Three letter Words

 • ACE ACT ADD AGE AGO AID AIM AIR ALL AND APE ARK ARM ART ASH ASK
 • ASS  AXE
 • eis aekt aed eij ago eid eim er awl and eip aark aarm aart aesh aesk
 • aes aeks…………….Gujalish
 • એઇસ્ ઍક્ટ્ ઍડ્ એઇજ્ અગો એઇડ્ એઇમ્ એર્ ઑલ્ અન્ડ્ એઇપ્ આર્ક્ આર્મ્ આર્ટ્ ઍશ્ ઍસ્ક્ ઍસ્ ઍક્સ્……Gujarati
 • ˈeɪs ˈækt ˈæd ˈeɪdʒ əˈgoʊ ˈeɪd ˈeɪm ˈer ˈɔl ənd ˈeɪp ˈɑrk ˈɑrm ˈɑrt ˈæʃ ˈæsk ˈæs æks……………..IPA
 • BAD BAG BAN BAR BAT BAY BED BEE BEG BET BIB BID BIG BIT BOW BOX BOY BUD BUG BUS BUT BUY BYE
 • baed baeg baen baar baet bei bed bii beg bet bib bid big bit baeu baaks bawi/bawy bad bag bas bat baai/baay baai/baay
 • બૅડ્ બૅગ્ બૅન્ બાર્ બૅટ્ બેઇ બેડ્ બી બેગ્ બેટ્ બિબ્ બિડ્ બિગ્ બિટ્ બૅઉબાક્સ્ બૉઇ બડ્ બગ્ બસ્ બટ્ બાઇ બાઇ
 • ˈbæd ˈbæg ˈbæn ˈbɑr ˈbæt ˈbeɪ bed ˈbiː ˈbeg ˈbet ˈbɪb ˈbɪd ˈbɪg ˈbɪt ˈbæʊ ˈbɑks ˈbɔɪ ˈbəd ˈbəg ˈbəs ˈbət ˈbaɪ ˈbaɪ
 • CAB CAN CAP CAR CAT COT COW CRY CUB CUP CUT
 • kaeb kan kaep kaar kaet kaat kaeu kraai/kraay kab kap kat
 • કૅબ્ કન્ કૅપ્ કાર્ કૅટ્ કાટ્ કૅઉ ક્રઐ કબ્ કપ્ કટ્
 • kæb kən ˈkæp ˈkɑr ˈkæt ˈkɑt ˈkæʊ ˈkraɪ ˈkəb ˈkəp ˈkət
 • DAD DAY DEB DEW DID DIE DIG DIP DOG DOT DOW DRY DUE DUG DYE
 • daed dei/dey deb duu did daai/daay dig dip dawg daat daeu draai/draay duu dag daai/daay
 • ટ્ડૅડ્ ડેઇ ડેબ્ ડૂ ડિડ્ ડાઇ ડિગ્ ડિપ્ ડૉગ્ ડાટ્ ડૅઉ ડ્રાઇ ડૂ ડગ્ ડાઇ
 • ˈdæd ˈdeɪ ˈdeb ˈduː ˈdɪd ˈdaɪ ˈdɪg ˈdɪp ˈdɔg ˈdɑt ˈdæʊ ˈdraɪ ˈduː ˈdəg ˈdaɪ 
 • EAR EAT EGG EGO END EYE
 • ir iit eg iigo end aai/aay
 • ઇર્ ઈટ્ એગ્ ઈગો એન્ડ્ આઇ
 • ˈɪr ˈiːt ˈeg ˈiːgoʊ ˈend ˈaɪ
 • FAN FAR FAT FAX FEE FEW FIG FIT FIX FLY FOG FOR FOX FRY FUN FUR
 • faen faar faet faeks fii fyu fig fit fiks flaai/flaay fawg far faaks fraai/fraay fan far
 • ફૅન્ ફાર્ ફૅટ્ ફૅક્સ્ ફી ફ્યુ ફિગ્ ફિટ્ ફિક્સ્ ફ્લાઇ ફૉગ્ ફર્ ફાક્સ્ ફ્રાઇ ફન્ ફર્
 • ˈfæn ˈfɑr ˈfæt ˈfæks ˈfiː ˈfjuː ˈfɪg ˈfɪt ˈfɪks ˈflaɪ ˈfɔg fər ˈfɑks ˈfraɪ ˈfən ˈfər
 • GAP GAS GAY GET GOD GOT GUM GUN GUT GUY
 • gaep gaes gei/gey get gaad gaat gam gan gat gaai/gaay
 • ગૅપ્ ગૅસ્ ગેઇ ગેટ્ ગાડ્ ગાટ્ ગમ્ ગન્ ગટ્ ગાઇ
 • ˈgæp ˈgæs ˈgeɪ ˈget ˈgɑd ˈgɑt ˈgəm ˈgən ˈgət ˈgaɪ 
 • HAD HAS HAT HAY HEN HER HIM HIP HIS HIT HOG HOP HOT HOW HUB HUE HUG HUT
 • haed haez haet hei hen har im hip hiz hit hawg haap haat haeu hab wei/wey
 • hag hat
 • હૅડ્ હૅઝ્ હૅટ્ હેઇ હેન્ હર્ ઇમ્ હિપ્ હિઝ્ હિટ્ હૉગ્ હાપ્ હાટ્ હૅઉ હબ્ વેઇ હગ્ હટ્
 • ˈhæd ˈhæz ˈhæt ˈheɪ ˈhen (h)ər ɪm ˈhɪp (h)ɪz ˈhɪt ˈhɔg ˈhɑp ˈhɑt ˈhæʊ ˈhəbˈweɪ
 • ˈhəg ˈhət
 • ICE ICY ILL INK JAM JAR JAW JET JOB JOG JOY JUG
 • aais aaisii il ink jaem jaar yaw jet jaab jaag yawi/jawy jag
 • આઇસ્ આઇસી ઇલ્ ઇન્ક્ જૅમ્ જાર્ યૉ જૅટ્ જાબ્ જાગ જોઇ જગ્
 • ˈaɪs ˈaɪsiː ˈɪl ˈɪŋk ˈdʒæm ˈdʒɑr ˈdʒɔ ˈdʒet ˈdʒɑb ˈdʒɑg ˈdʒɔɪ ˈdʒəg
 • KEY KID KIT LAB LAP LAW LAY LEG LET LID LIE LIP LOG LOT LOW
 • kii kid kit laeb laep law lei/ley leg let lid laai/laay lip lawg laat lo
 • કી કિડ્ કિટ્ લૅબ્ લૅપ્ લૉ લેઇ લેગ્ લેટ્ લિડ્ લાઇ લિપ્ લૉગ્ લાટ્ લો
 • ˈkiː ˈkɪd ˈkɪt ˈlæb ˈlæp ˈlɔ ˈleɪ ˈleg ˈlet ˈlɪd ˈlaɪ ˈlɪp ˈlɔg ˈlɑt ˈloʊ
 • MAD MAN MAP MAT MAX MAY MEN MET MID MIX MOB MOM MUD
 • maed maen maep maet maeks mei/mey men met mid miks maab maam mad
 • મૅડ્ મૅન્ મૅપ્ મૅટ્ મૅક્સ્ મેઇ મેન્ મેટ્ મિડ્ મિક્સ્ માબ્ મામ્ મડ્
 • ˈmæd ˈmæn ˈmæp ˈmæt ˈmæks ˈmeɪ ˈmen ˈmet ˈmɪd ˈmɪks ˈmɑb ˈmɑm ˈməd
 • NAP NET NEW NOT NOW NUT
 • naep net nuu naat naeu nat
 • નૅપ્ નેટ્ નૂ નાટ્ નૅઉ નટ્
 • ˈnæp ˈnet ˈnuː ˈnɑt ˈnæʊ ˈnət
 • OAK OAT ODD OFF OIL OLD ONE ORE OUR OUT OWE OWL OWN
 • ok ot aad awf awil/awyl old wan awr aar aeut ov aeul on 
 • ઓક્ ઓટ્ આડ્ ઑફ્ અવિલ્ ઓલ્ડ્ વન્ ઑર્ આર્ ઍઉટ્ ઓ ઍઉલ્
 • ˈoʊk ˈoʊt ˈɑd ˈɔf ˈɔɪl ˈoʊld ˈwən ˈɔr ɑr ˈæʊt ˈoʊ ˈæʊl
 • PAD PAN PAR PAT PAW PAY PEA PEE PEN PET PIE PIG PIN PIT POT PUT
 • paed paen paar paet paw pei/pey pii pii pen pet paai/paay pig pin pit paat put
 • પૅડ્ પૅન્ પાર્ પૅટ્ પૉ પેઇ પી પી પેન્ પેટ્ પાઇ પિગ્ પિન્ પિટ્ પાટ્ પુટ્
 • ˈpæd ˈpæn ˈpɑr ˈpæt ˈpɔ ˈpeɪ ˈpiː ˈpiː ˈpen ˈpet ˈpaɪ ˈpɪg ˈpɪn ˈpɪt ˈpɑt ˈpʊt
 • RAG RAN RAP RAT RAW RAY RED RIB RID RIG RIM RIP ROB ROD ROT ROW RUB RUG RUM RUN RYE
 • raeg raen raep raet raw rei/rey red rib rid rig rim rip raab raad raat ro rab rag ram ran raai/raay
 • રૅગ્ રૅન્ રૅપ્ રૅટ્ રૌ રેઇ રેડ્ રિબ્ રિડ્ રિગ્ રિમ્ રિપ્ રાબ્ રાડ્ રાટ્ રો રબ્ રગ્ રમ્ રન્ રાઇ
 • ˈræg ˈræn ˈræp ˈræt ˈrɔ ˈreɪ ˈred ˈrɪb ˈrɪd ˈrɪg ˈrɪm ˈrɪp ˈrɑb ˈrɑd ˈrɑt ˈroʊ ˈrəb ˈrəg ˈrəm ˈrən ˈraɪ
 • SAD SAG SAT SAW SAY SEA SEE SET SEW SEX SHE SHY SIN SIP SIR SIT SIX SKI SKY SON SOW SOX SOY SPA SPY SUB SUE SUM SUN
 • saed saeg saet saw sei/sey sii sii set so seks shii shaai/shaay sin sip sar sit siks skii skaai/skaay san saeu saaks sawi/sawy spaa spaai/spaay sab suu sam san
 • સૅડ્ સૅગ્ સૅટ્ સૉ સેઇ સી સી સેટ્ સો સેક્સ્ શી શાઇ સિન્ સિપ્ સર્ સિટ્ સિક્સ્ સ્કી સ્કાઇ સન્ સૅઉ સાક્સ્ સૉઇ સ્પા સ્પાઇ સબ્ સૂ સમ્ સન્
 • sæd ˈsæg ˈsæt ˈsɔ ˈseɪ ˈsiː ˈsiː ˈset ˈsoʊ ˈseks ˈʃiː ˈʃaɪ ˈsɪn ˈsɪp ˈsər ˈsɪt ˈsɪks ˈskiː ˈskaɪ ˈsən ˈsæʊ sɑks ˈsɔɪ ˈspɑ ˈspaɪ ˈsəb ˈsuː ˈsəm ˈsən
 • TAB TAG TAN TAP TAR TAX TEA TEN THE THY TIE TIN TIP TIT TOE TON TOO TOP TOY TRY TUB TWO USE VAN VIA VOW
 • taeb taeg taen taep taar taeks tii ten dha dhaai/dhaay taai/taay tin tip tit to tan tuu taap tawi/tawy traai/taay tab tuu yus vaen vaaia/vaaya vaeu
 • ટૅબ્ ટૅગ્ ટૅન્ ટૅપ્ ટાર્ ટૅક્સ્ ટી ટેન્ ધ ધાઇ ટાઇ ટિન્ ટિપ્ ટિટ્ ટો ટન્ ટૂ ટાપ્ ટૉઇ ટ્રઐ ટબ્ ટૂ યુસ્ વૅન્ વાઇઅ વૅઉ
 • ˈtæb ˈtæg ˈtæn ˈtæp ˈtɑr ˈtæks ˈtiː ˈten ðə ˈðaɪ ˈtaɪ ˈtɪn ˈtɪp ˈtɪt ˈtoʊ ˈtən ˈtuː ˈtɑp ˈtɔɪ ˈtraɪ ˈtəb ˈtuː ˈjuːs ˈvæn ˈvaɪə ˈvæʊ
 • WAG WAN WAR WAS WAX WAY WEB WED WET WHO WHY WIG WIN WON WOW
 • waeg waan wawr waz waeks wei web wed wet huu waai/waay wig win wan waeu
 • વૅગ્ વાન્ વૉર્ વઝ્ વૅક્સ્ વેઇ વેબ્ વેડ્ વેટ્ હૂ વાઇ વિગ્ વિન્ વન્ વૅઉ
 • ˈwæg ˈwɑn ˈwɔr ˈwəz ˈwæks ˈweɪ ˈweb ˈwed ˈwet ˈhuː ˈwaɪ ˈwɪg ˈwɪn ˈwən ˈwæʊ
 • YAM YEN YES YET YOU YUM YUP ZIG ZIP ZOO
 • jaem jen jes jet yu yam jap zig zip zuu
 • જૅમ્ જૅન્ જૅસ્ જૅટ્ યુ યમ્ જપ્ ઝિગ્ ઝિપ્ ઝૂ
 • ˈjæm ˈjen ˈjes ˈjet ˈjuː yəm ˈjəp ˈzɪg ˈzɪp ˈzuː
 •  You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3 one by one and listen to the proper pronunciations. 
 •  
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s