All Consonants Plus Vowels Part 4

Now lets apply these vowels to each consonant.

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː   ʊ   ʊː   æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm    əh (IPA)

ạ   ā   i    ī   u   ū       ă      e   ại       ǒ      o   ạu     ạm/ ạn ạh…..Gujạlish

a  aa  i   ii   u   uu   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

Alphabetical Chart :

c/k/s , f /ph,  q/kw/kv/k,  a/ə ,ă/ae,  ǒ/aw 

ba  bā  bi  bī  bu  bū  bă be bai  bǒ  bo bau  bam/an bah

da  dā  di  dī  du  dū  dă de dai  dǒ  do dau  dam/dan dah

fa  fā  fi  fī  fu  fū  fă fe fai  fǒ  fo fau  fam/fan fah

ga  gā  gi  gī  gu  gū  gă ge gai  gǒ  go gau  gam/gan gah

ha  hā  hi  hī  hu  hū  hă he hai  hǒ  ho hau  ham/han hah

ja  jā  ji  jī  ju  jū  jă je jai  jǒ  jo jau  jam/jan jah

ka  kā  ki  kī  ku  kū  kă ke kai  kǒ  ko kau  kam/kan kah

la  lā  li  lī  lu  lū  lă le lai  lǒ  lo lau  lam/lan lah

ma  mā  mi  mī  mu  mū  mă me mai  mǒ  mo mau  mam/man mah

na nā  ni  nī  nu  nū  nă ne nai  nǒ  no nau  nam/nan nah

pa  pā  pi  pī  pu  pū  pă pe pai  pǒ  po pau  pam/pan pah

ra  rā  ri  rī  ru  rū  ră re rai  rǒ  ro rau  ram/ran rah

sa  sā  si  sī  su  sū  să se sai  sǒ  so sau  sam/san sah

ta  tā  ti  tī  tu  tū  tă te tai  tǒ  to tau  tam/tan tah

va vā  vi  vī  vu  vū  vă ve vai  vǒ  vo vau  vam/van vah

wa  wā  wi  wī  wu  wū  wă we wai  wǒ  wo wau  wam/wan wah

bha  bhā  bhi  bī  bhu  bhū  bhă bhe bhai  bhǒ  bho bhau  bham/bhan bhah

cha  chā  chi  chī  chu  chū  chă che chai  chǒ  cho chau  cham/chan chah

dha  dhā  dhi  dhī  dhu  dhū  dhă dhe dhai  dhǒ dho dhau  dham/dhan dhah

gha  ghā  ghi  ghī  ghu  ghū  ghă ghe ghai  ghǒ  gho ghau  gham/ghan ghah

jha  jhā  jhi  jhī  jhu  jhū  jhă jhe jhai  jhǒ  jho jhau  jham/jhan jhah

kha  khā  khi  khī  khu  khū  khă khe khai  khǒ  kho khau  kham/khan khah

pha  phā  phi  phī  phu  phū  phă phe phai  phǒ  pho phau  pham/phan phah

sha  shā  shi  shī  shu  shū  shă she shai  shǒ  sho shau  aham/shan shah

tha  thā  thi  thī  thu  thū  thă the thai  thǒ tho thau  tham/than thah

Here are some words based on above chart. One may practice here and write English words phonetically using this chart.

CUT/kat,,BAR/bār,BAT/băt BID/bīd, BED/bed, LOOK/lūk, OFF/ǒff BALL/bǒl

HER/har  BID/bid, BOOT/būt BUNDLE/bandl,ABOVE/abav

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s