Gujalish Pronunciation Key

Vowels:

Each consonant produces these 15 basic sounds when combined with vowels.           

 ્   ા   િ  ી   ુ   ૂ    ૅ    ે    ૈ   ૉ    ો    ૌ    ં / ં   ઃ(Basic Sounds)

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː   ʊ   ʊː   æ  ɛ/eɪ/ey  əɪ   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm    əh (IPA)

   ā   i    ī   u   ū       ă      e   i       Ŏ      o   u     m/ ạh…..Gujlish

a  aa  i   ii   u   uu   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

a  aa  i  ee  u  oo   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

a a: i  i: u  u:  ae   e  ai   o:    o  au am/an  ah(Type able)

Merging Sounds:
aɪ/ɑɪ/aai /āi/a:i ,   aʊ/ɑu/aau/āu/a:u,    æʊ /aeu/ău

ə/ʌ/a̩/a/Schwa..America,away ,but ,her,above,other,fir,certain

ɑ/ā/aa/a: .. art,fadher

ɪ/i.. in,his

iː/ī/ii/ee,.. meet,

ʊ/u.. put,use,

ʊː/uː/ū/uu/oo.. boot

æ/ae/ă.. act,hat,,

ɛ/e.. may,ape,main,

əɪ/ai…kaisa,hai (no English words having this sound)

ɔ/ɔ:/aw/ǒ/o: .. off,oil,audit 

oʊ/o…over,on,

əu /au/au: …aurat/auurat (no English words having this sound)

aɪ/ɑɪ/āi/aai/a:i.. kite,item,

aʊ/ ɑu /āu/aau/a:u….mouth,how,out

am/an.. umber/uncle, ah.. aha  

cut,car, kin,keep,put,cool,cat,cake,kite,coil,coat.under, umber 

kat,kaar,kin,kiip,put,kuul,kaet,keik,kaait,kawil,kot,andar,ambar………..Gujalish(type able)

ka̩t,kār,kin,kīp,put,kūl,kăt,keik,kāit,kŏil,kot,a̩nda̩r,a̩mba̩r….Gujalish(pri-nt media)

kət,kɑr,kɪn,kiːp,pʊt,kuːl,kæt, keɪk, kɑɪt, kɔɪl, koʊt, əndər, əmbər..IPA

English Consonants:

b d  f g h  j k l m n  p  r s t v/w x y z (c/k/s,q/kv/kw)
bh,ch,dh,gh,kh,sh,th,zh(ph/f)
ð θ ʃ ʒ  t͡ʃ  d͡ʒ  ʝ  /dh,th.z,ch,j,y

b / but, k / cup, d / duck, f / fun, g / gun, h / hut, j / jug, k / ink,

l / luck m / mug, n / nut, p / puppy,map, q / quick, r / run, s / sun, t / tub,

v / vulgar,verb, w / word, x / fax, y / yes, z / zuck

Combination of consonants(digraph)

bh/Bharat,bhaktich/church,chickdh/dharma,buddha gh/afghan,ghetto,ghostsjh/jhala;  kh/khan,khaki ph/phonesh/shut,push,fish;  th/bath,math, wh/who,why

Schwa deletion in Indo-Aryanlanguages……ə=a

http://en.wikipedia.org/wiki/Schwa_deletion_in_Indo-Aryan_languages

 http://en.wikipedia.org/wiki/Schwa

http://en.wikipedia.org/wiki/Digraph_(orthography)

Use this Keyboard to type special /  ā  ī  ū characters. 

http://maori.typeit.org/

્  ા  િ  ી  ુ  ૂ  ૅ  ે   ૈ  ૉ  ો  ૌ  ં / ં  ઃ 
a   aa  i    ii   u  uu  ae  e  ai   aw  o   au  am/an  ah
અ આ  ઇ  ઈ  ઉ  ઊ  ઍ  એ ઐ  ઑ  ઓ  ઔ  અં /અં  અઃ  …….Independent Vowels
k  kh g  gh ch  chh  j   z/jh   ṭ ṭh  ḍ ḍh ṇ
ક્  ખ્ ગ્ ઘ્   ચ્   છ્    જ્  ઝ્     ટ્ ઠ્  ડ્ ઢ્   ણ્…………………….Conjuncts consonants
ka kha ga gha ca  cha ja   z/jha  ṭa  ṭha  ḍa ḍha ṇa
ક  ખ    ગ  ઘ     ચ   છ    જ   ઝ       ટ   ઠ    ડ   ઢ     ણ…….. consonants
t   th    d  dh    n   p   f/ph   b   bh  m     y   r  l   w/v
ત્  થ્    દ્  ધ્     ન્  પ્    ફ્      બ્   ભ્   મ્     ય્  ર્ લ્  વ્……….Conjuncts consonants
ta tha da dha na  pa fa/pha ba bha ma ya ra la wa/va
ત  થ   દ  ધ     ન   પ   ફ        બ  ભ    મ   ય  ર  લ  વ……….Consonants
sh   s   ṣ   h    ḽ   kṣ   gn
શ્    સ્  ષ્  હ્   ળ્  ક્ષ્    જ્ઞ્…………………………………………….Conjuncts consonants
sha sa ṣa ha ḽa kṣa gna
શ   સ ષ હ  ળ ક્ષ  જ્ઞ……………………………………Consonants
ક   કા  કિ કી   કુ  કૂ   કૅ    કે   કૈ     કૉ    કો  કૌ     કં     કં      કઃ
ka  kā ki kī    ku kū kæ ke kai  kaw   ko kau  kam kan  kah
Rho-tic Vowels
(consonants)ૃ =(consonants)ru ..as in prune / પૃન  
(consonants)્ર=(consonants)ra ..as in  brother/બ્રધર  
Advertisements

1 thought on “Gujalish Pronunciation Key

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s