Transcriptions

Example-1 <<<<<<<<<<<<<<<

Dan’s few light and quick beige zoo foxes were jumping long in the air over each thin little dog, but not with colossal room. Go look here now at me, thankful when I shout enough, for they, the sly critters,joyously foiled you again.

English-Standard /  Schwa-a

Daenz fyu laait aend kwik beiz zu faaksaz war jamping lawng in dhi er ovar ich thin lital dawg, bat naat with kalaasal rum. Go luk hir naau aet mi, thaenkfal wen aai shaaut inaf, fawr dhei, dha slaai kritarz, jawyasli fawild yu agein.    

English-Diacritic / Schwa-à

Dănz fyu läit ănd qik beiz zu fäxàz wàr jàmping lŏng in dhi er ovàr ich thin litàl dŏg, bàt nät with kàläsàl rum. Go luk hir näu ăt mi,thănkfàl wen äi shäut inàf, fŏr dhei, dhà släi kritàrz, jŏyàsli fŏild yu àgein.

Gujarati Transliteration:

ડૅન્ઝ્ ફ્યુ લાઇટ્ ઍન્ડ્ ક્વિક્ બેઇઝ્ ઝુ ફાક્સઝ્ વર્ જમ્પિન્ગ્ લૉન્ગ્ ઇન્ ધિ એર્ ઓવર્ ઇચ્ થિન્ લિટલ્ ડૉગ્, બટ્ નાટ્ વિથ્ કલાસલ્ રુમ્. ગો લુક્ હિર્ નાઉ ઍટ્ મિ,થૅન્ક્ફલ્ વેન્ આઇ શાઉટ્ ઇનફ્, ફૉર્ ધેઇ, ધ સ્લાઇ ક્રિટર્ઝ્, જૉયસ્લિ ફૉઇલ્ડ્ યુ અગેઇન્.

IPA:

dænz fju laɪt ænd kwɪk beɪʒ zu ˈfɑksəz wɜr ˈʤʌmpɪŋ lɔŋ ɪn ði ɛr ˈoʊvər iʧ  θɪn ˈlɪtəl dɔg, bʌt nɑt wɪθ kəˈlɑsəl rum. goʊ lʊk hir naʊ æt mi,ˈθæŋkfəl wɛn aɪ ʃaʊt ɪˈnʌf, fɔr ðeɪ, ðə slaɪ ˈkrɪtərz, ʤɔɪəsli fɔɪld ju əˈgeɪn.

Example-2 <<<<<<<<<<<<<

The indigenous peoples

live in regions of the earth

with varied climates.

They learn many

languages and developed
their special
types of behavior and customs.
Various styles
of flora and fauna gro there.
The aboriginal men and women
adapted to their environments.
English-standard
Dhi indijanas pipalz
liv in rijanz aav dhi arth
widh verid klaaimats.
Dhei larn meni
laengwijiz aend divelapt
dher speshal
taaips aav biheivyar aend kastamz. 
verias staailz
aav flawra aend fawna gro dhear.
Dhi aebarijanal men aend wiman
adaeptad tu dher invaairanmants.
English-Diacritic
Dhi indijànàs pipàlz
liv in rijànz äv dhi àrth
widh verid kläimàts.
Dhei làrn meni
lăngwijiz ănd divelàpt
dher speshàl
täips äv biheivyàr ănd kàstàmz.
veriàs stäilz
äv flŏrà ănd fŏnà gro dheàr.
Dhi ăbàrijànàl men ănd wimàn
àdăptàd tu dher inväirànmànts.
Gujarati Transliteration:
 
ધિ ઇન્ડિજનસ્ પિપલ્ઝ્
લિવ્ ઇન્ રિજન્ઝ્ આવ્ ધિ અર્થ્
વિધ્ વેરિડ્ ક્લાઇમટ્સ્.
ધેઇ લર્ન્ મેનિ
લૅન્ગ્વિજિઝ્ ઍન્ડ્ ડિવેલપ્ટ્
ધેર્ સ્પેશલ્
ટાઇપ્સ્ આવ્ બિહેઇવ્યર્ ઍન્ડ્ કસ્ટમ્ઝ્.
વેરિઅસ્ સ્ટાઇલ્ઝ્
આવ્ ફ્લૉર ઍન્ડ્ ફૉન ગ્રો ધેઅર્.
ધિ ઍબરિજનલ્ મેન્ ઍન્ડ્ વિમન્
અડૅપ્ટડ્ ટુ ધેર્ ઇન્વાઇરન્મન્ટ્સ્.
IPA
ði ɪnˈdɪʤənəs ˈpipəlz 

lɪv ɪn ˈriʤənz ɑv ði ɜrθ 
wɪð ˈvɛrid ˈklaɪməts
ðeɪ lɜrn ˈmɛni 
ˈlæŋgwɪʤɪz ænd dɪˈvɛləpt 
ðɛr ˈspɛʃəl 
taɪps ɑv bɪˈheɪvjər ænd ˈkʌstəmz
ˈvɛriəs staɪlz 
ɑv ˈflɔrə ænd ˈfɔnə groʊ ðeər
ði ˌæbəˈrɪʤənəl mɛn ænd ˈwɪmən 
əˈdæptəd tu ðɛr ɪnˈvaɪrənmənts.

Example-3 <<<<<<<<<<<<

English language has been invading more and more areas with each day as it has been hailed as link language, ‘window to the world’ etc.and the English medium schools and coaching institutes are mushrooming in cities,towns and villages.The parents consider it a symbol of prestige to converse with their children in English. But despite all the craze to learn, read and speak English, learners especially at the elementary level find it difficult to learn this fast spreading language due to English spellings which have often been termed as chaotic and irrational as there is no one to one relationship between English phoneme and grapheme.
English-Standard
 

Inglish laengwaj haez bin inveiding mawr aend mawr eriaz widh ich dei aez it haez bin heild aez link laengwaj, windo tu dha warld etsetara.aend dhi Inglish midiam skulz aend koching instatuts aar mashruming in sitiz,taaunz aend vilajaz.Dha perants kansidar it a simbal aav prestiz tu kanvars widh dher childran in Inglish. Bat dispaait awl dha kreiz tu larn, rid aend spik Inglish, larnarz aspeshli aet dhi elamentri leval faaind it difakalt tu larn dhis faest spreding laengwaj du tu Inglish spelingz wich haev awfan bin tarmd aez keiaatik aend iraeshanal aez dhear iz no wan tu wan rileishanship bitwin inglish fonim aend graefiim.

English-Diacritic

 
Inglish lăngwàj hăz bin inveiding mŏr ănd mŏr eriàz widh ich dei ăz it hăz bin heild ăz link lăngwàj, windo tu dhà wàrld etsetàrà.ănd dhi Inglish midiàm skulz ănd koching instàtuts är màshruming in sitiz,täunz ănd vilàjàz.Dhà perànts kànsidàr it à simbàl äv prestiz tu kànvàrs widh dher childràn in Inglish. Bàt dispäit ŏl dhà kreiz tu làrn, rid ănd spik Inglish, làrnàrz àspeshli ăt dhi elàmentri levàl fäind it difàkàlt tu làrn dhis făst spreding lăngwàj du tu inglish spelingz wich hăv ŏfàn bin tàrmd ăz keiätik ănd irăshànàl ăz dheàr iz no wàn tu wàn rileishànship bitwin Inglish fonim ănd grăfïm.
 
Gujarati Transliteration:
 
ઇન્ગ્લિશ્ લૅન્ગ્વજ્ હૅઝ્ બિન્ ઇન્વેઇડિન્ગ્ મૉર્ ઍન્ડ્ મૉર્ એરિઅઝ્ વિધ્ ઇચ્ ડેઇ ઍઝ્ ઇટ્ હૅઝ્ બિન્ હેઇલ્ડ્ ઍઝ્ લિન્ક્ લૅન્ગ્વજ્, વિન્ડો ટુ ધૉઅર્લ્ડ્ એટ્સેટર.ઍન્ડ્ ધિ ઇન્ગ્લિશ્ મિડિઅમ્ સ્કુલ્ઝ્ ઍન્ડ્ કોચિન્ગ્ ઇન્સ્ટટુટ્સ્ આર્ મશ્રુમિન્ગ્ ઇન્ સિટિઝ્,ટાઉન્ઝ્ ઍન્ડ્ વિલજઝ્.ધપેરન્ટ્સ્ કન્સિડર્ ઇટ્ અ સિમ્બલ્ આવ્ પ્રેસ્ટિઝ્ ટુ કન્વર્સ્ વિધ્ ધેર્ ચિલ્ડ્રન્ ઇન્ ઇન્ગ્લિશ્. બટ્ ડિસ્પાઇટ્ ઑલ્ ધ ક્રેઇઝ્ ટુ લર્ન્, રિડ્ ઍન્ડ્ સ્પિકિન્ગ્લિશ્, લર્નર્ઝ્ અસ્પેશ્લિ ઍટ્ ધિ એલમેન્ટ્રિ લેવલ્ ફાઇન્ડ્ ઇટ્ ડિફકલ્ટ્ ટુ લર્ન્ ધિસ્ ફૅસ્ટ્ સ્પ્રેડિન્ગ્ લૅન્ગ્વજ્ ડુ ટુ ઇન્ગ્લિશ્ સ્પેલિન્ગ્ઝ્ વિચ્ હૅવ્ ઑફન્ બિન્ ટર્મ્ડ્ ઍઝ્ કેઇઆટિક્ ઍન્ડ્ ઇરૅશનલ્ ઍઝ્ ધેઅર્ ઇઝ્ નો વન્ ટુ વન્ રિલેઇશન્શિપ્ બિટ્વિન્ ઇન્ગ્લિશ્ ફોનિમ્ ઍન્ડ્ ગ્રૅફીમ્.
IPA:
ɪŋglɪʃ ˈlæŋgwəʤ hæz bɪn ɪnˈveɪdɪŋ mɔr ænd mɔr ˈɛriəz wɪð  deɪ æz ɪt hæz bɪn heɪld æz lɪŋk ˈlæŋgwəʤˈwɪndoʊ tu ðəwɜrld ˌɛtˈsɛtərə.ænd ði ˈɪŋglɪʃ ˈmidiəm skulz ænd ˈkoʊʧɪŋ ˈɪnstəˌtuts ɑr ˈmʌˌʃrʊmɪŋ ɪn ˈsɪtiz,taʊnz ænd ˈvɪləʤəz.ðəˈpɛrənts kənˈsɪdər ɪt ə ˈsɪmbəl ɑv prɛˈstiʒ tu kənˈvɜrs wɪð ðɛr ˈʧɪldrən ɪn ˈɪŋglɪʃbʌt dɪˈspaɪt ɔl ðə kreɪz tu lɜrnrid ænd spikˈɪŋglɪʃˈlɜrnərz əˈspɛʃli æt ði ˌɛləˈmɛntri ˈlɛvəl faɪnd ɪt ˈdɪfəkəlt tu lɜrn ðɪs fæst ˈsprɛdɪŋ ˈlæŋgwəʤ du tu ˈɪŋglɪʃ ˈspɛlɪŋz wɪʧhæv ˈɔfən bɪn tɜrmd æz keɪˈɑtɪk ænd ɪˈræʃənəl æz ðeər ɪz noʊ wʌn tu wʌn riˈleɪʃənˌʃɪp bɪˈtwin ˈɪŋglɪʃ ˈfoʊnim ænd græˌfiːm.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s