Four letter Words

 • Words ( Gujalish Pronunciation Key )
 • ABLE ACID ACNE ACRE ALMS  ALPS ALSO ANAL ANTI  ANUS AQUA ARCH AREA ARIL ARMY  ATMA  ATOM AUNT AURA AUTO AWAY
 • eibal aesad aeknii aakrii aalmz aelps awlso einal aentaai einas aakwa aarch eriia aeral aarmii aatmaa aetam aent awra awto awei……..Gujalish
 • એઇબલ્ ઍસડ્ ઍક્ની આક્રી આલ્મ્ઝ્ ઍલ્પ્સ્ ઑલ્સો એઇનલ્ ઍન્ટાઇ એઇનસ્ આક્વ આર્ચ્ એરીઅ ઍરલ્ આર્મી આટ્મા ઍટમ્ ઍન્ટ્ ઑર ઑટો અવેઇ…..Gujarati
 • ˈeɪbəl ˈæsəd ˈækniː ˈɑkriː ˈɑlmz ˈælps ˈɔlsoʊ ˈeɪnəl ˈænˌtaɪ ˈeɪnəs ˈɑkwə ˈɑrtʃ ˈeriːə ˈærəl ˈɑrmiː ɑtmɑ ˈætəm ˈænt ˈɔrə ˈɔtoʊ əˈweɪ………….IPA
 • BABA BABE  BABY  BACK BAIL  BAKE BALD BALE BALL BALM BAND  BANG BANK  BARE  BARK BARN  BASE  BATH  BEAD BEAK BEAM BEAN BEAR BEAT BEEF BEEN  BEEP BEER BEET  BELL  BELT BEND BEST BIAS  BIDE BIKE  BILL  BIND  BIRD  BITE BLUE  BOAR(  BOAT  BODE BODY  BOIL BOLD  BOLT BOMB BOND BONE BOOB BOOK BOOM BOON  BOOT  BORN BOSS BOTH BOWL BRAG BREW BUCK  BUFF BULB BULK BULL  BUMP  BURN  BURY BUSH  BUST BUSY BUTT  BUZZ  BYTE
 • baabaa beib beibii baek beil beik bawld beil bawl baam baend baeŋ baenk ber baark baarn beis baeth biid biik biim biin ber biit biif bin biip bir biit bel belt bend best baaias baaid baaik bil baaind bard baait bluu bawr bot bod baadii bawil bold bolt baam baand bon buub buk buum buun buut bawrn baas both bol braeg bruu bak baf balb balk bul bamp barn berii bush bast bizii bat baz baait
 • બાબા બેઇબ્ બેઇબી બૅક્ બેઇલ્ બેઇક્ બૉલ્ડ્ બેઇલ્ બૉલ્ બામ્ બૅન્ડ્ બૅŋ બૅન્ક્ બેર્ બાર્ક્ બાર્ન્ બેઇસ્ બૅથ્ બીડ્ બીક્ બીમ્ બીન્ બેર્ બીટ્ બીફ્ બિન્ બીપ્ બિર્ બીટ્ બેલ્ બેલ્ટ્ બેન્ડ્ બેસ્ટ્ બાઇઅસ્ બાઇડ્ બાઇક્ બિલ્ બાઇન્ડ્ બર્ડ્ બાઇટ્ બ્લૂ બૉર્ બોટ્ બોડ્ બાડી બૉઇલ્ બોલ્ડ્ બોલ્ટ્ બામ્ બાન્ડ્ બોન્ બૂબ્ બુક્ બૂમ્ બૂન્ બૂટ્ બૉર્ન્ બાસ્ બોથ્ બોલ્ બ્રૅગ્ બ્રૂ બક્ બફ્ બલ્બ્ બલ્ક્ બુલ્ બમ્પ્ બર્ન્ બેરી બુશ્ બસ્ટ્ બિઝી બટ્ બઝ્ બાઇટ્
 • ˈbɑbɑ ˈbeɪb ˈbeɪbiː ˈbæk ˈbeɪl ˈbeɪk ˈbɔld ˈbeɪl ˈbɔl ˈbɑm ˈbænd ˈbæŋ ˈbæŋk ˈber ˈbɑrk ˈbɑrn ˈbeɪs ˈbæθ ˈbiːd ˈbiːk ˈbiːm ˈbiːn ˈber ˈbiːt ˈbiːf ˈbɪn ˈbiːp ˈbɪr ˈbiːt ˈbel ˈbelt ˈbend ˈbest ˈbaɪəs  ˈbaɪd ˈbaɪk ˈbɪl ˈbaɪnd ˈbərd ˈbaɪt ˈbluː ˈbɔr ˈboʊt ˈboʊd ˈbɑdiː ˈbɔɪl ˈboʊld ˈboʊlt ˈbɑm ˈbɑnd ˈboʊn ˈbuːb ˈbʊk ˈbuːm ˈbuːn ˈbuːt ˈbɔrn ˈbɑs ˈboʊθ ˈboʊl ˈbræg ˈbruː ˈbək ˈbəf ˈbəlb ˈbəlk ˈbʊl ˈbəmp ˈbərn ˈberiː ˈbʊʃ ˈbəst ˈbɪziː ˈbət ˈbəz ˈbaɪt
 • CAFE  CAGE CAIN CAKE CALF CALL CALM  CAME CAMP CANE CARB CARD CARE CART CASE CASH CAST CELL  CENT CHAP CHAR CHAT  CHEW CHIC  CHIN CHIP  CHIT CHOP  CITY CLAN CLAP CLAW CLAY CLUB CLUE COAL COAT  COBB COCK  CODE  COIL COIN  COKE  COLD  COMB COME CONE  COOK COOL COPE  COPY CORD CORE  CORK CORN  COST COZY CRAB CRAP CRIB CROP CROW) CUBE CULT CUNT CURB CURD CURE CURL CUTE CYST
 • kaefei keij kein keik kaef kawl kaam keim kaemp kein kaarb kaard ker kaart keis kaesh kaest sel sent chaep chaar chaet chuu shiik chin chip chit chaap sitii klaen klaep klaw klei klab kluu kol kot kaab kaak kod kawil kawin kok kold kom kam kon kuk kuul kop kaapii kawrd kawr kawrk kawrn kawst kozii kraeb kraep krib kraap kro kyub kalt kant karb kard kyur karl kyut sist
 • કૅફેઇ કેઇજ્ કેઇન્ કેઇક્ કૅફ્ કૉલ્ કામ્ કેઇમ્ કૅમ્પ્ કેઇન્ કાર્બ્ કાર્ડ્ કેર્ કાર્ટ્ કેઇસ્ કૅશ્ કૅસ્ટ્ સેલ્ સેન્ટ્ ચૅપ્ ચાર્ ચૅટ્ ચૂ શીક્ ચિન્ ચિપ્ ચિટ્ ચાપ્ સિટી ક્લૅન્ ક્લૅપ્ ક્લૉ ક્લેઇ ક્લબ્ ક્લૂ કોલ્ કોટ્ કાબ્ કાક્ કોડ્ કૉઇલ્ કૉઇન્ કોક્ કોલ્ડ્ કોમ્ કમ્ કોન્ કુક્ કૂલ્ કોપ્ કાપી કૉર્ડ્ કૉર્ કૉર્ક્ કૉર્ન્ કૉસ્ટ્ કોઝી ક્ર એબ્ ક્ર એપ્ ક્રિબ્ ક્ર અપ્ ક્રો ક્યુબ્ કલ્ટ્ કન્ટ્ કર્બ્ કર્ડ્ ક્યુર્ કર્લ્ ક્યુટ્ સિસ્ટ્
 • kæˈfeɪˈkeɪdʒ ˈkeɪn ˈkeɪk ˈkæf ˈkɔl ˈkɑm ˈkeɪm ˈkæmp ˈkeɪn ˈkɑrb ˈkɑrd ˈker ˈkɑrt ˈkeɪs ˈkæʃ ˈkæst ˈsel ˈsent ˈtʃæp ˈtʃɑr ˈtʃæt ˈtʃuː ˈʃiːk ˈtʃɪn ˈtʃɪp ˈtʃɪt ˈtʃɑp ˈsɪtiː ˈklæn ˈklæp ˈklɔ ˈkleɪ ˈkləb ˈkluː ˈkoʊl ˈkoʊt ˈkɑb ˈkɑk ˈkoʊd ˈkɔɪl ˈkɔɪn ˈkoʊk ˈkoʊld ˈkoʊm ˈkəm ˈkoʊn ˈkʊk ˈkuːl ˈkoʊp ˈkɑpiː ˈkɔrd ˈkɔr ˈkɔrk ˈkɔrn ˈkɔst ˈkoʊziː ˈkræb ˈkræp ˈkrɪb ˈkrɑp ˈkroʊ ˈkjuːb ˈkəlt ˈkənt ˈkərb ˈkərd ˈkjʊr ˈkərl ˈkjuːt ˈsɪst
 • DAMP DARE DARK DARN DART DASH DATA DATE DAWN  DEAD DEAF DEAL DEAN DEAR DEBT DECK DEED DEMO DEEM DENT DESK DIAL DICE DICK DIET DIME DINE DIRT DISC DISH DISK DIVE DOCK DOER DOES DOLL DOME DONE DOOM DOOR DOPE DOSE DOVE DOWN DRAG DRAW DREW  DRIP DROP DRUG DRUM DUAL  DUCK DUCT DUDE DULL DUMB DUMP DUNG DUSK DUST DUTY
 • daemp der daark daarn daart daesh deita deit dawn ded def diil diin dir det dek diid demo diim dent desk daail daais dik daaiat daaim daain dart disk dish disk daaiv daak duuar doz daal dom dan duum dawr dop dos dav daeun draeg draw druu drip draap drag dram duul dak dakt duud dal dam damp daŋ dask dast duutii
 • ડૅમ્પ્ ડેર્ ડાર્ક્ ડાર્ન્ ડાર્ટ્ ડૅશ્ ડેઇટ ડેઇટ્ ડૉન્ ડેડ્ ડેફ્ ડીલ્ ડીન્ ડિર્ ડેટ્ ડેક્ ડીડ્ ડેમો ડીમ્ ડેન્ટ્ ડેસ્ક્ ડાઇલ્ ડાઇસ્ ડિક્ ડાઇઅટ્ ડાઇમ્ ડાઇન્ ડર્ટ્ ડિસ્ક્ ડિશ્ ડિસ્ક્ ડાઇવ્ ડાક્ ડૂઅર્ ડોઝ્ ડાલ્ ડોમ્ ડન્ ડૂમ્ ડૉર્ ડોપ્ ડોસ્ ડવ્ ડૅઉન્ ડ્રૅગ્ ડ્રૌ ડ્રૂ ડ્રિપ્ ડ્રાપ્ ડ્રગ્ ડ્રમ્ ડૂલ્ ડક્ ડક્ટ્ ડૂડ્ ડલ્ ડમ્ ડમ્પ્ ડŋ ડસ્ક્ ડસ્ટ્ ડૂટી
 • ˈdæmp ˈder ˈdɑrk ˈdɑrn ˈdɑrt ˈdæʃ ˈdeɪtə ˈdeɪt ˈdɔn ˈded ˈdef ˈdiːl ˈdiːn ˈdɪr ˈdet ˈdek ˈdiːd ˈdemoʊ ˈdiːm ˈdent ˈdesk ˈdaɪl ˈdaɪs ˈdɪk ˈdaɪət ˈdaɪm ˈdaɪn ˈdərt ˈdɪsk ˈdɪʃ ˈdɪsk ˈdaɪv ˈdɑk ˈduːər ˈdoʊz ˈdɑl ˈdoʊm ˈdən ˈduːm ˈdɔr ˈdoʊp ˈdoʊs ˈdəv ˈdæʊn ˈdræg ˈdrɔ ˈdruː ˈdrɪp ˈdrɑp ˈdrəg ˈdrəm ˈduːl ˈdək ˈdəkt ˈduːd ˈdəl ˈdəm ˈdəmp ˈdəŋ ˈdəsk ˈdəst ˈduːtiː
 • EACH EARN  EASE EAST EASY ECHO EDGE EDIT EMIT ENVY EPIC EURO EVEN EVER EVIL EXAM EXIT
 • iich arn iiz iist iizii eko ej edat iimit envii epik yuro iivan evar iival igzaem egzat
 • ઈચ્ અર્ન્ ઈઝ્ ઈસ્ટ્ ઈઝી એકો એજ્ એડટ્ ઈમિટ્ એન્વી એપિક્ યુરો ઈવન્ એવર્ ઈવલ્ ઇગ્ઝૅમ્ એગ્ઝટ્
 • ˈiːtʃ ˈərn ˈiːz ˈiːst ˈiːziː ˈekoʊ ˈedʒ ˈedət iːˈmɪt ˈenviː ˈepɪk ˈjʊroʊ ˈiːvən ˈevər ˈiːvəl ɪgˈzæm ˈegzət
 • FACE FACT FADE FAIL FAIR FAKE FALL FAME FARE FARM  FART  FAST FATE FEAR  FEED( FEEL FIAT FILE FILL FILM  FIND FINE FIRE FIRM FISH FIST FIVE FLAG  FLAP FLAT FLEA  FLEX FLOW FOAM  FOGY FOIL FOLD FOLK FOND FONT FOOD FOOL FOOT FORE FORK FORM FORT  FOUL FOUR  FREE(  FROG FROM FUCK  FUEL  FULL FUME  FUND FUNK  FUSE FUSS
 • feis faekt feid feil fer feik fawl feim fer faarm faart faest feit fir fiid fiil fiiat faail fil film faaind faain fir farm fish fist faaiv flaeg flaep flaet flii fleks flo fom fogii fawil fold fok faand faant fuud fuul fut fawr fawrk fawrm fawrt faeul fawr frii frawg fram fak fyul ful fyum fand fank fyuz fas
 • ફેઇસ્ ફૅક્ટ્ ફેઇડ્ ફેઇલ્ ફેર્ ફેઇક્ ફૉલ્ ફેઇમ્ ફેર્ ફાર્મ્ ફાર્ટ્ ફૅસ્ટ્ ફેઇટ્ ફિર્ ફીડ્ ફીલ્ ફીઅટ્ ફાઇલ્ ફિલ્ ફિલ્મ્ ફાઇન્ડ્ ફાઇન્ ફિર્ ફર્મ્ ફિશ્ ફિસ્ટ્ ફાઇવ્ ફ્લૅગ્ ફ્લૅપ્ ફ્લૅટ્ ફ્લી ફ્લેક્સ્ ફ્લો ફોમ્ ફોગી ફૉઇલ્ ફોલ્ડ્ ફોક્ ફાન્ડ્ ફાન્ટ્ ફૂડ્ ફૂલ્ ફુટ્ ફૉર્ ફૉર્ક્ ફૉર્મ્ ફૉર્ટ્ ફૅઉલ્ ફૉર્ ફ્રી ફ્રૌગ્ ફ્રમ્ ફક્ ફ્યુલ્ ફુલ્ ફ્યુમ્ ફન્ડ્ ફન્ક્ ફ્યુઝ્ ફસ્
 • ˈfeɪs ˈfækt ˈfeɪd ˈfeɪl ˈfer ˈfeɪk ˈfɔl ˈfeɪm ˈfer ˈfɑrm ˈfɑrt ˈfæst ˈfeɪt ˈfɪr ˈfiːd( ˈfiːl ˈfiːət ˈfaɪl ˈfɪl ˈfɪlm ˈfaɪnd ˈfaɪn ˈfɪr ˈfərm ˈfɪʃ ˈfɪst ˈfaɪv ˈflæg ˈflæp ˈflæt ˈfliː ˈfleks ˈfloʊ ˈfoʊm ˈfoʊgiː ˈfɔɪl ˈfoʊld ˈfoʊk ˈfɑnd ˈfɑnt ˈfuːd ˈfuːl ˈfʊt ˈfɔr ˈfɔrk ˈfɔrm ˈfɔrt ˈfæʊl fɔr ˈfriː( ˈfrɔg ˈfrəm ˈfək ˈfjuːl ˈfʊl ˈfjuːm ˈfənd ˈfəŋk ˈfjuːz ˈfəs
 • GAIN GAME GATE GAZE GEAR GERM GIFT GIRL GIVE GLAD GLUE GOAL GOAT GOLD GOLF GONE GOOD GOOF GRAB GREW GREY GRIP GRIT GROW GULF
 • gein geim geit geiz gir jarm gift garl giv glaed gluu gol got gold gaalf gawn gud guuf graeb gruu grei grip grit gro galf
 • ગેઇન્ ગેઇમ્ ગેઇટ્ ગેઇઝ્ ગિર્ જર્મ્ ગિફ્ટ્ ગર્લ્ ગિવ્ ગ્લૅડ્ ગ્લૂ ગોલ્ ગોટ્ ગોલ્ડ્ ગાલ્ફ્ ગૉન્ ગુડ્ ગૂફ્ ગ્રૅબ્ ગ્રૂ ગ્રેઇ ગ્રિપ્ ગ્રિટ્ ગ્રો ગલ્ફ્
 • ˈgeɪn ˈgeɪm ˈgeɪt ˈgeɪz ˈgɪr ˈdʒərm ˈgɪft ˈgərl ˈgɪv ˈglæd ˈgluː ˈgoʊl ˈgoʊt ˈgoʊld ˈgɑlf ˈgɔn ˈgʊd ˈguːf ˈgræb ˈgruː ˈgreɪ ˈgrɪp ˈgrɪt ˈgroʊ ˈgəlf
 • HAIL HAIR HALF HALL HAND HANG HARD HARM  HATE HAUL HAVE  HAZE HAZY HEAD HEAL HEAP HEAR HEAT HEEL HEIR HELD HELL HELM HELP HEMP HERB HERD HERE HERO HIDE HIGH HIKE  HILL HINT HIRE HOAX HOLD HOLE HOLT HOLY HOME HOMO HONK HOOD HOOK HOPE HORN HOSE HOST HOUR HUGE HULK HULL HUMP HUNT HURT HUSK HYMN
 • heil her haef hawl haend haeŋ haard haarm heit hawl haev heiz heizii hed hiil hiip hir hiit hiil er held hel helm help hemp arb hard hir hiiro haaid haai haaik hil hint haair hoks hold hol holt holii hom homo haank hud huk hop hawrn hoz host aeur hyuj halk hal hamp hant hart hask him
 • હેઇલ્ હેર્ હૅફ્ હૉલ્ હૅન્ડ્ હૅŋ હાર્ડ્ હાર્મ્ હેઇટ્ હૉલ્ હૅવ્ હેઇઝ્ હેઇઝી હેડ્ હીલ્ હીપ્ હિર્ હીટ્ હીલ્ એર્ હેલ્ડ્ હેલ્ હેલ્મ્ હેલ્પ્ હેમ્પ્ અર્બ્ હર્ડ્ હિર્ હીરો હાઇડ્ હાઇ હાઇક્ હિલ્ હિન્ટ્ હાઇર્ હોક્સ્ હોલ્ડ્ હોલ્ હોલ્ટ્ હોલી હોમ્ હોમો હાન્ક્ હુડ્ હુક્ હોપ્ હૉર્ન્ હોઝ્ હોસ્ટ્ ઍઉર્ હ્યુજ્ હલ્ક્ હલ્ હમ્પ્ હન્ટ્ હર્ટ્ હસ્ક્ હિમ્
 • ˈheɪl ˈher ˈhæf ˈhɔl ˈhænd ˈhæŋ ˈhɑrd ˈhɑrm ˈheɪt ˈhɔl ˈhæv ˈheɪz ˈheɪziː ˈhed ˈhiːl ˈhiːp ˈhɪr ˈhiːt ˈhiːl ˈer ˈheld ˈhel ˈhelm ˈhelp ˈhemp ˈərb ˈhərd ˈhɪr ˈhiːroʊ ˈhaɪd ˈhaɪ ˈhaɪk ˈhɪl ˈhɪnt ˈhaɪr ˈhoʊks ˈhoʊld ˈhoʊl ˈhoʊlt ˈhoʊliː ˈhoʊm ˈhoʊmoʊ ˈhɑŋk ˈhʊd ˈhʊk ˈhoʊp ˈhɔrn ˈhoʊz ˈhoʊst ˈæʊr ˈhjuːdʒ ˈhəlk ˈhəl ˈhəmp ˈhənt ˈhərt ˈhəsk ˈhɪm
 • ICON IDEA IDLE DOLL INCH IRON ISLE ITCH ITEM
 • JADE JAIL JAZZ JEAN JEEP JOIN JOKE JUMP JUNK JURY JUST JUTE
 • KEEP KICK KILL KILO KIND KING KISS(kiss)KITE KNEE KNEW KNIT KNOB KNOT KNOW
 • aaikaan aaidiia aaidal daal inch aairn aail ich aaitem
 • jeid jeil jaez jiin jiip yawin jok jamp jank yurii jast yut
 • kiip kik kil kiilo kaaind king kis kaait nii nuu nit naab naat no
 • આઇકાન્ આઇડીઅ આઇડલ્ ડાલ્ ઇન્ચ્ આઇર્ન્ આઇલ્ ઇચ્ આઇટેમ્
 • જૅઇડ્ જૅઇલ્ જૅઝ્ જીન્ જીપ્ યૉઇન્ જોક્ જમ્પ્ જન્ક્ યુરી જસ્ટ્ યુટ્
 • કીપ્ કિક્ કિલ્ કીલો કાઇન્ડ્ કિન્ગ્ કિસ્ કાઇટ્ ની નૂ નિટ્ નાબ્ નાટ્ નો
 • ˈaɪˌkɑn aɪˈdiːə ˈaɪdəl ˈdɑl ˈɪntʃ ˈaɪrn ˈaɪl ˈɪtʃ ˈaɪˌtem
 • ˈdʒeɪd ˈdʒeɪl ˈdʒæz ˈdʒiːn ˈdʒiːp ˈdʒɔɪn ˈdʒoʊk ˈdʒəmp ˈdʒəŋk ˈdʒʊriː ˈdʒəst ˈdʒuːt
 • ˈkiːp ˈkɪk ˈkɪl ˈkiːloʊ ˈkaɪnd ˈkɪŋ ˈkɪs ˈkaɪt ˈniː ˈnuː ˈnɪt ˈnɑb ˈnɑt ˈnoʊ
 • આઇકાન્ આઇડીઅ આઇડલ્ ડાલ્ ઇન્ચ્ આઇર્ન્ આઇલ્ ઇચ્ આઇટેમ્
 • જૅઇડ્ જૅઇલ્ જૅઝ્ જીન્ જીપ્ યૉઇન્ જોક્ જમ્પ્ જન્ક્ યુરી જસ્ટ્ યુટ્
 • કીપ્ કિક્ કિલ્ કીલો કાઇન્ડ્ કિન્ગ્ કિસ્ કાઇટ્ ની નૂ નિટ્ નાબ્ નાટ્ નો
 • LACE LACK  LADY LAKE LAMB LAME LAMP LAND LANE LAST LATE LAWN LAZY LEAD LEAF LEAK LEAN LEAP LEND LENS LESS LIAR LICE LICK LIEU LIFE LIFT LIKE LILY LIMB LIME LINE LINK LINT LION LIST LIVE LOAD LOAF LOAN LOCK LOGO LONG LOOK LOOM LOOP LOOT LORD LOSE LOSS LOST LOUD LOVE LUCK LUMP LUNG LURE LURK LUST
 • leis laek leidii leik laem leim laemp laend lein laest leit lawn leizii liid liif liik liin liip lend lenz les laair laais lik luu laaif lift laaik lilii lim laaim laain link lint laaian list liv lod lof lon laak logo lawŋ luk luum luup luut lawrd luuz laws lawst laeud lav lak lamp laŋ lur lark last
 • લેઇસ્ લૅક્ લેઇડી લેઇક્ લૅમ્ લેઇમ્ લૅમ્પ્ લૅન્ડ્ લેઇન્ લૅસ્ટ્ લેઇટ્ લૉન્ લેઇઝી લીડ્ લીફ્ લીક્ લીન્ લીપ્ લેન્ડ્ લેન્ઝ્ લેસ્ લાઇર્ લાઇસ્ લિક્ લૂ લાઇફ્ લિફ્ટ્ લાઇક્ લિલી લિમ્ લાઇમ્ લાઇન્ લિન્ક્ લિન્ટ્ લાઇઅન્ લિસ્ટ્ લિવ્ લોડ્ લોફ્ લોન્ લાક્ લોગો લૉŋ લુક્ લૂમ્ લૂપ્ લૂટ્ લૉર્ડ્ લૂઝ્ લૉસ્ લૉસ્ટ્ લૅઉડ્ લવ્ લક્ લમ્પ્ લŋ લુર્ લર્ક્ લસ્ટ્
 • ˈleɪs ˈlæk ˈleɪdiː ˈleɪk ˈlæm ˈleɪm ˈlæmp ˈlænd ˈleɪn ˈlæst ˈleɪt ˈlɔn ˈleɪziː ˈliːd ˈliːf ˈliːk ˈliːn ˈliːp ˈlend ˈlenz ˈles ˈlaɪr laɪs ˈlɪk ˈluː ˈlaɪf ˈlɪft ˈlaɪk ˈlɪliː ˈlɪm ˈlaɪm ˈlaɪn ˈlɪŋk ˈlɪnt ˈlaɪən ˈlɪst ˈlɪv ˈloʊd ˈloʊf ˈloʊn ˈlɑk ˈloʊgoʊ ˈlɔŋ ˈlʊk ˈluːm ˈluːp ˈluːt ˈlɔrd ˈluːz ˈlɔs ˈlɔst ˈlæʊd ˈləv ˈlək ˈləmp ˈləŋ ˈlʊr ˈlərk ˈləst
 • MADE MAID MAIL MAIN MAKE MALE MALL  MANY MARE MARK MASH MASK MASS MATE MATH MEAL MEAN MEAT MEET MELT MEMO MENU MESH MESS MICE MILD MILK MILL MIND MINE MINI MISS MODE MOLD MOLE MONK MOOD MOON MORE MOST MOVE MUCH  MULE MUST MUTE MYTH
 • meid meid meil mein meik meil mawl menii mer maark maesh maesk maes meit maeth miil miin miit miit melt memo menyu mesh mes maais maaild milk mil maaind maain minii mis mod mold mol mank muud muun mawr most muuv mach myul mas myut mith
 • મેઇડ્ મેઇડ્ મેઇલ્ મેઇન્ મેઇક્ મેઇલ્ મૉલ્ મેની મેર્ માર્ક્ મૅશ્ મૅસ્ક્ મૅસ્ મેઇટ્ મૅથ્ મીલ્ મીન્ મીટ્ મીટ્ મેલ્ટ્ મેમો મેન્યુ મેશ્ મેસ્ માઇસ્ માઇલ્ડ્ મિલ્ક્ મિલ્ માઇન્ડ્ માઇન્ મિની મિસ્ મોડ્ મોલ્ડ્ મોલ્ મન્ક્ મૂડ્ મૂન્ મૉર્ મોસ્ટ્ મૂવ્ મચ્ મ્યુલ્ મસ્ મ્યુટ્ મિથ્
 • ˈmeɪd ˈmeɪd ˈmeɪl ˈmeɪn ˈmeɪk ˈmeɪl ˈmɔl ˈmeniː ˈmer ˈmɑrk ˈmæʃ ˈmæsk ˈmæs ˈmeɪt ˈmæθ ˈmiːl ˈmiːn ˈmiːt ˈmiːt ˈmelt ˈmemoʊ ˈmenjuː ˈmeʃ ˈmes maɪs ˈmaɪld ˈmɪlk ˈmɪl ˈmaɪnd ˈmaɪn ˈmɪniː ˈmɪs ˈmoʊd ˈmoʊld ˈmoʊl ˈməŋk ˈmuːd ˈmuːn ˈmɔr ˈmoʊst ˈmuːv ˈmətʃ  ˈmjuːl məs ˈmjuːt ˈmɪθ
 • NAIL NAME NAVY NEAR NEAT  NECK NEED  NEST NEWS NEXT NICE NILL NINE NONE NOON NOPE NOSE NOTE NOUN NUDE NUKE NULL
 • OATH  OBEY ODOR OILY OKAY( OKRA OMEN OMIT ONCE ONLY OPAL  OPEN ORAL OVAL OVEN OVER
 • neil neim neivii nir niit nek niid nest nuuz nekst naais nil naain nan nuun nop noz not naeun nuud nuuk nal
 • oth obei odar awilii okei okra oman omit wans onlii opal opan awral oval avan ovar
 • નેઇલ્ નેઇમ્ નેઇવી નિર્ નીટ્ નેક્ નીડ્ નેસ્ટ્ નૂઝ્ નેક્સ્ટ્ નાઇસ્ નિલ્ નાઇન્ નન્ નૂન્ નોપ્ નોઝ્ નોટ્ નૅઉન્ નૂડ્ નૂક્ નલ્
 • ઓથ્ ઓબેઇ ઓડર્ અવિલી ઓકેઇ ઓક્ર ઓમન્ ઓમિટ્ વન્સ્ ઓન્લી ઓપલ્ ઓપન્ ઑરલ્ ઓવલ્ અવન્ ઓવર્
 • ˈneɪl ˈneɪm ˈneɪviː ˈnɪr ˈniːt ˈnek ˈniːd ˈnest ˈnuːz ˈnekst ˈnaɪs ˈnɪl ˈnaɪn  ˈnən ˈnuːn ˈnoʊp ˈnoʊz ˈnoʊt ˈnæʊn ˈnuːd ˈnuːk ˈnəl
 • ˈoʊθ oʊˈbeɪ ˈoʊdər ˈɔɪliː oʊˈkeɪ ˈoʊkrə ˈoʊmən oʊˈmɪt ˈwəns ˈoʊnliː ˈoʊpəl ˈoʊpən ˈɔrəl ˈoʊvəl ˈəvən ˈoʊvər
 • PACK PAGE PAID PAIL PAIN PAIR PALE PALM PANT PARK PART PASS PAST PATH PAVE PAWN PEAK PEEL PEEP PEER PICK PILE PILL PIMP PINE PINK PIPE PISS PLAN PLAY PLEA PLOT PLOW PLUG PLUM PLUS POEM POET POKE POLE POLL POND  PONY POOL POOP POOR POPE  PORK PORN PORT POSE POST POUR  PRAY PREY PUCK PUFF PULL PULP PUMP PURE PUSH PUSS
 • paek peij peid peil pein per peil paam paent paark paart paes paest paeth peiv pawn piik piil piip pir pik paail pil pimp paain pink paaip pis plaen plei plii plaat plaeu plag plam plas poam poat pok pol pol paand ponii puul puup pur pop pawrk pawrn pawrt poz post pawr prei prei pak paf pul palp pamp pyur push pus
 • પૅક્ પેઇજ્ પેઇડ્ પેઇલ્ પેઇન્ પેર્ પેઇલ્ પામ્ પૅન્ટ્ પાર્ક્ પાર્ટ્ પૅસ્ પૅસ્ટ્ પૅથ્ પેઇવ્ પૉન્ પીક્ પીલ્ પીપ્ પિર્ પિક્ પાઇલ્ પિલ્ પિમ્પ્ પાઇન્ પિન્ક્ પાઇપ્ પિસ્ પ્લૅન્ પ્લેઇ પ્લી પ્લાટ્ પ્લૅઉ પ્લગ્ પ્લમ્ પ્લસ્ પોઅમ્ પોઅટ્ પોક્ પોલ્ પોલ્ પાન્ડ્ પોની પૂલ્ પૂપ્ પુર્ પોપ્ પૉર્ક્ પૉર્ન્ પૉર્ટ્ પોઝ્ પોસ્ટ્ પૉર્ પ્રેઇ પ્રેઇ પક્ પફ્ પુલ્ પલ્પ્ પમ્પ્ પ્યુર્ પુશ્ પુસ્
 • ˈpæk ˈpeɪdʒ ˈpeɪd ˈpeɪl ˈpeɪn ˈper ˈpeɪl ˈpɑm ˈpænt ˈpɑrk ˈpɑrt ˈpæs ˈpæst ˈpæθ ˈpeɪv ˈpɔn ˈpiːk ˈpiːl ˈpiːp ˈpɪr ˈpɪk ˈpaɪl ˈpɪl ˈpɪmp ˈpaɪn ˈpɪŋk ˈpaɪp ˈpɪs ˈplæn ˈpleɪ ˈpliː ˈplɑt ˈplæʊ ˈpləg ˈpləm ˈpləs ˈpoʊəm ˈpoʊət ˈpoʊk ˈpoʊl ˈpoʊl ˈpɑnd ˈpoʊniː ˈpuːl ˈpuːp ˈpʊr ˈpoʊp ˈpɔrk ˈpɔrn ˈpɔrt ˈpoʊz ˈpoʊst ˈpɔr ˈpreɪ ˈpreɪ ˈpək ˈpəf ˈpʊl ˈpəlp ˈpəmp ˈpjʊr ˈpʊʃ ˈpʊs
 • QUIT QUIZ
 • RACE  RAGE RAID  RAIL RAIN RAKE RAMP RANK RAPE RARE RASE RASH RATE READ REAL REAM REAP REAR RELY RENT REST RICE RICH RIDE RING RIOT RIPE RISE RISK ROAD ROAM  ROAR ROBE ROCK ROLE ROLL ROOF  ROOM ROOT ROPE ROSE ROUT RUBY RUDE  RULE RUSH RUST
 • kwit kwiz
 • reis reij reid reil rein reik raemp raenk reip rer reiz raesh reit riid riil riim riip rir rilaai rent rest raais rich raaid ring raaiat raaip raaiz risk rod rom rawr rob raak rol rol ruuf ruum ruut rop roz raeut ruubii ruud ruul rash rast
 • ક્વિટ્ ક્વિઝ્
 • રેઇસ્ રેઇજ્ રેઇડ્ રેઇલ્ રેઇન્ રેઇક્ રૅમ્પ્ રૅન્ક્ રેઇપ્ રેર્ રેઇઝ્ રૅશ્ રેઇટ્ રીડ્ રીલ્ રીમ્ રીપ્ રિર્ રિલાઇ રેન્ટ્ રેસ્ટ્ રાઇસ્ રિચ્ રાઇડ્ રિન્ગ્ રાઇઅટ્ રાઇપ્ રાઇઝ્ રિસ્ક્ રોડ્ રોમ્ રૌર્ રોબ્ રાક્ રોલ્ રોલ્ રૂફ્ રૂમ્ રૂટ્ રોપ્ રોઝ્ રૅઉટ્ રૂબી રૂડ્ રૂલ્ રશ્ રસ્ટ્
 • ˈkwɪt ˈkwɪz
 • ˈreɪs ˈreɪdʒ ˈreɪd ˈreɪl ˈreɪn ˈreɪk ˈræmp ˈræŋk ˈreɪp ˈrer ˈreɪz ˈræʃ ˈreɪt ˈriːd ˈriːl ˈriːm ˈriːp ˈrɪr rɪˈlaɪ ˈrent ˈrest ˈraɪs ˈrɪtʃ ˈraɪd ˈrɪŋ ˈraɪət ˈraɪp ˈraɪz ˈrɪsk ˈroʊd ˈroʊm ˈrɔr ˈroʊb ˈrɑk ˈroʊl ˈroʊl ˈruːf ˈruːm ˈruːt ˈroʊp ˈroʊz ˈræʊt ˈruːbiː ˈruːd ˈruːl ˈrəʃ ˈrəst
 • SACK SAFE SAGA SAGE  SAID SAIL SAKE SALE SALT SAME SAND SAVE SCAM SCAN SEAL SEAM SEAT SECT SEED SEEK SEEM SEEN SEER SELF SELL SEMI SEND SENT SHIP SHIT SHOE SHOP SHOT SHOW SHUT SICK SIDE SIFT SIGN SING SINK SITE  SIZE SKIM SKIN SKIP SLIM SLIP SLIT SLOT  SLUM SNAP SNOW SOAK  SOAP SOAR SOCK SODA SOFA SOFT SOIL  SOLD SOME SONG  SOON SOUL SOUP SOUR  SPAN SPIN SPIT SPOT STAB STAR  STAY STEM STEP STIR STOP  STUB STUD SUCH SUCK SUDD  SURE SURF SWAN  SWIM
 • saek seif saaga seij sed seil seik seil sawlt seim saend seiv skaem skaen siil siim siit sekt siid siik siim siin sir self sel semii send sent ship shit shuu shaap shaat sho shat sik saaid sift saain sing sink saait saaiz skim skin skip slim slip slit slaat slam snaep sno sok sop sawr saak soda sofa sawft sawil sold sam sawŋ suun sol suup saeur spaen spin spit spaat staeb staar stei stem step star staap stab stad sach sak sad shur sarf swaan swim
 • સૅક્ સેઇફ્ સાગ સેઇજ્ સેડ્ સેઇલ્ સેઇક્ સેઇલ્ સૉલ્ટ્ સેઇમ્ સૅન્ડ્ સેઇવ્ સ્કૅમ્ સ્કૅન્ સીલ્ સીમ્ સીટ્ સેક્ટ્ સીડ્ સીક્ સીમ્ સીન્ સિર્ સેલ્ફ્ સેલ્ સેમી સેન્ડ્ સેન્ટ્ શિપ્ શિટ્ શૂ શાપ્ શાટ્ શો શટ્ સિક્ સાઇડ્ સિફ્ટ્ સાઇન્ સિન્ગ્ સિન્ક્ સાઇટ્ સાઇઝ્ સ્કિમ્ સ્કિન્ સ્કિપ્ સ્લિમ્ સ્લિપ્ સ્લિટ્ સ્લાટ્ સ્લમ્ સ્નૅપ્ સ્નો સોક્ સોપ્ સૉર્ સાક્ સોડ સોફ સૉફ્ટ્ સૉઇલ્ સોલ્ડ્ સમ્ સૉŋ સૂન્ સોલ્ સૂપ્ સૅઉર્ સ્પૅન્ સ્પિન્ સ્પિટ્ સ્પાટ્ સ્ટૅબ્ સ્ટાર્ સ્ટેઇ સ્ટેમ્ સ્ટેપ્ સ્ટર્ સ્ટાપ્ સ્ટબ્ સ્ટડ્ સચ્ સક્ સડ્ શુર્ સર્ફ્ સ્વાન્ સ્વિમ્
 • ˈsæk ˈseɪf ˈsɑgə ˈseɪdʒ ˈsed ˈseɪl ˈseɪk ˈseɪl ˈsɔlt ˈseɪm ˈsænd ˈseɪv ˈskæm ˈskæn ˈsiːl ˈsiːm ˈsiːt ˈsekt ˈsiːd ˈsiːk ˈsiːm ˈsiːn ˈsɪr ˈself ˈsel ˈsemiː ˈsend ˈsent ˈʃɪp ˈʃɪt ˈʃuː ˈʃɑp ˈʃɑt ˈʃoʊ ˈʃət ˈsɪk ˈsaɪd ˈsɪft ˈsaɪn ˈsɪŋ ˈsɪŋk ˈsaɪt ˈsaɪz ˈskɪm ˈskɪn ˈskɪp ˈslɪm ˈslɪp ˈslɪt ˈslɑt ˈsləm ˈsnæp ˈsnoʊ ˈsoʊk ˈsoʊp ˈsɔr ˈsɑk ˈsoʊdə ˈsoʊfə ˈsɔft ˈsɔɪl ˈsoʊld ˈsəm ˈsɔŋ ˈsuːn ˈsoʊl ˈsuːp ˈsæʊr ˈspæn ˈspɪn ˈspɪt ˈspɑt ˈstæb ˈstɑr ˈsteɪ ˈstem ˈstep ˈstər ˈstɑp ˈstəb ˈstəd ˈsətʃ ˈsək ˈsəd ˈʃʊr ˈsərf ˈswɑn ˈswɪm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAIL TAKE  TALE TALK TALLTAME TANK TAPE TARE TAXI TEAM TEAR TELL TEND TENT TERM TEST TEXT THAN THAT THEM THEN THEY THIN THIS THOU THUS TICK TIDE TIDY TIER TILT TIME TINT TINY TIRE TOLL  TOMB TONE TOOK TOOL TORN TOUR  TOWN TRAP TRAY TREE  TRIM TRIP TROY TRUE TUBE TUCK TUFF TUNA TUNE TURN TWIN TYPE
 • UGLY UNIT UNTO UPON UREA URGE
 • teil teik teil tawk tawl teim taenk teip ter taeksii tiim tir tel tend tent tarm test tekst dhan dhaet dham dhen dhei thin dhis dhaeu dhas tik taaid taaidii tir tilt taaim tint taainii taair tol tuum ton tuk tuul tawrn tur taeun traep trei trii trim trip trawi truu tuub tak taf tuuna tuun tarn twin taaip
 • aglii yunat antuu apawn yuriia arj
 • ટેઇલ્ ટેઇક્ ટેઇલ્ ટૉક્ ટૉલ્ ટેઇમ્ ટૅન્ક્ ટેઇપ્ ટેર્ ટૅક્સી ટીમ્ ટિર્ ટેલ્ ટેન્ડ્ ટેન્ટ્ ટર્મ્ ટેસ્ટ્ ટેક્સ્ટ્ ધન્ ધૅટ્ ધમ્ ધેન્ ધેઇ થિન્ ધિસ્ ધૅઉ ધસ્ ટિક્ ટાઇડ્ ટાઇડી ટિર્ ટિલ્ટ્ ટાઇમ્ ટિન્ટ્ ટાઇની ટાઇર્ ટોલ્ ટૂમ્ ટોન્ ટુક્ ટૂલ્ ટૉર્ન્ ટુર્ ટૅઉન્ ટ્રૅપ્ ટ્રેઇ ટ્ર ઈ ટ્ર ઇમ્ ટ્ર ઇપ્ ટ્રવિ ટ્ર ઊ ટૂબ્ ટક્ ટફ્ ટૂન ટૂન્ ટર્ન્ ટ્વિન્ ટાઇપ્
 • અગ્લી યુનટ્ અન્ટૂ અપૉન્ યુરીઅ અર્જ્
 • ˈteɪl ˈteɪk ˈteɪl ˈtɔk ˈtɔl ˈteɪm ˈtæŋk ˈteɪp ˈter ˈtæksiː ˈtiːm ˈtɪr ˈtel ˈtend ˈtent ˈtərm ˈtest ˈtekst ðən ˈðæt (ð)əm ˈðen ˈðeɪ ˈθɪn ˈðɪs ˈðæʊ ˈðəs ˈtɪk ˈtaɪd ˈtaɪdiː ˈtɪr ˈtɪlt ˈtaɪm ˈtɪnt ˈtaɪniː ˈtaɪr ˈtoʊl ˈtuːm ˈtoʊn ˈtʊk ˈtuːl ˈtɔrn ˈtʊr ˈtæʊn ˈtræp ˈtreɪ ˈtriː ˈtrɪm ˈtrɪp ˈtrɔɪ ˈtruː ˈtuːb ˈtək ˈtəf ˈtuːnə ˈtuːn ˈtərn ˈtwɪn ˈtaɪp
 • ˈəgliː ˈjuːnət ˈəntuː əˈpɔn jʊˈriːə ˈərdʒ
 • VAIL VAIN VARY  VASE  VERB VERY  VETO VIEW VOID  VOLT VOTE
 • WAGE  WAIT WAKE WALK WALL WAND  WARD WARE WARM  WART  WASH WAVE WEAK WEAR  WEED WEEK  WEEP WELD WELL WERE WEST WHAT WHEN WHIP WHOM WIDE WIFE WILD WILL  WIND WINE WIPE WIRE WISE WISH WITH WOLF WOMB WOOD WOOL WORD WORK WORM
 • YARD YARN  YAWN YEAR YELL YOUR
 • ZEAL ZERO ZINC ZONE ZOOM
 • veil vein verii veis varb verii viito vyu vawid volt vot
 • weij weit weik wawk wawl waand wawrd wer wawrm wawrt wawsh weiv wiik wer wiid wiik wiip weld wel war west waat wen wip huum waaid waaif waaild wal wind waain waaip waair waaiz wish widh wulf wuum wuud wul ward wark warm
 • jaard jaarn yawn jir jel jar
 • ziil ziiro zink zon zuum
 • વેઇલ્ વેઇન્ વેરી વેઇસ્ વર્બ્ વેરી વીટો વ્યુ વૉઇડ્ વોલ્ટ્ વોટ્
 • વેઇજ્ વેઇટ્ વેઇક્ વૉક્ વૉલ્ વાન્ડ્ વૉર્ડ્ વેર્ વૉર્મ્ વૉર્ટ્ વૉશ્ વેઇવ્ વીક્ વેર્ વીડ્ વીક્ વીપ્ વેલ્ડ્ વેલ્ વર્ વેસ્ટ્ વાટ્ વેન્ વિપ્ હૂમ્ વાઇડ્ વાઇફ્ વાઇલ્ડ્ વલ્ વિન્ડ્ વાઇન્ વાઇપ્ વાઇર્ વાઇઝ્ વિશ્ વિધ્ વુલ્ફ્ વૂમ્ વૂડ્ વુલ્ વર્ડ્ વર્ક્ વર્મ્
 • જાર્ડ્ જાર્ન્ યૉન્ જિર્ જૅલ્ જર્
 • ઝીલ્ ઝીરો ઝિન્ક્ ઝોન્ ઝૂમ્
 • ˈveɪl ˈveɪn ˈveriː ˈveɪs ˈvərb ˈveriː ˈviːtoʊ ˈvjuː ˈvɔɪd ˈvoʊlt ˈvoʊt
 • ˈweɪdʒ ˈweɪt ˈweɪk ˈwɔk ˈwɔl ˈwɑnd ˈwɔrd ˈwer ˈwɔrm ˈwɔrt ˈwɔʃ ˈweɪv ˈwiːk ˈwer ˈwiːd ˈwiːk ˈwiːp ˈweld ˈwel ˈwər ˈwest ˈwɑt ˈwen ˈwɪp ˈhuːm ˈwaɪd ˈwaɪf ˈwaɪld wəl ˈwɪnd ˈwaɪn ˈwaɪp ˈwaɪr ˈwaɪz ˈwɪʃ ˈwɪð ˈwʊlf ˈwuːm ˈwuːd ˈwʊl ˈwərd ˈwərk ˈwərm
 • ˈjɑrd ˈjɑrn ˈjɔn ˈjɪr ˈjel jər
 • ˈziːl ˈziːroʊ ˈzɪŋk ˈzoʊn ˈzuːm
 • You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3
  one by one and listen to the proper pronunciations.
 •  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s