

di……..as in……..dim,dig,dip

dī/dii………as in…….deep,deem,dear,deer,deal(body,lady)

du……..as in……..dude,duty,due,dual (do ?)

dū/duu  …..as in………doom(door ?)

dae…….as in……….dad,dam

de……as in………..day

dai……as in………..paid,maid,raid,laid

daw……..as in………..dog,dock,doll,(daughter)

do………as in………..door,dome,dope,donor,dose

dau/daw…….as in………….daunt,daughter

dam/dan……….as in………..dum/done

dah………as in………………..dahl

 

English Vowels and Basic Sounds Part 2

A,  E,  I,  O,  U

a, e, i, o ,u

Now each consonant produces these fifteen basic sounds in Gujalish  system when combined with vowels along with other merging sounds.

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː  ʊ  ʊː  æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm  əh (IPA)

ạ   ā       i    ī   u   ū    ă      e       ại      ǒ      o    ạu     ạm  ạn ạh (for print media)

a, aa,    i,    ii,  u,uu, ae,    e,        ai,   aw,   o,    au,    am,an,ah ………Type able

a, a:     ,i,    i:.  u. u:,ae,     e,        ai,  aw,    o,     au,   am,an,ah…………..Type able

ʊː/oo ,  ɪː/ee  (don’t resemble to IPA characters)

Merging Sounds:

ɑɪ/aai /āi/a:i , ɑʊ/aau/āu æʊ /aeu/ău /kite,cow

a/… as in america,about,away,up,us,other

ā… as in father,arm,art,odd, 

i… as in if,is,ill,in

ī… as in meet,beet

u… as put

ū… as in food,boot,loot,use,unit

ae… as in bat,hat

e…as in may,bay,hey,get,let  

ai/əi… as in paisā ..not same as aɪ/item,kite) 

aw… as in law,off,oil,august,auction,audit,audio,augur

o… as in over,oak,old,own

au…as in  aurat .. not same as aʊ

am/an… as in  amber,under,uncle

ah…   as in aha ,uh

Now say

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r s t u v w x y z

Now read…..

ei,bī,sī,dī,i,ef jī,eich,āi,je,ke,el,em,en,o,pī,kyū,ār,es,tī,yu,vī,dablyū,eks,wāy,zī/zed

English Alphabet and Basic Letter Sounds Part 1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j l k l m n o p q r s t u v w x y z

When you spell say………….(click to listen)

The above letters have the basic sounds like………..(click to listen)

(When you read or write use these basic sounds.)

a…….  sounds like a in America, away (up,un,us,other)

b……..but, lab ,bug,bud,bun,

c ……cut,cup

d…….duck, mad, pad

e…….east , ever

f…….fun,if,puff,off,bluff,staff,(graph,cough,laugh,rough,tough)

g……gun, flag,bag,egg,(ghost,league,plague)

h….. hut,hut,hull

i…….in,it,is,if,big,meet,deep

j…….jug,just (age,cage,germ,large,urge,bridge,judge)

k…..kut, ink,ark,ask,buck, luck, beak(chord,chrome,anchor,echo,chemical)

l……luck, love,lug,lux

m…mug,mud,must,(come,some)

n….num, ban,null,none,nut,inn,(done,none,one,sign)

o….open,oak, old, over,obey

p….puppy, map

q….quick

r……rub,rug,run,

s…..sun,miss,some,suck,sum,supper,pass,miss(ice,face,rice)

t…..tub,pet at,tum,tuck

u…up,us,un,put,use,unit

v…..yulgar, five,verb,verse,vulture,cave

w….word,worm,work,

x…..delux , fax  box,xerox

y…..yes,yet,yum

z…..zuck,zerk,zoo,zip,quiz,fuzz,buzz(cheese,raise,hose)

Additional Consonants Combination Sounds:

bh….Bharat,bhakti

ch….church,chick

dh….dharma,buddha

gh…..afghan,ghetto,ghosts,high,tough,light

jh……jhala

kh……khan

ph…..phone,(fun)

sh…..shut,bush,push,fish

th……bath,math,(this,the)

wh…..who,why

Extra Consonants Combinations:

sch………..school,scholar

ion…………ions,onions,lion

tion……….lotion,motion

ssion…..mission,admission,passion,sesson

isms………prisms,egoisms

ks………….ax,fax,fix,box,tax,wax,six,next, success,accent,accept

tch…………patch,batch,itch,catch,scratch,witch

Why not respell English words in Gujalish scheme?

English is an international language. Pronunciation  is definitely the biggest thing that people notice when you are speaking English. Almost all English learners say “I don’t need to study pronunciation, I just want to communicate in English.” Unfortunately, many learners ignore pronunciation. English pronunciation is not always predictable from the spelling forms that you see. Words that look the same might have very different pronunciations.  Like many languages, World English has wide variation in pronunciation, both historically and from dialect to dialect. In general, however, the regional dialects of English share a largely similar (though not identical) phonological system.There is significant variation in the vowel sounds used within most of these countries, and in other countries where English is spoken. Good pronunciation in simple words should be one of the first things that you learn in English.

Traditional respelling systems for English use only the 26 ordinary letters of the Latin alphabet with diacritics, and are meant to be easy for native readers to understand. English dictionaries have used various such respelling systems to convey phonemic representations of the spoken word.

Phonetic transcriptions are usually written in the International Phonetic Alphabet (IPA), in which each English sound has its own symbol.The following tables show the IPA (IPA,SAMPA,and enPR/AHD representations of English pronunciation

The purpose of this section is to help learners of English with the pronunciation of specific sounds using  Gujalish scheme. In Gujalish, the words should be spelled  the way they are pronounced.

Many times, people make spelling mistakes,  which happen because of the confusion of using right vowels, consonants, or suffixes. One reason why these spelling mistakes happen could be that we tend to judge the spelling on the basis of how we speak/pronounce a word. You could be relieved by the fact that  you write in the same way as you speak/spell them.

Here is a picture of the inside of ones mouth and the important articulators, the parts of the mouth that help you to make the sounds.

Here is the Gujarati Alphabet, a simplest version of Sanskrit/Devanagari Scripts without horizontal lines(lines above letters) with Gujarati Latin keyboard. Hindi and Sanskrit can easily be written in Gujanagari(Gujarati) Script.

Consonants and Vowels:

velars palatals retroflexes dentals labials
ક [k]
k  K
ચ[c]
c  C
ટ [ʈ]
ṭ  Ṭ
ત[t̪]
t  T
પ[p]
p  P
tenuis plosives
ખ [kʰ]
kh  Kh
છ [cʰ]
ch  Ch
ઠ[ʈʰ]
ṭh  Ṭh
થ[t̪ʰ]
th  Th
ફ[pʰ]
ph  Ph
aspirated plosives
ગ  [ɡ]
g  G
જ [ɟ]
j  J
ડ[ɖ]
ḍ  Ḍ
 દ[d̪]
d  D
 બ [b]
b  B
voiced plosives
ઘ [ɡʱ]
gh  Gh
ઝ  [ɟʱ]
jh  Jh
ઢ [ɖʱ]
ḍh  Ḍh
ધ[d̪ʱ]
dh  Dh
ભ[bʱ]
bh  Bh
breathy-voiced plosives
ङ [ŋ]
ṅ  Ṅ
ञ [ɲ]
ñ  Ñ
ણ [ɳ]
ṇ  Ṇ
ન [n]
n  N
મ[m]
m  M
nasal stops
ય [j]
y  Y
ર [r]
r  R
લ[l]
l  L
વ[ʋ]
v  V
semi-vowels
શ [ɕ]
ś  Ś
ષ[ʂ]
ṣ  Ṣ
સ [s]
s  S
sibilants
હ[ɦ]
h  H
voiced fricative
Category nāgarī Transcription Lower case Upper case
vowels [ɐ] a A
[ɑː] ā Ā
[i] i I
[iː] ī Ī
[u] u U
[uː] ū Ū
[ɹ̩]
[ɹ̩ː]
[l̩] Ḷ (Rarely used letter)
[l̩ː] Ḹ (rarely used letter)
diphthongs [eː] e E
[ɐi] ai Ai
[ou] o O
[au] au Au
anusvara અં [ⁿ] aṃ
visarga અ: [h] aḥ