Transcriptions

Example-1 <<<<<<<<<<<<<<<

Dan’s few light and quick beige zoo foxes were jumping long in the air over each thin little dog, but not with colossal room. Go look here now at me, thankful when I shout enough, for they, the sly critters,joyously foiled you again.

English-Standard /  Schwa-a

Daenz fyu laait aend kwik beiz zu faaksaz war jamping lawng in dhi er ovar ich thin lital dawg, bat naat with kalaasal rum. Go luk hir naau aet mi, thaenkfal wen aai shaaut inaf, fawr dhei, dha slaai kritarz, jawyasli fawild yu agein.    

English-Diacritic / Schwa-à

Dănz fyu läit ănd qik beiz zu fäxàz wàr jàmping lŏng in dhi er ovàr ich thin litàl dŏg, bàt nät with kàläsàl rum. Go luk hir näu ăt mi,thănkfàl wen äi shäut inàf, fŏr dhei, dhà släi kritàrz, jŏyàsli fŏild yu àgein.

Gujarati Transliteration:

ડૅન્ઝ્ ફ્યુ લાઇટ્ ઍન્ડ્ ક્વિક્ બેઇઝ્ ઝુ ફાક્સઝ્ વર્ જમ્પિન્ગ્ લૉન્ગ્ ઇન્ ધિ એર્ ઓવર્ ઇચ્ થિન્ લિટલ્ ડૉગ્, બટ્ નાટ્ વિથ્ કલાસલ્ રુમ્. ગો લુક્ હિર્ નાઉ ઍટ્ મિ,થૅન્ક્ફલ્ વેન્ આઇ શાઉટ્ ઇનફ્, ફૉર્ ધેઇ, ધ સ્લાઇ ક્રિટર્ઝ્, જૉયસ્લિ ફૉઇલ્ડ્ યુ અગેઇન્.

IPA:

dænz fju laɪt ænd kwɪk beɪʒ zu ˈfɑksəz wɜr ˈʤʌmpɪŋ lɔŋ ɪn ði ɛr ˈoʊvər iʧ  θɪn ˈlɪtəl dɔg, bʌt nɑt wɪθ kəˈlɑsəl rum. goʊ lʊk hir naʊ æt mi,ˈθæŋkfəl wɛn aɪ ʃaʊt ɪˈnʌf, fɔr ðeɪ, ðə slaɪ ˈkrɪtərz, ʤɔɪəsli fɔɪld ju əˈgeɪn.

Example-2 <<<<<<<<<<<<<

The indigenous peoples

live in regions of the earth

with varied climates.

They learn many

languages and developed
their special
types of behavior and customs.
Various styles
of flora and fauna gro there.
The aboriginal men and women
adapted to their environments.
English-standard
Dhi indijanas pipalz
liv in rijanz aav dhi arth
widh verid klaaimats.
Dhei larn meni
laengwijiz aend divelapt
dher speshal
taaips aav biheivyar aend kastamz. 
verias staailz
aav flawra aend fawna gro dhear.
Dhi aebarijanal men aend wiman
adaeptad tu dher invaairanmants.
English-Diacritic
Dhi indijànàs pipàlz
liv in rijànz äv dhi àrth
widh verid kläimàts.
Dhei làrn meni
lăngwijiz ănd divelàpt
dher speshàl
täips äv biheivyàr ănd kàstàmz.
veriàs stäilz
äv flŏrà ănd fŏnà gro dheàr.
Dhi ăbàrijànàl men ănd wimàn
àdăptàd tu dher inväirànmànts.
Gujarati Transliteration:
 
ધિ ઇન્ડિજનસ્ પિપલ્ઝ્
લિવ્ ઇન્ રિજન્ઝ્ આવ્ ધિ અર્થ્
વિધ્ વેરિડ્ ક્લાઇમટ્સ્.
ધેઇ લર્ન્ મેનિ
લૅન્ગ્વિજિઝ્ ઍન્ડ્ ડિવેલપ્ટ્
ધેર્ સ્પેશલ્
ટાઇપ્સ્ આવ્ બિહેઇવ્યર્ ઍન્ડ્ કસ્ટમ્ઝ્.
વેરિઅસ્ સ્ટાઇલ્ઝ્
આવ્ ફ્લૉર ઍન્ડ્ ફૉન ગ્રો ધેઅર્.
ધિ ઍબરિજનલ્ મેન્ ઍન્ડ્ વિમન્
અડૅપ્ટડ્ ટુ ધેર્ ઇન્વાઇરન્મન્ટ્સ્.
IPA
ði ɪnˈdɪʤənəs ˈpipəlz 

lɪv ɪn ˈriʤənz ɑv ði ɜrθ 
wɪð ˈvɛrid ˈklaɪməts
ðeɪ lɜrn ˈmɛni 
ˈlæŋgwɪʤɪz ænd dɪˈvɛləpt 
ðɛr ˈspɛʃəl 
taɪps ɑv bɪˈheɪvjər ænd ˈkʌstəmz
ˈvɛriəs staɪlz 
ɑv ˈflɔrə ænd ˈfɔnə groʊ ðeər
ði ˌæbəˈrɪʤənəl mɛn ænd ˈwɪmən 
əˈdæptəd tu ðɛr ɪnˈvaɪrənmənts.

Example-3 <<<<<<<<<<<<

English language has been invading more and more areas with each day as it has been hailed as link language, ‘window to the world’ etc.and the English medium schools and coaching institutes are mushrooming in cities,towns and villages.The parents consider it a symbol of prestige to converse with their children in English. But despite all the craze to learn, read and speak English, learners especially at the elementary level find it difficult to learn this fast spreading language due to English spellings which have often been termed as chaotic and irrational as there is no one to one relationship between English phoneme and grapheme.
English-Standard
 

Inglish laengwaj haez bin inveiding mawr aend mawr eriaz widh ich dei aez it haez bin heild aez link laengwaj, windo tu dha warld etsetara.aend dhi Inglish midiam skulz aend koching instatuts aar mashruming in sitiz,taaunz aend vilajaz.Dha perants kansidar it a simbal aav prestiz tu kanvars widh dher childran in Inglish. Bat dispaait awl dha kreiz tu larn, rid aend spik Inglish, larnarz aspeshli aet dhi elamentri leval faaind it difakalt tu larn dhis faest spreding laengwaj du tu Inglish spelingz wich haev awfan bin tarmd aez keiaatik aend iraeshanal aez dhear iz no wan tu wan rileishanship bitwin inglish fonim aend graefiim.

English-Diacritic

 
Inglish lăngwàj hăz bin inveiding mŏr ănd mŏr eriàz widh ich dei ăz it hăz bin heild ăz link lăngwàj, windo tu dhà wàrld etsetàrà.ănd dhi Inglish midiàm skulz ănd koching instàtuts är màshruming in sitiz,täunz ănd vilàjàz.Dhà perànts kànsidàr it à simbàl äv prestiz tu kànvàrs widh dher childràn in Inglish. Bàt dispäit ŏl dhà kreiz tu làrn, rid ănd spik Inglish, làrnàrz àspeshli ăt dhi elàmentri levàl fäind it difàkàlt tu làrn dhis făst spreding lăngwàj du tu inglish spelingz wich hăv ŏfàn bin tàrmd ăz keiätik ănd irăshànàl ăz dheàr iz no wàn tu wàn rileishànship bitwin Inglish fonim ănd grăfïm.
 
Gujarati Transliteration:
 
ઇન્ગ્લિશ્ લૅન્ગ્વજ્ હૅઝ્ બિન્ ઇન્વેઇડિન્ગ્ મૉર્ ઍન્ડ્ મૉર્ એરિઅઝ્ વિધ્ ઇચ્ ડેઇ ઍઝ્ ઇટ્ હૅઝ્ બિન્ હેઇલ્ડ્ ઍઝ્ લિન્ક્ લૅન્ગ્વજ્, વિન્ડો ટુ ધૉઅર્લ્ડ્ એટ્સેટર.ઍન્ડ્ ધિ ઇન્ગ્લિશ્ મિડિઅમ્ સ્કુલ્ઝ્ ઍન્ડ્ કોચિન્ગ્ ઇન્સ્ટટુટ્સ્ આર્ મશ્રુમિન્ગ્ ઇન્ સિટિઝ્,ટાઉન્ઝ્ ઍન્ડ્ વિલજઝ્.ધપેરન્ટ્સ્ કન્સિડર્ ઇટ્ અ સિમ્બલ્ આવ્ પ્રેસ્ટિઝ્ ટુ કન્વર્સ્ વિધ્ ધેર્ ચિલ્ડ્રન્ ઇન્ ઇન્ગ્લિશ્. બટ્ ડિસ્પાઇટ્ ઑલ્ ધ ક્રેઇઝ્ ટુ લર્ન્, રિડ્ ઍન્ડ્ સ્પિકિન્ગ્લિશ્, લર્નર્ઝ્ અસ્પેશ્લિ ઍટ્ ધિ એલમેન્ટ્રિ લેવલ્ ફાઇન્ડ્ ઇટ્ ડિફકલ્ટ્ ટુ લર્ન્ ધિસ્ ફૅસ્ટ્ સ્પ્રેડિન્ગ્ લૅન્ગ્વજ્ ડુ ટુ ઇન્ગ્લિશ્ સ્પેલિન્ગ્ઝ્ વિચ્ હૅવ્ ઑફન્ બિન્ ટર્મ્ડ્ ઍઝ્ કેઇઆટિક્ ઍન્ડ્ ઇરૅશનલ્ ઍઝ્ ધેઅર્ ઇઝ્ નો વન્ ટુ વન્ રિલેઇશન્શિપ્ બિટ્વિન્ ઇન્ગ્લિશ્ ફોનિમ્ ઍન્ડ્ ગ્રૅફીમ્.
IPA:
ɪŋglɪʃ ˈlæŋgwəʤ hæz bɪn ɪnˈveɪdɪŋ mɔr ænd mɔr ˈɛriəz wɪð  deɪ æz ɪt hæz bɪn heɪld æz lɪŋk ˈlæŋgwəʤˈwɪndoʊ tu ðəwɜrld ˌɛtˈsɛtərə.ænd ði ˈɪŋglɪʃ ˈmidiəm skulz ænd ˈkoʊʧɪŋ ˈɪnstəˌtuts ɑr ˈmʌˌʃrʊmɪŋ ɪn ˈsɪtiz,taʊnz ænd ˈvɪləʤəz.ðəˈpɛrənts kənˈsɪdər ɪt ə ˈsɪmbəl ɑv prɛˈstiʒ tu kənˈvɜrs wɪð ðɛr ˈʧɪldrən ɪn ˈɪŋglɪʃbʌt dɪˈspaɪt ɔl ðə kreɪz tu lɜrnrid ænd spikˈɪŋglɪʃˈlɜrnərz əˈspɛʃli æt ði ˌɛləˈmɛntri ˈlɛvəl faɪnd ɪt ˈdɪfəkəlt tu lɜrn ðɪs fæst ˈsprɛdɪŋ ˈlæŋgwəʤ du tu ˈɪŋglɪʃ ˈspɛlɪŋz wɪʧhæv ˈɔfən bɪn tɜrmd æz keɪˈɑtɪk ænd ɪˈræʃənəl æz ðeər ɪz noʊ wʌn tu wʌn riˈleɪʃənˌʃɪp bɪˈtwin ˈɪŋglɪʃ ˈfoʊnim ænd græˌfiːm.

Homonym/Homophone/Homograph

Homonym means either:

A word that is spelled like another but has a different sound and meaning (Homograph); a word that sounds like another but has a different spelling and meaning (Homophone)

OR

A word that is spelled and pronounced like another but has a different meaning (Homograph and Homophone)

A Homograph is a word that has the same spelling as another word but has a different sound and a different meaning:

lead (to go in front of)

lead (a metal)

wind (to follow a course that is not straight)

wind (a gust of air)

bass (low, deep sound)

bass (a type of fish)

A Homophone is a word that has the same sound as another word but is spelled differently and has a different meaning:

to/two/too

pray/prey

plain,plane

genes,jeans

deer,dear

their,there

here,hear

die,dye

right,write

http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Homonym

Basic Spelling Rules

Spelling is not hard to learn. Everyone can do it. Fortunately, learning to spell is much easier than learning to walk; it involves no bloody knees or falling down stairs!

English spelling is not problem-free for anyone. In some languages, the sound of a word and the way you spell it is very close, and you pretty much write down what you hear. Also, you can usually tell how to pronounce a word by looking at it. So spelling in some language is pretty easy. This just isn’t so in English.

You may click these links to learn more about spelling rules.

http://homepage.smc.edu/reading_lab/basic_spelling_rules.htm

http://www.riggsinst.org/28rules.aspx

http://www.phonicslessons.co.uk/englishspellingrules.html

http://grammar.about.com/od/words/tp/spellrules.htm

http://www.dyslexia.org/spelling_rules.shtml

http://www.englishclub.com/writing/spelling.htm

http://www.amity.org.uk/Training/Spelling%20Rules/Spelling%20Rules.htm

http://mourass.eq.edu.au/wcms/images/spelling%20rule%20cards%20colour%20_2_.pdf

http://oxforddictionaries.com/words/spelling-rules-and-tips

http://spellingrules.com/free-spelling-rules/

 

English Words with Silent Letters

Here is a list of common letter combinations with silent letters. This list contains most of the silent letters that give English as a second language students difficulties.

You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3
one by one and listen to the proper pronunciations

Silent B

B is not pronounced when following M at the end of a word.

climb,climb,dumb,comb

Silent C

C is not pronounced in the ending “scle”

muscle

Silent D

D is not pronounced in the following common words:

handkerchief,Wednesday

Silent E

E is not pronounced at the end of words and usually makes the vowel long.

hope,drive,gave,write,site

Silent G

G is not often not pronounced when followed by an N

champagne,foreign,sign,feign

Silent GH

GH is not pronounced before T and at the end of many words

thought,through,daughter,light,might,right,fight,weigh

Silent H

H is not pronounced when following W. Some speakers whisper the H before the W.

what,when,where,whether,why

Silent H

H is not pronounced at the beginning of many words. Use the article “an” with unvoiced H. Here are some of the most common:

hour,honest,honor,heir,herb

 

Silent K

K is not pronounced when followed by N at the beginning of a word.

knife,knee,know,knock,knowledge

Silent L

L is often not pronounced before L, D, F, M, K.

calm,half,salmon,talk,balk,would,should

Silent N

N is not pronounced following M at the end of a word.

autumn,hymn

Silent P

P is not pronounced at the beginning of many words using the suffix “psych” and “pneu”.

psychiatrist,pneumonia,psychotherapy,psychotic

Silent S

S is not pronounced before L in the following words:

island,isle

Silent T

T is not pronounced in these common words:

castle,Christmas,fasten,isten,often,whistle,thistle

Silent U

U is not pronounced before after G and before a vowel.

guess,guidance,guitar,guest

Silent W

W is not pronounced at the beginning of a word followed by an R

wrap,write,wrong

Silent W

W is not pronounced with these three pronouns:

who,whose,whom

Vowels are often “silent” when paired with other vowels (digraphs), or can affect the pronunciation of other vowels without being sounded themselves.

Silent A

 • In EA words — each, peach, teach, team, bean, cleave, heave, lead (verb or primary position), fear, gear, bread, meant
 • In AI words – aisle
 • In OA or AO words — boar, coal, loan, float, cocoa, pharaoh,

Silent E

 • Ending words with vowel-consonant-vowel — care, fate, fete, kite, like, dole, hone, dote, cute, fuse, butte,
 • In EA words — bear, pear, tear, lead (element)
 • In EI words — heist, feisty
 • In EU words — feud, eugenics, euphemism
 • In OE words — shoe, toe
 • In UE words — fuel, hue, queue

Silent I

 • In AI words– bail, pail, tail, lain, paint, bait, aileron, maize
 • In EI and IE words — deceive, believe, retrieve
 • In IO words — fashion, cushion
 • In UI words — juice, sluice, suit

Silent O (other than OU as ow, or oo as in rouge, roulette)

 • EO words — jeopardy, leopard, people
 • OU words — country, southern

Silent U (other than OU as ow, or oo as in rouge, roulette)

 • AU words : gauge, laugh, guard
 • UE words : guess, guest, league, plague, tongue, catalogue
 • UI words : guide, guile, guilt, build, guitar
 • Other words through usage : business (U sounds like I)

 

Learn to Read, Write and Speak English

Now you have learned two, three, four and five letter words with Gujalish pronunciation key.

Enter any words  HERE  using a semi colon( ; For Example cat;bat;arm). Then submit and point the mouse arrow to listen to the pronunciations of words in pink.

To see the meanings of the words click “Define your entry here”.

To see the translation of the words into your language(Gujarati, Hindi) click “Translate your entry here”.

Here are very useful sites to learn English words, phrases and vocabulary.

1500 Most Common Words

1000 Most Common Phrases

100 Lessons

English Vocabulary

English Phrases

English Rules

More English Lessons

English Grammar Lessons

Here in the TEXT Reader  you may type words and sentences or copy and paste text and click “Speak ” to listen at various speeds, to hear proper English Pronunciations.

 

Five letter words

Gujalish Pronunciation Key………ə/a, ɔ/aw, æ/ae, ɑ/aa, aɪ/aai

 • ABORT ABUSE ACTOR ADAPT ADMIT ADOPT ADORE ADULT AFTER AGAIN AGENT AGONY AGREE AHEAD ALARM ALERT ALIEN ALIGN ALIKE ALIVE ALKYD ALLEY ALLOW ALLOY ALONE ALONG  ALTER AMAZE AMEND AMONG ANGEL ANGER ANGLE ANGRY ANKLE ANNOY APART APPLE  APPLY AROMA ARSON ASIDE ESSAY ASSET AUDIO AUDIT AUGER AVOID AWAIT AWAKE AWARD AWARE AWFUL
 • abawrt abyus aektar adaept admit adaapt adawr adalt aeftar agen eijant aeganii agrii ahed alaarm alart eiliian alaain alaaik alaaiv aelkad aelii alaeu aelawi alon alawng awltar ameiz amend amang einjal aengar aengal aengrii aenkal anawi apaart aepal aplaai aroma aarsan asaaid esei aeset awdiio awdat awgar avawid aweit aweik awawrd awer awfal…………………………….Gujalish
 • અબૉર્ટ્ અબ્યુસ્ ઍક્ટર્ અડૅપ્ટ્ અડ્મિટ્ અડાપ્ટ્ અડૉર્ અડલ્ટ્ ઍફ્ટર્ અગેન્ એઇજન્ટ્ ઍગની અગ્રી અહેડ્ અલાર્મ્ અલર્ટ્ એઇલીઅન્ અલાઇન્ અલાઇક્ અલાઇવ્ ઍલ્કડ્ ઍલી અલૅઉ ઍલૉઇ અલોન્ અલૉન્ગ્  ઑલ્ટર્ અમેઇઝ્ અમેન્ડ્ અમન્ગ્ એઇન્જલ્ ઍન્ગર્ ઍન્ગલ્ ઍન્ગ્રી ઍન્કલ્ અનૉઇ અપાર્ટ્ ઍપલ્ અપ્લાઇ અરોમ આર્સન્ અસાઇડ્ એસેઇ ઍસેટ્ ઑડીઓ ઑડટ્ ઑગર્ અવૉઇડ્ અવેઇટ્ અવેઇક્ અવૉર્ડ્ અવેર્ ઑફલ્…………………………………………………………………………………………..Gujarati
 • əˈbɔrt əˈbjuːs ˈæktər əˈdæpt ədˈmɪt əˈdɑpt əˈdɔr əˈdəlt ˈæftər əˈgen ˈeɪdʒənt ˈægəniː əˈgriː əˈhed əˈlɑrm əˈlərt ˈeɪliːən əˈlaɪn əˈlaɪk əˈlaɪv ˈælkəd ˈæliː əˈlæʊ ˈæˌlɔɪ əˈloʊn əˈlɔŋ ˈɔltər əˈmeɪz əˈmend əˈməŋ ˈeɪndʒəl ˈæŋgər ˈæŋgəl ˈæŋgriː ˈæŋkəl əˈnɔɪ əˈpɑrt ˈæpəl əˈplaɪ əˈroʊmə ˈɑrsən əˈsaɪd eˈseɪ ˈæˌset ˈɔdiːˌoʊ ˈɔdət ˈɔgər əˈvɔɪd əˈweɪt əˈweɪk əˈwɔrd əˈwer ˈɔfəl……………………………………………………………………IPA
 • BADGE BAGEL BAKER BASIC BASIL BASIN BASIS BATCH  BEACH BEARD BEAST BEGIN BEIGE  BELLY BELOW BENCH BIBLE BINGO BIRTH BISON BITCH BLACK BLADE BLAME BLANK BLAST BLAZE BLEED BLEEP BLEND BLESS BLIND BLISS BLOCK BLOND BLOOD BLOOM BLUFF BOARD BOAST BOGUS BOOST BOOTH BORED  BOSOM BOUND BOXER BRACE BRAID BRAIN BRAKE BRAND BRASS BRAVE BREAD BREAK BREED BRIBE BRICK BRIDE BRIEF BRING BRINK BROAD BROIL BROOM BROWN BRUSH BUDDY BUILD BULGE BULKY BULLY BUMPY  BURST BUSHY
 • baej beigal beikar beisik beizal beisan beisas baech biich bird biist bigin beiz belii bilo bench baaibal bingo barth baaisan bich blaek bleid bleim blaenk blaest bleiz bliid bliip blend bles blaaind blis blaak blaand blad bluum blaf bawrd bost bogas buust buuth bawrd buzam baeund baaksar breis breid brein breik braend braes breiv bred breik briid braaib brik braaid briif bring brink brawd brawil bruum braeun brash badii bild balj balkii bulii bampii barst bushii
 • બૅજ્ બેઇગલ્ બેઇકર્ બેઇસિક્ બેઇઝલ્ બેઇસન્ બેઇસસ્ બૅચ્ બીચ્ બિર્ડ્ બીસ્ટ્ બિગિન્ બેઇઝ્ બેલી બિલો બેન્ચ્ બાઇબલ્ બિન્ગો બર્થ્ બાઇસન્ બિચ્ બ્લૅક્ બ્લેઇડ્ બ્લેઇમ્ બ્લૅન્ક્ બ્લૅસ્ટ્ બ્લેઇઝ્ બ્લીડ્ બ્લીપ્ બ્લેન્ડ્ બ્લેસ્ બ્લાઇન્ડ્ બ્લિસ્ બ્લાક્ બ્લાન્ડ્ બ્લડ્ બ્લૂમ્ બ્લફ્ બૉર્ડ્ બોસ્ટ્ બોગસ્ બૂસ્ટ્ બૂથ્ બૉર્ડ્ બુઝમ્ બૅઉન્ડ્ બાક્સર્ બ્રેઇસ્ બ્રેઇડ્ બ્રેઇન્ બ્રેઇક્ બ્રૅન્ડ્ બ્રૅસ્ બ્રેઇવ્ બ્રેડ્ બ્રેઇક્ બ્રીડ્ બ્રાઇબ્ બ્રિક્ બ્રાઇડ્ બ્રીફ્ બ્રિન્ગ્ બ્રિન્ક્ બ્રૌડ્ બ્રૌઇલ્ બ્રૂમ્ બ્રૅઉન્ બ્રશ્ બડી બિલ્ડ્ બલ્જ્ બલ્કી બુલી બમ્પી બર્સ્ટ્ બુશી
 • ˈbædʒ ˈbeɪgəl ˈbeɪkər ˈbeɪsɪk ˈbeɪzəl ˈbeɪsən ˈbeɪsəs ˈbætʃ ˈbiːtʃ ˈbɪrd ˈbiːst bɪˈgɪn ˈbeɪʒ ˈbeliː bɪˈloʊ ˈbentʃ ˈbaɪbəl ˈbɪŋgoʊ ˈbərθ ˈbaɪsən ˈbɪtʃ ˈblæk ˈbleɪd ˈbleɪm ˈblæŋk ˈblæst ˈbleɪz ˈbliːd ˈbliːp ˈblend ˈbles ˈblaɪnd ˈblɪs ˈblɑk ˈblɑnd ˈbləd ˈbluːm ˈbləf ˈbɔrd ˈboʊst ˈboʊgəs ˈbuːst ˈbuːθ ˈbɔrd ˈbʊzəm ˈbæʊnd ˈbɑksər ˈbreɪs ˈbreɪd ˈbreɪn ˈbreɪk ˈbrænd ˈbræs ˈbreɪv ˈbred ˈbreɪk ˈbriːd ˈbraɪb ˈbrɪk ˈbraɪd ˈbriːf ˈbrɪŋ ˈbrɪŋk ˈbrɔd ˈbrɔɪl ˈbruːm ˈbræʊn ˈbrəʃ ˈbədiː ˈbɪld ˈbəldʒ ˈbəlkiː ˈbʊliː ˈbəmpiː ˈbərst ˈbʊʃiː
 • CABIN CABLE CACHE CADET CAMEL CANAL CANDY CARGO CARRY CARVE CASTE CATCH CAULK CAUSE CEDAR  CHAIN CHAIR CHALK CHANT CHARM CHART CHASE CHEAP CHEAT CHECK CHEEK CHEER CHESS  CHEST CHICK CHIEF CHILD CHIME CHINA CHOKE CHOMP CHUCK CHUNK CHUTE CIDER CIGAR CIVIL CLAIM CLAMP CLASH CLASS CLEAN CLEAR CLERK   CLICK CLIMB CLOCK CLONE CLOSE CLOTH CLOUD CLOVE CLOWN COACH COAST COBRA COLON COLOR COMIC CONDO   COUGH COULD COUNT COURT COVER CRACK CRAFT CRAMP CRASH CRAVE CRAWL CRAZE CRAZY CREAM CREED CREEK CREEP CRIME CROOK  CROSS CROWD CROWN CRUDE CRUEL CRUSE CRUSH CRUST CUBIC CUMIN CURRY CURSE CURVE CYBER CYCLE
 • kaeban keibal kaesh kadet kaemal kanael kaendii kaargo kaerii kaarv kaest kaech kawk kawz siidar chein cher chawk chaent chaarm chaart cheis chiip chiit chek chiik chir ches chest chik chiif chaaild chaaim chaaina chok chaamp chak chank shuut saaidar sigaar sival kleim klaemp klaesh klaes kliin klir klark klik klaaim klaak klon kloz klawth klaeud klov klaeun koch kost kobra kolan kalar kaamik kaando kawf kad kaeunt kawrt kavar kraek kraeft kraemp kraesh kreiv krawl kreiz kreizii kriim kriid kriik kriip kraaim kruk kraws kraeud kraeun kruud kruul kruuz krash krast kyubik kaman karii kars karv saaibar saaikal
 • કૅબન્ કેઇબલ્ કૅશ્ કડેટ્ કૅમલ્ કનૅલ્ કૅન્ડી કાર્ગો કૅરી કાર્વ્ કૅસ્ટ્ કૅચ્ કૉક્ કૉઝ્ સીડર્ ચેઇન્ ચેર્ ચૉક્ ચૅન્ટ્ ચાર્મ્ ચાર્ટ્ ચેઇસ્ ચીપ્ ચીટ્ ચેક્ ચીક્ ચિર્ ચેસ્ ચેસ્ટ્ ચિક્ ચીફ્ ચાઇલ્ડ્ ચાઇમ્ ચાઇન ચોક્ ચામ્પ્ ચક્ ચન્ક્ શૂટ્ સાઇડર્ સિગાર્ સિવલ્ ક્લેઇમ્ ક્લૅમ્પ્ ક્લૅશ્ ક્લૅસ્ ક્લીન્ ક્લિર્ ક્લર્ક્ ક્લિક્ ક્લાઇમ્ ક્લાક્ ક્લોન્ ક્લોઝ્ ક્લૉથ્ ક્લૅઉડ્ ક્લોવ્ ક્લૅઉન્ કોચ્ કોસ્ટ્ કોબ્ર કોલન્ કલર્ કામિક્ કાન્ડો કૉફ્ કડ્ કૅઉન્ટ્ કૉર્ટ્ કવર્ક્રૅક્ ક્રૅફ્ટ્ ક્રૅમ્પ્ ક્રૅશ્ ક્રેઇવ્ ક્રૉલ્ ક્રેઇઝ્ ક્રેઇઝી ક્રીમ્ ક્રીડ્ ક્રીક્ ક્રીપ્ ક્રાઇમ્ ક્રુક્ ક્રૉસ્ ક્રૅઉડ્ ક્રૅઉન્ ક્રૂડ્ ક્રૂલ્ ક્રૂઝ્ ક્રશ્ ક્રસ્ટ્ ક્યુબિક્ કમન્ કરી કર્સ્ કર્વ્ સાઇબર્ સાઇકલ્  
 • ˈkæbən ˈkeɪbəl ˈkæʃ kəˈdet ˈkæməl kəˈnæl ˈkændiː ˈkɑrgoʊ ˈkæriː ˈkɑrv ˈkæst ˈkætʃ ˈkɔk ˈkɔz ˈsiːdər ˈtʃeɪn ˈtʃer ˈtʃɔk ˈtʃænt ˈtʃɑrm ˈtʃɑrt ˈtʃeɪs ˈtʃiːp ˈtʃiːt ˈtʃek ˈtʃiːk ˈtʃɪr ˈtʃes ˈtʃest ˈtʃɪk ˈtʃiːf ˈtʃaɪld ˈtʃaɪm ˈtʃaɪnə ˈtʃoʊk ˈtʃɑmp ˈtʃək ˈtʃəŋk ˈʃuːt ˈsaɪdər sɪˈgɑr ˈsɪvəl ˈkleɪm ˈklæmp ˈklæʃ ˈklæs ˈkliːn ˈklɪr ˈklərk ˈklɪk ˈklaɪm ˈklɑk ˈkloʊn ˈkloʊz ˈklɔθ ˈklæʊd ˈkloʊv ˈklæʊn ˈkoʊtʃ ˈkoʊst ˈkoʊbrə ˈkoʊlən ˈkələr ˈkɑmɪk ˈkɑndoʊ ˈkɔf kəd ˈkæʊnt ˈkɔrt ˈkəvər ˈkræk ˈkræft ˈkræmp ˈkræʃ ˈkreɪv ˈkrɔl ˈkreɪz ˈkreɪziː ˈkriːm ˈkriːd ˈkriːk ˈkriːp ˈkraɪm ˈkrʊk ˈkrɔs ˈkræʊd ˈkræʊn ˈkruːd ˈkruːl ˈkruːz ˈkrəʃ ˈkrəst ˈkjuːbɪk ˈkəmən ˈkəriː ˈkərs ˈkərv ˈsaɪbər ˈsaɪkəl
 • DADDY DAILY DAIRY DAISY DANCE DEATH DEBIT DECAL DECAY DEFER DEITY DELAY DENSE DEPOT DEPTH DETER DETOX DEVIL DIARY DIGIT DIRTY DITCH DIZZY DOUBT DOUGH DOWRY DOZEN DRAIN DREAM DRESS DRIFT DRILL DRINK DRIVE DUMMY DUSTY DUTCH DWARF DWELL
 • daedii deilii derii deizii daens deth debat diikael dikei difar diiatii dilei dens depo depth ditar diitaaks deval daairii dijat dartii dich dizii daeut do daeurii dazan drein driim dres drift dril drink draaiv damii dastii dach dwawrf dwel
 • ડૅડી ડેઇલી ડેરી ડેઇઝી ડૅન્સ્ ડેથ્ ડેબટ્ ડીકૅલ્ ડિકેઇ ડિફર્ ડીઅટી ડિલેઇ ડેન્સ્ ડેપો ડેપ્થ્ ડિટર્ ડીટાક્સ્ ડેવલ્ ડાઇરી ડિજટ્ ડર્ટી ડિચ્ ડિઝી ડૅઉટ્ ડો ડૅઉરી ડઝન્ ડ્રેઇન્ ડ્રીમ્ ડ્રેસ્ ડ્રિફ્ટ્ ડ્રિલ્ ડ્રિન્ક્ ડ્રાઇવ્ ડમી ડસ્ટી ડચ્ ડ્વૉર્ફ્ ડ્વેલ્
 • ˈdædiː ˈdeɪliː ˈderiː ˈdeɪziː ˈdæns ˈdeθ ˈdebət ˈdiːˌkæl dɪˈkeɪ dɪˈfər ˈdiːətiː dɪˈleɪ ˈdens ˈdepoʊ ˈdepθ dɪˈtər ˈdiːˌtɑks ˈdevəl ˈdaɪriː ˈdɪdʒət ˈdərtiː ˈdɪtʃ ˈdɪziː ˈdæʊt ˈdoʊ ˈdæʊriː ˈdəzən ˈdreɪn ˈdriːm ˈdres ˈdrɪft ˈdrɪl ˈdrɪŋk ˈdraɪv ˈdəmiː ˈdəstiː ˈdətʃ ˈdwɔrf ˈdwel
 • EAGER EAGLE EARLY EARTH EIGHT EJECT ELBOW ELDER ELECT  EMPTY ENEMA ENEMY ENJOY ENTER ENTRY ENVOY EQUAL EQUIP ERASE ERECT ERODE ERROR ERUPT ESSAY ETHIC EVENT EVERY EXACT EXILE EXIST EXTRA 
 • FAINT FAIRY FAITH FALSE FANCY FATAL FAULT FAVOR FEAST  FENCE FETCH FIBER FIELD FINAL FIRST FLAME FLASH FLEET FLESH FLOAT FLOCK FLOOD FLOOR FLOUR FLUID FLUSH FLUTE FOCUS FOGGY FORCE FORTY FORUM FOUND FRAME FRANK FRAUD FRESH FROCK FROST FRUIT FUNNY FUSSY FUZZY
 • iigar iigal arlii arth eit ijekt elbo eldar ilekt  emptii enama enamii inyawi entar entrii envawi iikwal ikwip ireis irekt irod erar irapt esei ethik ivent evrii igzaekt egzaail igzist ekstra
 • feint ferii feith fawls faensii feital fawlt feivar fiist fens fech faaibar fiild faainal farst fleim flaesh fliit flesh flot flaak flad flawr flaeur fluuad flash fluut fokas fawgii fawrs fawrtii fawram faeund freim fraenk frawd fresh fraak frawst fruut fanii fasii fazii
 • ઈગર્ ઈગલ્ અર્લી અર્થ્ એઇટ્ ઇજૅક્ટ્ એલ્બો એલ્ડર્ ઇલેક્ટ્ એમ્પ્ટી એનમ એનમી ઇન્યૉઇ એન્ટર્ એન્ટ્ર ઈ એન્વૉઇ ઈક્વલ્ ઇક્વિપ્ ઇરેઇસ્ ઇરેક્ટ્ ઇરોડ્ એરર્ ઇરપ્ટ્ એસેઇ એથિક્ ઇવેન્ટ્ એવ્રી ઇગ્ઝૅક્ટ્ એગ્ઝાઇલ્ ઇગ્ઝિસ્ટ્ એક્સ્ટ્ર
 • ફેઇન્ટ્ ફેરી ફેઇથ્ ફૉલ્સ્ ફૅન્સી ફેઇટલ્ ફૉલ્ટ્ ફેઇવર્ ફીસ્ટ્ ફેન્સ્ ફેચ્ ફાઇબર્ ફીલ્ડ્ ફાઇનલ્ ફર્સ્ટ્ ફ્લેઇમ્ ફ્લૅશ્ ફ્લીટ્ ફ્લેશ્ ફ્લોટ્ ફ્લાક્ ફ્લડ્ ફ્લૉર્ ફ્લૅઉર્ ફ્લૂઅડ્ ફ્લશ્ ફ્લૂટ્ ફોકસ્ ફૉગી ફૉર્સ્ ફૉર્ટી ફૉરમ્ ફૅઉન્ડ્ ફ્રેઇમ્ ફ્રૅન્ક્ ફ્રૌડ્ ફ્રેશ્ ફ્રાક્ ફ્રૌસ્ટ્ ફ્રૂટ્ ફની ફસી ફઝી
 • ˈiːgər ˈiːgəl ˈərliː ˈərθ ˈeɪt ɪˈdʒekt ˈelˌboʊ ˈeldər ɪˈlekt  ˈem(p)tiː ˈenəmə ˈenəmiː ɪnˈdʒɔɪ ˈentər ˈentriː ˈenˌvɔɪ ˈiːkwəl ɪˈkwɪp ɪˈreɪs ɪˈrekt ɪˈroʊd ˈerər ɪˈrəpt eˈseɪ ˈeθɪk ɪˈvent ˈevriː ɪgˈzækt ˈegˌzaɪl ɪgˈzɪst ˈekstrə
 • ˈfeɪnt ˈferiː ˈfeɪθ ˈfɔls ˈfænsiː ˈfeɪtəl ˈfɔlt ˈfeɪvər ˈfiːst ˈfens ˈfetʃ ˈfaɪbər ˈfiːld ˈfaɪnəl ˈfərst ˈfleɪm ˈflæʃ ˈfliːt ˈfleʃ ˈfloʊt ˈflɑk ˈfləd ˈflɔr ˈflæʊr ˈfluːəd ˈfləʃ ˈfluːt ˈfoʊkəs ˈfɔgiː ˈfɔrs ˈfɔrtiː ˈfɔrəm ˈfæʊnd ˈfreɪm ˈfræŋk ˈfrɔd ˈfreʃ ˈfrɑk ˈfrɔst ˈfruːt ˈfəniː ˈfəsiː ˈfəziː
 • GAUGE GIANT GLAND GLARE GLASS GLAZE) GLIDE GLOBE GLORY( GLOSS GLOVE GOOFY GOOSE GRACE GRADE GRAIN GRAND GRANT GRAPE GRAPH GRASS GRAVE GRAZE GREAT GREED GREEKGREENGREET GRIND GROOM GROSS GROUP) GUESS GUEST GUIDE GUILT GYPSY
 • HANDY HAPPY HASTE HATCH HAZEL HEARD HEART HEATH HEAVY  HELLO HOBBY HOKEY  HONEY HONOR HORSE HOTEL HOUSE  HUMAN HUMID HUMOR HURRY HYDRO
 • geij jaaiant glaend gler glaes gleiz glaaid glob glawrii glaas glav guufii guus greis greid grein graend graent greip graef graes greiv greiz greit griid griik griin griit graaind gruum gros gruup ges gest gaaid gilt jipsii
 • haendii haepii heist haech heizal hard haart hiith hevii halo haabii hokii hanii aanar hawrs hotel haeus hyuman hyumad hyumar harii haaidro
 • ગેઇજ્ જાઇઅન્ટ્ ગ્લૅન્ડ્ ગ્લેર્ ગ્લૅસ્ ગ્લેઇઝ્ ગ્લાઇડ્ ગ્લોબ્ ગ્લૉરી ગ્લાસ્ ગ્લવ્ ગૂફી ગૂસ્ ગ્રેઇસ્ ગ્રેઇડ્ ગ્રેઇન્ ગ્રૅન્ડ્ ગ્રૅન્ટ્ ગ્રેઇપ્ ગ્રૅફ્ ગ્રૅસ્ ગ્રેઇવ્ ગ્રેઇઝ્ ગ્રેઇટ્ ગ્રીડ્ ગ્રીક્ ગ્રીન્ ગ્રીટ્ ગ્રાઇન્ડ્ ગ્રૂમ્ ગ્રોસ્ ગ્રૂપ્ ગેસ્ ગેસ્ટ્ ગાઇડ્ ગિલ્ટ્ જિપ્સી
 • હૅન્ડી હૅપી હેઇસ્ટ્ હૅચ્ હેઇઝલ્ હર્ડ્ હાર્ટ્ હીથ્ હેવી હલો હાબી હોકી હની આનર્ હૉર્સ્ હોટેલ્ હૅઉસ્ હ્યુમન્ હ્યુમડ્ હ્યુમર્ હરી હાઇડ્રો
 • ˈgeɪdʒ ˈdʒaɪənt ˈglænd ˈgler ˈglæs ˈgleɪz) ˈglaɪd ˈgloʊb ˈglɔriː( ˈglɑs ˈgləv ˈguːfiː ˈguːs ˈgreɪs ˈgreɪd ˈgreɪn ˈgrænd ˈgrænt ˈgreɪp ˈgræf ˈgræs ˈgreɪv ˈgreɪz ˈgreɪt ˈgriːd ˈgriːk ˈgriːn ˈgriːt ˈgraɪnd ˈgruːm ˈgroʊs ˈgruːp) ˈges ˈgest ˈgaɪd ˈgɪlt ˈdʒɪpsiː
 • ˈhændiː ˈhæpiː ˈheɪst ˈhætʃ ˈheɪzəl ˈhərd ˈhɑrt ˈhiːθ ˈheviː həˈloʊ ˈhɑbiː ˈhoʊkiː ˈhəniː ˈɑnər ˈhɔrs hoʊˈtel ˈhæʊs ˈhjuːmən ˈhjuːməd ˈhjuːmər ˈhəriː ˈhaɪdroʊ
 • IDEAL IDIOM IDIOT IGLOO IMAGE IMPLY INCUR INDEX INERT INLET INNER INPUT INTER IRONY ISSUE ITCHY JEWEL JOINT JUDGE JUICE JUICY JUMBO KNEEL KNIFE KNOWN LABEL LABOR LARGE LASER LATEX LAUGH LEACH LEASE LEAST LEAVE  LEGAL LEMON LEVEL LEVER LIGHT LINEN  LIVER LOBBY LOGIC   LOOSE LOTUS LOYAL LUCKY LUNAR LUNCH LYRIC
 • MAGIC MAIZE MAJOR MAPLE MARCH MARRY MASON MATCH MAYOR MEDAL MEDIA MERCY MERGE MERRY METAL METER MICRO MIMIC MINOR MINUS MISER MOIST MONEY MONTH MORAL MOTEL MOTOR MOTTO MOUNT MOURN MOUSE MOUTH MOVIE MULCH MUMMY MUSHY MUSIC
 • aaidiil idiiam idiiat igluu imij implaai inkar indeks inart inlet inar input intar aairanii ishuu ichii yual yawint jaj yus yusii jambo niil naaif non leibal leibar laarj leizar leiteks laef liich liis liist liiv liigal leman leval levar laait linan livar laabii laajik luus lotas lawil lakii luunar lanch lirik
 • maejik meiz meijar meipal maarch merii meisan maech meiar medal miidiia marsii marj merii metal miitar maaikro mimik maainar maainas maaizar mawist manii manth mawral motel motar maato maeunt mawrn maeus maeuth muuvii malch mamii mashii myuzik
 • આઇડીલ્ ઇડીઅમ્ ઇડીઅટ્ ઇગ્લૂ ઇમિજ્ ઇમ્પ્લાઇ ઇન્કર્ ઇન્ડેક્સ્ ઇનર્ટ્ ઇન્લેટ્ ઇનર્ ઇન્પુટ્ ઇન્ટર્ આઇરની ઇશૂ ઇચી યુઅલ્ યૉઇન્ટ્ જજ્ યુસ્ યુસી જમ્બો નીલ્ નાઇફ્ નોન્ લેઇબલ્ લેઇબર્ લાર્જ્ લેઇઝર્ લેઇટેક્સ્ લૅફ્ લીચ્ લીસ્ લીસ્ટ્ લીવ્ લીગલ્ લેમન્ લેવલ્ લેવર્ લાઇટ્ લિનન્ લિવર્ લાબી લાજિક્ લૂસ્ લોટસ્ લૉઇલ્ લકી લૂનર્ લન્ચ્ લિરિક્
 • મૅજિક્ મેઇઝ્ મેઇજર્ મેઇપલ્ માર્ચ્ મેરી મેઇસન્ મૅચ્ મેઇઅર્ મેડલ્ મીડીઅ મર્સી મર્જ્ મેરી મેટલ્ મીટર્ માઇક્રો મિમિક્ માઇનર્ માઇનસ્ માઇઝર્ મૉઇસ્ટ્ મની મન્થ્ મૉરલ્ મોટેલ્ મોટર્ માટો મૅઉન્ટ્ મૉર્ન્ મૅઉસ્ મૅઉથ્ મૂવી મલ્ચ્ મમી મશી મ્યુઝિક્
 • aɪˈdiːl ˈɪdiːəm ˈɪdiːət ˈɪgluː ˈɪmɪdʒ ɪmˈplaɪ ɪnˈkər ˈɪnˌdeks ɪˈnərt ˈɪnˌlet ˈɪnər ˈɪnˌpʊt ɪnˈtər ˈaɪrəniː ˈɪʃuː ˈɪtʃiː ˈdʒuːəl ˈdʒɔɪnt ˈdʒədʒ ˈdʒuːs ˈdʒuːsiː ˈdʒəmboʊ ˈniːl ˈnaɪf ˈnoʊn ˈleɪbəl ˈleɪbər ˈlɑrdʒ ˈleɪzər ˈleɪˌteks ˈlæf ˈliːtʃ ˈliːs ˈliːst ˈliːv ˈliːgəl ˈlemən ˈlevəl ˈlevər ˈlaɪt ˈlɪnən  ˈlɪvər ˈlɑbiː ˈlɑdʒɪk  ˈluːs ˈloʊtəs ˈlɔɪl ˈləkiː ˈluːnər ˈləntʃ ˈlɪrɪk
 • ˈmædʒɪk ˈmeɪz ˈmeɪdʒər ˈmeɪpəl ˈmɑrtʃ ˈmeriː ˈmeɪsən ˈmætʃ ˈmeɪər ˈmedəl ˈmiːdiːə ˈmərsiː ˈmərdʒ ˈmeriː ˈmetəl ˈmiːtər ˈmaɪkroʊ ˈmɪmɪk ˈmaɪnər ˈmaɪnəs ˈmaɪzər ˈmɔɪst ˈməniː ˈmənθ ˈmɔrəl moʊˈtel ˈmoʊtər ˈmɑtoʊ ˈmæʊnt ˈmɔrn ˈmæʊs ˈmæʊθ ˈmuːviː ˈməltʃ ˈməmiː ˈməʃiː ˈmjuːzɪk
 • NASAL NAVEL NERVE NEVER NIECE NIGHT NOBLE NOISE NORTH NOVEL NURSE NUTTY OCCUR OFFER OFTEN OLIVE OMEGA ONION OOMPH OPERA OPINE OPIUM OPTIC ORBIT ORDER ORGAN ORTHO OTHER OUGHT OUNCE OVARY OWNER OXIDE OZONE
 • neizal neival narv nevar niis naait nobal nawiz nawrth naaval nars natii akar awfar awfan aaliv omeiga anyan umf aapra opaain opiiam aaptik awrbat awrdar awrgan awrtho adhar awt aeuns ovarii onar aaksaaid ozon
 • નેઇઝલ્ નેઇવલ્ નર્વ્ નેવર્ નીસ્ નાઇટ્ નોબલ્ નૉઇઝ્ નૉર્થ્ નાવલ્ નર્સ્ નટી અકર્ ઑફર્ ઑફન્ આલિવ્ ઓમેઇગ અન્યન્ ઉમ્ફ્ આપ્ર ઓપાઇન્ ઓપીઅમ્ આપ્ટિક્ ઑર્બટ્ ઑર્ડર્ ઑર્ગન્ ઑર્થો અધર્ ઑટ્ ઍઉન્સ્ ઓવરી ઓનર્ આક્સાઇડ્ ઓઝોન્
 • ˈneɪzəl ˈneɪvəl ˈnərv ˈnevər ˈniːs ˈnaɪt ˈnoʊbəl ˈnɔɪz ˈnɔrθ ˈnɑvəl ˈnərs ˈnətiː əˈkər ˈɔfər ˈɔfən ˈɑlɪv oʊˈmeɪgə ˈənjən ˈʊmf ˈɑprə oʊˈpaɪn ˈoʊpiːəm ˈɑptɪk ˈɔrbət ˈɔrdər ˈɔrgən ˈɔrθoʊ ˈəðər ˈɔt ˈæʊns ˈoʊvəriː ˈoʊnər ˈɑkˌsaɪd ˈoʊˌzoʊn
 • PAGAN PAINT  PANEL PAPER  PARTY PATCH PATIO PEACE PEACH PEARL PECAN PEDAL PENNY PERIL PERRY PETER PHASE PHONE PHONY PHOTO PIANO PIECE  PILOT  PIVOT PIXEL PIZZA PLACE PLAIN PLANE PLANT PLATE PLAZA PLEAD  PLUCK POINT POISE POLAR POPPY PORCH  POSER POTTY POUND POWER  PRESS PRICE PRICK PRIDE PRIME PRINT PRIOR PRISM PRIZE PROBE PROUD PROVE PUBIC PUFFY PUNCH PUPIL PUPPY PURSE PUSSY PUTTY
 • peigan peint paenal peipar paartii paech paetiio piis piich parl pikaan pedal penii peral perii piitar feiz fon fonii foto piiaano piis paailat pivat piksal piitsa pleis plein plein plaent pleit plaeza pliid plak pawint pawiz polar paapii pawrch pozar paatii paeund paeur pres praais prik praaid praaim print praair prizam praaiz prob praeud pruuv pyubik pafii panch pyupal papii pars pusii patii
 • પેઇગન્ પેઇન્ટ્ પૅનલ્ પેઇપર્ પાર્ટી પૅચ્ પૅટીઓ પીસ્ પીચ્ પર્લ્ પિકાન્ પેડલ્ પેની પેરલ્ પેરી પીટર્ ફેઇઝ્ ફોન્ ફોની ફોટો પીઆનો પીસ્ પાઇલટ્ પિવટ્ પિક્સલ્ પીટ્સ પ્લેઇસ્ પ્લેઇન્ પ્લેઇન્ પ્લૅન્ટ્ પ્લેઇટ્ પ્લૅઝ પ્લીડ્ પ્લક્ પૉઇન્ટ્ પૉઇઝ્ પોલર્ પાપી પૉર્ચ્ પોઝર્ પાટી પૅઉન્ડ્ પૅઉર્ પ્રેસ્ પ્રાઇસ્ પ્રિક્ પ્રાઇડ્ પ્રાઇમ્ પ્રિન્ટ્ પ્રાઇર્ પ્રિઝમ્ પ્રાઇઝ્ પ્રોબ્ પ્રૅઉડ્ પ્રૂવ્ પ્યુબિક્ પફી પન્ચ્ પ્યુપલ્ પપી પર્સ્ પુસી પટી
 • ˈpeɪgən ˈpeɪnt ˈpænəl ˈpeɪpər ˈpɑrtiː ˈpætʃ ˈpætiːˌoʊ ˈpiːs ˈpiːtʃ ˈpərl pɪˈkɑn ˈpedəl ˈpeniː ˈperəl ˈperiː ˈpiːtər ˈfeɪz ˈfoʊn ˈfoʊniː ˈfoʊtoʊ piːˈɑnoʊ ˈpiːs ˈpaɪlət ˈpɪvət ˈpɪksəl ˈpiːtsə ˈpleɪs ˈpleɪn ˈpleɪn ˈplænt ˈpleɪt ˈplæzə ˈpliːd ˈplək ˈpɔɪnt ˈpɔɪz ˈpoʊlər ˈpɑpiː ˈpɔrtʃ ˈpoʊzər ˈpɑtiː ˈpæʊnd ˈpæʊr ˈpres ˈpraɪs ˈprɪk ˈpraɪd ˈpraɪm ˈprɪnt ˈpraɪr ˈprɪzəm ˈpraɪz ˈproʊb ˈpræʊd ˈpruːv ˈpjuːbɪk ˈpəfiː ˈpəntʃ ˈpjuːpəl ˈpəpiː ˈpərs ˈpʊsiː ˈpətiː
 • QUAKE QUART QUASH QUEEN QUERY QUEST QUICK  QUIET QUILT QUOTE RADAR RADIO RADON RAISE RALLY RANCH RANGE RAPID RATIO RAZOR REACH REACT READY REFER RELAX RELAY REMIT REPEL REPLY RHYME RIGHT RIGID RINSE RIVER ROAST ROBOT ROUGH ROUND ROYAL RULER RUMOR RURAL
 • kweik kwawrt kwaash kwiin kwirii kwest kwik kwaaiat kwilt kwot reidaar reidiio reidaan reiz raelii raench reinj raepad reisho reizar riich riiaekt redii rifar rilaeks riilei rimit ripel riplaai raaim raait rijad rins rivar rost robaat raf raeund rawil ruular ruumar rural
 • ક્વેઇક્ ક્વૉર્ટ્ ક્વાશ્ ક્વીન્ ક્વિરી ક્વેસ્ટ્ ક્વિક્ ક્વાઇઅટ્ ક્વિલ્ટ્ ક્વૉટ્ રેઇડાર્ રેઇડીઓ રેઇડાન્ રેઇઝ્ રૅલી રૅન્ચ્ રેઇન્જ્ રૅપડ્ રેઇશો રેઇઝર્ રીચ્ રીઍક્ટ્ રેડી રિફર્ રિલૅક્સ્ રીલેઇ રિમિટ્ રિપેલ્ રિપ્લાઇ રાઇમ્ રાઇટ્ રિજડ્ રિન્સ્ રિવર્ રોસ્ટ્ રોબાટ્ રફ્ રૅઉન્ડ્ રૌઇલ્ રૂલર્ રૂમર્ રુરલ્
 • ˈkweɪk ˈkwɔrt ˈkwɑʃ ˈkwiːn ˈkwɪriː ˈkwest ˈkwɪk ˈkwaɪət ˈkwɪlt ˈkwoʊt ˈreɪˌdɑr ˈreɪdiːˌoʊ ˈreɪˌdɑn ˈreɪz ˈræliː ˈræntʃ ˈreɪndʒ ˈræpəd ˈreɪʃoʊ ˈreɪzər ˈriːtʃ riːˈækt ˈrediː rɪˈfər rɪˈlæks ˈriːˌleɪ rɪˈmɪt rɪˈpel rɪˈplaɪ ˈraɪm ˈraɪt ˈrɪdʒəd ˈrɪns ˈrɪvər ˈroʊst ˈroʊˌbɑt ˈrəf ræʊnd ˈrɔɪl ˈruːlər ˈruːmər ˈrʊrəl
 • SALON SALVE SATIN SCENE SCENT SCOOP SCOPE SCORE SCRAP SCREW SCRUB SCUFF SCULL SEMEN SENSE SERGE SERVE SETUP SEVEN SEWER SHADE SHAFT SHAKE SHALL SHAME SHAPE SHARE SHARK SHARP SHAVE SHEEN SHEEP SHEER SHEET SHELF SHELL SHINE SHIRT SHOCK SHORE SHORT SHOUT SHOVE SIEGE SIEVE SIGHT SIGMA SILKY SILLY SINCE SINUS SIREN SIXTY SKATE SKIRT SKULL SLAIN SLASH SLATE SLAVE SLEEK SLEEP SLICE SLICK SLIDE SLOPE SMACK SMALL SMART SMASH SMEAR SMELL SMILE SMOKE SNACK SNAIL SNAKE SNEAK SNIFF SNORE SNORT SNUFF SOBER SOLAR SOLID SONIC SOOTH SORRY SOUND SOUTH SPACE SPANK SPARE SPARK SPEAK SPEAR SPEED SPELL SPEND SPERM SPILL SPINE SPLIT SPOON SPORT SPRAY STACK STAFF STAGE STAIR STALL STAMP STAND STARE START STATE STEAK STEAL STEEL STEEP  STICK STIFF STILL STINK STOCK STOOL STORE STORM STORY STRIP STRAW STUCK STUDY STUFF STUNT STYLE SUGAR SUITE SUPER SURGE SWEET SWELL SWIFT SWING SWIRL SWORD SYRUP
 • salaan saev saetan siin sent skuup skop skawr skraep skruu skrab skaf skal siiman sens sarj sarv setap sevan suuar sheid shaeft sheik shal sheim sheip sher shaark shaarp sheiv shiin shiip shir shiit shelf shel shaain shart shaak shawr shawrt shaeut shav siij siv saait sigma silkii silii sins saainas saairan sikstii skeit skart skal slein slaesh sleit sleiv sliik sliip slaais slik slaaid slop smaek smawl smaart smaesh smir smel smaai smok snaek sneil sneik sniik snif snawr snawrt snaf sobar solar saalad saanik suuth saarii saeund saeuth speis spaenk sper spaark spiik spir spiid spel spend sparm spil spaain split spuun spawrt sprei staek staef steij ster stawl staemp staend ster staart steit steik stiil stiil stiip stik stif stil stink staak stuul stawr stawrm stawrii strip straw stak stadii staf stant staail shugar swiit suupar sarj swiit swel swift swing swarl sawrd sarap
 • સલાન્ સૅવ્ સૅટન્ સીન્ સેન્ટ્ સ્કૂપ્ સ્કોપ્ સ્કૉર્ સ્ક્રૅપ્ સ્ક્રૂ સ્ક્ર બ્ સ્કફ્ સ્કલ્ સીમન્ સેન્સ્ સર્જ્ સર્વ્ સેટપ્ સેવન્ સૂઅર્ શેઇડ્ શૅફ્ટ્ શેઇક્ શલ્ શેઇમ્ શેઇપ્ શેર્ શાર્ક્ શાર્પ્ શેઇવ્ શીન્ શીપ્ શિર્ શીટ્ શેલ્ફ્ શેલ્ શાઇન્ શર્ટ્ શાક્ શૉર્ શૉર્ટ્ શૅઉટ્ શવ્ સીજ્ સિવ્ સાઇટ્ સિગ્મ સિલ્કી સિલી સિન્સ્ સાઇનસ્ સાઇરન્ સિક્સ્ટી સ્કેઇટ્ સ્કર્ટ્ સ્કલ્ સ્લેઇન્ સ્લૅશ્ સ્લેઇટ્ સ્લેઇવ્ સ્લીક્ સ્લીપ્ સ્લાઇસ્ સ્લિક્ સ્લાઇડ્ સ્લોપ્ સ્મૅક્ સ્મૉલ્ સ્માર્ટ્ સ્મૅશ્ સ્મિર્ સ્મેલ્ સ્માઇ સ્મોક્ સ્નૅક્ સ્નેઇલ્ સ્નેઇક્ સ્નીક્ સ્નિફ્ સ્નૉર્ સ્નૉર્ટ્ સ્નફ્ સોબર્ સોલર્ સાલડ્ સાનિક્ સૂથ્ સારી સૅઉન્ડ્ સૅઉથ્ સ્પેઇસ્ સ્પૅન્ક્ સ્પેર્ સ્પાર્ક્ સ્પીક્ સ્પિર્ સ્પીડ્ સ્પેલ્ સ્પેન્ડ્ સ્પર્મ્ સ્પિલ્ સ્પાઇન્ સ્પ્લિટ્ સ્પૂન્ સ્પૉર્ટ્ સ્પ્રેઇ સ્ટૅક્ સ્ટૅફ્ સ્ટેઇજ્ સ્ટેર્ સ્ટૉલ્ સ્ટૅમ્પ્ સ્ટૅન્ડ્ સ્ટેર્ સ્ટાર્ટ્ સ્ટેઇટ્ સ્ટેઇક્ સ્ટીલ્ સ્ટીલ્ સ્ટીપ્ સ્ટિક્ સ્ટિફ્ સ્ટિલ્ સ્ટિન્ક્ સ્ટાક્ સ્ટૂલ્ સ્ટૉર્ સ્ટૉર્મ્ સ્ટૉરી સ્ટ્ર ઇપ્ સ્ટ્રવ્ સ્ટક્ સ્ટડી સ્ટફ્ સ્ટન્ટ્ સ્ટાઇલ્ શુગર્ સ્વીટ્ સૂપર્ સર્જ્ સ્વીટ્ સ્વેલ્ સ્વિફ્ટ્ સ્વિન્ગ્ સ્વર્લ્ સૉર્ડ્ સરપ્
 • TABLE TABOO TACKY TARDY TAROT TASTE  TEACH  TEASE  TEMPT THANK THEFT THEIR THEME THERE THESE  THICK THIEF THIGH THING THINK THIRD THORN THOSE THREE THREW THUMB TIGER TIGHT TIMID TITLE TODAY TOAST TONIC  TOOTH TOPIC( TORCH TOTAL TOUCH TOUGH TOWEL TOWER TOXIC TOXIN  TRACE TRACK TRADE TRAIL TRAIN TRASH TREAT TREND TRIAL TRIBE  TRICK  TROOP TRUCE TRUCK TRUMP TRUNK  TRUST TRUTH TULIP TUMOR TURBO TUTOR TWEEN TWICE TWIST
 • teibal tabuu taekii taardii tero teist tiich tiiz tempt thaenk theft dhar thiim dher dhiiz thik thiif thaai thing think thard thawrn dhoz thrii thruu tham taaigar taait timad taaital tadei tost taanik tuuth taapik tawrch total tach taf taeul taeur taaksik taaksan treis traek treid treil trein traesh triit trend traail traaib trik truup truus trak tramp trank trast truuth tuulap tuumar tarbo tuutar twiin twaais twist
 • ટેઇબલ્ ટબૂ ટૅકી ટાર્ડી ટેરો ટેઇસ્ટ્ ટીચ્ ટીઝ્ ટેમ્પ્ટ્ થૅન્ક્ થેફ્ટ્ ધર્ થીમ્ ધેર્ ધીઝ્ થિક્ થીફ્ થાઇ થિન્ગ્ થિન્ક્ થર્ડ્ થૉર્ન્ ધોઝ્ થ્રી થ્રૂ થમ્ ટાઇગર્ ટાઇટ્ ટિમડ્ ટાઇટલ્ ટડેઇ ટોસ્ટ્ ટાનિક્ ટૂથ્ ટાપિક્ ટૉર્ચ્ ટોટલ્ ટચ્ ટફ્ ટૅઉલ્ ટૅઉર્ ટાક્સિક્ ટાક્સન્ ટ્રેઇસ્ ટ્રૅક્ ટ્રેઇડ્ ટ્રેઇલ્ ટ્રેઇન્ ટ્રૅશ્ ટ્ર ઈટ્ ટ્રેન્ડ્ ટ્રઐલ્ ટ્રઐબ્ ટ્ર ઇક્ ટ્ર ઊપ્ ટ્ર ઊસ્ ટ્રક્ ટ્રમ્પ્ ટ્રન્ક્ ટ્રસ્ટ્ ટ્ર ઊથ્ ટૂલપ્ ટૂમર્ ટર્બો ટૂટર્ ટ્વીન્ ટ્વાઇસ્ ટ્વિસ્ટ્
 • ˈteɪbəl təˈbuː ˈtækiː ˈtɑrdiː ˈteroʊ ˈteɪst ˈtiːtʃ ˈtiːz [TEETH] ˈtem(p)t ˈθæŋk ˈθeft ðər ˈθiːm ˈðer ˈðiːz ˈθɪk ˈθiːf ˈθaɪ ˈθɪŋ ˈθɪŋk ˈθərd ˈθɔrn ˈðoʊz ˈθriː ˈθruː ˈθəm ˈtaɪgər ˈtaɪt ˈtɪməd ˈtaɪtəl təˈdeɪ ˈtoʊst ˈtɑnɪk ˈtuːθ ˈtɑpɪk( ˈtɔrtʃ ˈtoʊtəl ˈtətʃ ˈtəf ˈtæʊl ˈtæʊr ˈtɑksɪk ˈtɑksən ˈtreɪs ˈtræk ˈtreɪd ˈtreɪl ˈtreɪn ˈtræʃ ˈtriːt ˈtrend ˈtraɪl ˈtraɪb ˈtrɪk ˈtruːp ˈtruːs ˈtrək ˈtrəmp ˈtrəŋk ˈtrəst ˈtruːθ ˈtuːləp ˈtuːmər ˈtərboʊ ˈtuːtər ˈtwiːn ˈtwaɪs ˈtwɪst
 • ULCER ULTRA UMBER UNCLE UNDER  UNIFY UNION UNITE UNITY UNTIL UPPER UPSET URBAN URINE USAGE VALID VALUE VALVE VAPOR VAULT VEGAN VERGE VERSE VIDEO VINYL VIRUS VISIT VITAL VIVID VODKA VOGUE VOICE VOMIT VOWEL
 • alsar altra ambar ankal andar yunafaai yunyan yunaait yunatii antil apar apset arban jaran yusij vaelad vaelyu vaelv veipar vawlt viigan varj vars vidiio vaainal vaairas vizat vaaital vivad vaadka vog vawis vaamat vaeul
 • અલ્સર્ અલ્ટ્ર અમ્બર્ અન્કલ્ અન્ડર્ યુનફાઇ યુન્યન્ યુનાઇટ્ યુનટી અન્ટિલ્ અપર્ અપ્સેટ્ અર્બન્ જરન્ યુસિજ્ વૅલડ્ વૅલ્યુ વૅલ્વ્ વેઇપર્ વૉલ્ટ્ વીગન્ વર્જ્ વર્સ્ વિડીઓ વાઇનલ્ વાઇરસ્ વિઝટ્ વાઇટલ્ વિવડ્ વાડ્ક વોગ્ વૉઇસ્ વામટ્ વૅઉલ્
 • ˈəlsər ˈəltrə ˈəmbər ˈəŋkəl ˈəndər ˈjuːnəˌfaɪ ˈjuːnjən jʊˈnaɪt ˈjuːnətiː ənˈtɪl ˈəpər əpˈset ˈərbən ˈjərən ˈjuːsɪdʒ ˈvæləd ˈvæljuː ˈvælv ˈveɪpər ˈvɔlt ˈviːgən ˈvərdʒ ˈvərs ˈvɪdiːˌoʊ ˈvaɪnəl ˈvaɪrəs ˈvɪzət ˈvaɪtəl ˈvɪvəd ˈvɑdkə ˈvoʊg ˈvɔɪs ˈvɑmət ˈvæʊlWAGON WAIST WASTE WATCH WATER  WEAVE WEDGE WEIGH WEIRD WHALE WHEAT WHEEL WHERE WHICH WHILE WHINE WHITE WHOLE WHORE WHOSE WIDOW WIDTH WITCH WOMAN  WORLD WORRY WORST WORTH WOULD  WOUND  WRIST WRITE  WRONG XENON XEROX YAHOO YEARN YEAST YIELD YOUNG YOUTH

  waegan weist weist waach wawtar wiiv wej wei wird weil wiit wiil wer wich waail waain waait hol hawr huuz wido width wich wuman warld warii warst warth wad wuund rist raait rawng ziinaan ziraaks jeihuu jarn jiist jiild jang yuth

  વૅગન્ વેઇસ્ટ્ વેઇસ્ટ્ વાચ્ વૉટર્ વીવ્ વેજ્ વેઇ વિર્ડ્ વેઇલ્ વીટ્ વીલ્ વેર્ વિચ્ વાઇલ્ વાઇન્ વાઇટ્ હોલ્ હૉર્ હૂઝ્ વિડો વિડ્થ્ વિચ્ વુમન્ વર્લ્ડ્ વરી વર્સ્ટ્ વર્થ્ વડ્ વૂન્ડ્ રિસ્ટ્ રાઇટ્ રૌન્ગ્ ઝીનાન્ ઝિરાક્સ્ જૅઇહૂ જર્ન્ જીસ્ટ્ જીલ્ડ્ જન્ગ્ યુથ્

  ˈwægən ˈweɪst ˈweɪst ˈwɑtʃ ˈwɔtər ˈwiːv ˈwedʒ ˈweɪ ˈwɪrd ˈweɪl ˈwiːt ˈwiːl ˈwer ˈwɪtʃ ˈwaɪl ˈwaɪn ˈwaɪt ˈhoʊl ˈhɔr ˈhuːz ˈwɪdoʊ ˈwɪdθ ˈwɪtʃ ˈwʊmən ˈwərld ˈwəriː ˈwərst ˈwərθ wəd ˈwuːnd ˈrɪst ˈraɪt ˈrɔŋ ˈziːˌnɑn ˈzɪrˌɑks ˈjeɪhuː ˈjərn ˈjiːst ˈjiːld ˈjəŋ ˈjuːθ

 • You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3
 • one by one and listen to the proper pronunciations
 •  

Four letter Words

 • Words ( Gujalish Pronunciation Key )
 • ABLE ACID ACNE ACRE ALMS  ALPS ALSO ANAL ANTI  ANUS AQUA ARCH AREA ARIL ARMY  ATMA  ATOM AUNT AURA AUTO AWAY
 • eibal aesad aeknii aakrii aalmz aelps awlso einal aentaai einas aakwa aarch eriia aeral aarmii aatmaa aetam aent awra awto awei……..Gujalish
 • એઇબલ્ ઍસડ્ ઍક્ની આક્રી આલ્મ્ઝ્ ઍલ્પ્સ્ ઑલ્સો એઇનલ્ ઍન્ટાઇ એઇનસ્ આક્વ આર્ચ્ એરીઅ ઍરલ્ આર્મી આટ્મા ઍટમ્ ઍન્ટ્ ઑર ઑટો અવેઇ…..Gujarati
 • ˈeɪbəl ˈæsəd ˈækniː ˈɑkriː ˈɑlmz ˈælps ˈɔlsoʊ ˈeɪnəl ˈænˌtaɪ ˈeɪnəs ˈɑkwə ˈɑrtʃ ˈeriːə ˈærəl ˈɑrmiː ɑtmɑ ˈætəm ˈænt ˈɔrə ˈɔtoʊ əˈweɪ………….IPA
 • BABA BABE  BABY  BACK BAIL  BAKE BALD BALE BALL BALM BAND  BANG BANK  BARE  BARK BARN  BASE  BATH  BEAD BEAK BEAM BEAN BEAR BEAT BEEF BEEN  BEEP BEER BEET  BELL  BELT BEND BEST BIAS  BIDE BIKE  BILL  BIND  BIRD  BITE BLUE  BOAR(  BOAT  BODE BODY  BOIL BOLD  BOLT BOMB BOND BONE BOOB BOOK BOOM BOON  BOOT  BORN BOSS BOTH BOWL BRAG BREW BUCK  BUFF BULB BULK BULL  BUMP  BURN  BURY BUSH  BUST BUSY BUTT  BUZZ  BYTE
 • baabaa beib beibii baek beil beik bawld beil bawl baam baend baeŋ baenk ber baark baarn beis baeth biid biik biim biin ber biit biif bin biip bir biit bel belt bend best baaias baaid baaik bil baaind bard baait bluu bawr bot bod baadii bawil bold bolt baam baand bon buub buk buum buun buut bawrn baas both bol braeg bruu bak baf balb balk bul bamp barn berii bush bast bizii bat baz baait
 • બાબા બેઇબ્ બેઇબી બૅક્ બેઇલ્ બેઇક્ બૉલ્ડ્ બેઇલ્ બૉલ્ બામ્ બૅન્ડ્ બૅŋ બૅન્ક્ બેર્ બાર્ક્ બાર્ન્ બેઇસ્ બૅથ્ બીડ્ બીક્ બીમ્ બીન્ બેર્ બીટ્ બીફ્ બિન્ બીપ્ બિર્ બીટ્ બેલ્ બેલ્ટ્ બેન્ડ્ બેસ્ટ્ બાઇઅસ્ બાઇડ્ બાઇક્ બિલ્ બાઇન્ડ્ બર્ડ્ બાઇટ્ બ્લૂ બૉર્ બોટ્ બોડ્ બાડી બૉઇલ્ બોલ્ડ્ બોલ્ટ્ બામ્ બાન્ડ્ બોન્ બૂબ્ બુક્ બૂમ્ બૂન્ બૂટ્ બૉર્ન્ બાસ્ બોથ્ બોલ્ બ્રૅગ્ બ્રૂ બક્ બફ્ બલ્બ્ બલ્ક્ બુલ્ બમ્પ્ બર્ન્ બેરી બુશ્ બસ્ટ્ બિઝી બટ્ બઝ્ બાઇટ્
 • ˈbɑbɑ ˈbeɪb ˈbeɪbiː ˈbæk ˈbeɪl ˈbeɪk ˈbɔld ˈbeɪl ˈbɔl ˈbɑm ˈbænd ˈbæŋ ˈbæŋk ˈber ˈbɑrk ˈbɑrn ˈbeɪs ˈbæθ ˈbiːd ˈbiːk ˈbiːm ˈbiːn ˈber ˈbiːt ˈbiːf ˈbɪn ˈbiːp ˈbɪr ˈbiːt ˈbel ˈbelt ˈbend ˈbest ˈbaɪəs  ˈbaɪd ˈbaɪk ˈbɪl ˈbaɪnd ˈbərd ˈbaɪt ˈbluː ˈbɔr ˈboʊt ˈboʊd ˈbɑdiː ˈbɔɪl ˈboʊld ˈboʊlt ˈbɑm ˈbɑnd ˈboʊn ˈbuːb ˈbʊk ˈbuːm ˈbuːn ˈbuːt ˈbɔrn ˈbɑs ˈboʊθ ˈboʊl ˈbræg ˈbruː ˈbək ˈbəf ˈbəlb ˈbəlk ˈbʊl ˈbəmp ˈbərn ˈberiː ˈbʊʃ ˈbəst ˈbɪziː ˈbət ˈbəz ˈbaɪt
 • CAFE  CAGE CAIN CAKE CALF CALL CALM  CAME CAMP CANE CARB CARD CARE CART CASE CASH CAST CELL  CENT CHAP CHAR CHAT  CHEW CHIC  CHIN CHIP  CHIT CHOP  CITY CLAN CLAP CLAW CLAY CLUB CLUE COAL COAT  COBB COCK  CODE  COIL COIN  COKE  COLD  COMB COME CONE  COOK COOL COPE  COPY CORD CORE  CORK CORN  COST COZY CRAB CRAP CRIB CROP CROW) CUBE CULT CUNT CURB CURD CURE CURL CUTE CYST
 • kaefei keij kein keik kaef kawl kaam keim kaemp kein kaarb kaard ker kaart keis kaesh kaest sel sent chaep chaar chaet chuu shiik chin chip chit chaap sitii klaen klaep klaw klei klab kluu kol kot kaab kaak kod kawil kawin kok kold kom kam kon kuk kuul kop kaapii kawrd kawr kawrk kawrn kawst kozii kraeb kraep krib kraap kro kyub kalt kant karb kard kyur karl kyut sist
 • કૅફેઇ કેઇજ્ કેઇન્ કેઇક્ કૅફ્ કૉલ્ કામ્ કેઇમ્ કૅમ્પ્ કેઇન્ કાર્બ્ કાર્ડ્ કેર્ કાર્ટ્ કેઇસ્ કૅશ્ કૅસ્ટ્ સેલ્ સેન્ટ્ ચૅપ્ ચાર્ ચૅટ્ ચૂ શીક્ ચિન્ ચિપ્ ચિટ્ ચાપ્ સિટી ક્લૅન્ ક્લૅપ્ ક્લૉ ક્લેઇ ક્લબ્ ક્લૂ કોલ્ કોટ્ કાબ્ કાક્ કોડ્ કૉઇલ્ કૉઇન્ કોક્ કોલ્ડ્ કોમ્ કમ્ કોન્ કુક્ કૂલ્ કોપ્ કાપી કૉર્ડ્ કૉર્ કૉર્ક્ કૉર્ન્ કૉસ્ટ્ કોઝી ક્ર એબ્ ક્ર એપ્ ક્રિબ્ ક્ર અપ્ ક્રો ક્યુબ્ કલ્ટ્ કન્ટ્ કર્બ્ કર્ડ્ ક્યુર્ કર્લ્ ક્યુટ્ સિસ્ટ્
 • kæˈfeɪˈkeɪdʒ ˈkeɪn ˈkeɪk ˈkæf ˈkɔl ˈkɑm ˈkeɪm ˈkæmp ˈkeɪn ˈkɑrb ˈkɑrd ˈker ˈkɑrt ˈkeɪs ˈkæʃ ˈkæst ˈsel ˈsent ˈtʃæp ˈtʃɑr ˈtʃæt ˈtʃuː ˈʃiːk ˈtʃɪn ˈtʃɪp ˈtʃɪt ˈtʃɑp ˈsɪtiː ˈklæn ˈklæp ˈklɔ ˈkleɪ ˈkləb ˈkluː ˈkoʊl ˈkoʊt ˈkɑb ˈkɑk ˈkoʊd ˈkɔɪl ˈkɔɪn ˈkoʊk ˈkoʊld ˈkoʊm ˈkəm ˈkoʊn ˈkʊk ˈkuːl ˈkoʊp ˈkɑpiː ˈkɔrd ˈkɔr ˈkɔrk ˈkɔrn ˈkɔst ˈkoʊziː ˈkræb ˈkræp ˈkrɪb ˈkrɑp ˈkroʊ ˈkjuːb ˈkəlt ˈkənt ˈkərb ˈkərd ˈkjʊr ˈkərl ˈkjuːt ˈsɪst
 • DAMP DARE DARK DARN DART DASH DATA DATE DAWN  DEAD DEAF DEAL DEAN DEAR DEBT DECK DEED DEMO DEEM DENT DESK DIAL DICE DICK DIET DIME DINE DIRT DISC DISH DISK DIVE DOCK DOER DOES DOLL DOME DONE DOOM DOOR DOPE DOSE DOVE DOWN DRAG DRAW DREW  DRIP DROP DRUG DRUM DUAL  DUCK DUCT DUDE DULL DUMB DUMP DUNG DUSK DUST DUTY
 • daemp der daark daarn daart daesh deita deit dawn ded def diil diin dir det dek diid demo diim dent desk daail daais dik daaiat daaim daain dart disk dish disk daaiv daak duuar doz daal dom dan duum dawr dop dos dav daeun draeg draw druu drip draap drag dram duul dak dakt duud dal dam damp daŋ dask dast duutii
 • ડૅમ્પ્ ડેર્ ડાર્ક્ ડાર્ન્ ડાર્ટ્ ડૅશ્ ડેઇટ ડેઇટ્ ડૉન્ ડેડ્ ડેફ્ ડીલ્ ડીન્ ડિર્ ડેટ્ ડેક્ ડીડ્ ડેમો ડીમ્ ડેન્ટ્ ડેસ્ક્ ડાઇલ્ ડાઇસ્ ડિક્ ડાઇઅટ્ ડાઇમ્ ડાઇન્ ડર્ટ્ ડિસ્ક્ ડિશ્ ડિસ્ક્ ડાઇવ્ ડાક્ ડૂઅર્ ડોઝ્ ડાલ્ ડોમ્ ડન્ ડૂમ્ ડૉર્ ડોપ્ ડોસ્ ડવ્ ડૅઉન્ ડ્રૅગ્ ડ્રૌ ડ્રૂ ડ્રિપ્ ડ્રાપ્ ડ્રગ્ ડ્રમ્ ડૂલ્ ડક્ ડક્ટ્ ડૂડ્ ડલ્ ડમ્ ડમ્પ્ ડŋ ડસ્ક્ ડસ્ટ્ ડૂટી
 • ˈdæmp ˈder ˈdɑrk ˈdɑrn ˈdɑrt ˈdæʃ ˈdeɪtə ˈdeɪt ˈdɔn ˈded ˈdef ˈdiːl ˈdiːn ˈdɪr ˈdet ˈdek ˈdiːd ˈdemoʊ ˈdiːm ˈdent ˈdesk ˈdaɪl ˈdaɪs ˈdɪk ˈdaɪət ˈdaɪm ˈdaɪn ˈdərt ˈdɪsk ˈdɪʃ ˈdɪsk ˈdaɪv ˈdɑk ˈduːər ˈdoʊz ˈdɑl ˈdoʊm ˈdən ˈduːm ˈdɔr ˈdoʊp ˈdoʊs ˈdəv ˈdæʊn ˈdræg ˈdrɔ ˈdruː ˈdrɪp ˈdrɑp ˈdrəg ˈdrəm ˈduːl ˈdək ˈdəkt ˈduːd ˈdəl ˈdəm ˈdəmp ˈdəŋ ˈdəsk ˈdəst ˈduːtiː
 • EACH EARN  EASE EAST EASY ECHO EDGE EDIT EMIT ENVY EPIC EURO EVEN EVER EVIL EXAM EXIT
 • iich arn iiz iist iizii eko ej edat iimit envii epik yuro iivan evar iival igzaem egzat
 • ઈચ્ અર્ન્ ઈઝ્ ઈસ્ટ્ ઈઝી એકો એજ્ એડટ્ ઈમિટ્ એન્વી એપિક્ યુરો ઈવન્ એવર્ ઈવલ્ ઇગ્ઝૅમ્ એગ્ઝટ્
 • ˈiːtʃ ˈərn ˈiːz ˈiːst ˈiːziː ˈekoʊ ˈedʒ ˈedət iːˈmɪt ˈenviː ˈepɪk ˈjʊroʊ ˈiːvən ˈevər ˈiːvəl ɪgˈzæm ˈegzət
 • FACE FACT FADE FAIL FAIR FAKE FALL FAME FARE FARM  FART  FAST FATE FEAR  FEED( FEEL FIAT FILE FILL FILM  FIND FINE FIRE FIRM FISH FIST FIVE FLAG  FLAP FLAT FLEA  FLEX FLOW FOAM  FOGY FOIL FOLD FOLK FOND FONT FOOD FOOL FOOT FORE FORK FORM FORT  FOUL FOUR  FREE(  FROG FROM FUCK  FUEL  FULL FUME  FUND FUNK  FUSE FUSS
 • feis faekt feid feil fer feik fawl feim fer faarm faart faest feit fir fiid fiil fiiat faail fil film faaind faain fir farm fish fist faaiv flaeg flaep flaet flii fleks flo fom fogii fawil fold fok faand faant fuud fuul fut fawr fawrk fawrm fawrt faeul fawr frii frawg fram fak fyul ful fyum fand fank fyuz fas
 • ફેઇસ્ ફૅક્ટ્ ફેઇડ્ ફેઇલ્ ફેર્ ફેઇક્ ફૉલ્ ફેઇમ્ ફેર્ ફાર્મ્ ફાર્ટ્ ફૅસ્ટ્ ફેઇટ્ ફિર્ ફીડ્ ફીલ્ ફીઅટ્ ફાઇલ્ ફિલ્ ફિલ્મ્ ફાઇન્ડ્ ફાઇન્ ફિર્ ફર્મ્ ફિશ્ ફિસ્ટ્ ફાઇવ્ ફ્લૅગ્ ફ્લૅપ્ ફ્લૅટ્ ફ્લી ફ્લેક્સ્ ફ્લો ફોમ્ ફોગી ફૉઇલ્ ફોલ્ડ્ ફોક્ ફાન્ડ્ ફાન્ટ્ ફૂડ્ ફૂલ્ ફુટ્ ફૉર્ ફૉર્ક્ ફૉર્મ્ ફૉર્ટ્ ફૅઉલ્ ફૉર્ ફ્રી ફ્રૌગ્ ફ્રમ્ ફક્ ફ્યુલ્ ફુલ્ ફ્યુમ્ ફન્ડ્ ફન્ક્ ફ્યુઝ્ ફસ્
 • ˈfeɪs ˈfækt ˈfeɪd ˈfeɪl ˈfer ˈfeɪk ˈfɔl ˈfeɪm ˈfer ˈfɑrm ˈfɑrt ˈfæst ˈfeɪt ˈfɪr ˈfiːd( ˈfiːl ˈfiːət ˈfaɪl ˈfɪl ˈfɪlm ˈfaɪnd ˈfaɪn ˈfɪr ˈfərm ˈfɪʃ ˈfɪst ˈfaɪv ˈflæg ˈflæp ˈflæt ˈfliː ˈfleks ˈfloʊ ˈfoʊm ˈfoʊgiː ˈfɔɪl ˈfoʊld ˈfoʊk ˈfɑnd ˈfɑnt ˈfuːd ˈfuːl ˈfʊt ˈfɔr ˈfɔrk ˈfɔrm ˈfɔrt ˈfæʊl fɔr ˈfriː( ˈfrɔg ˈfrəm ˈfək ˈfjuːl ˈfʊl ˈfjuːm ˈfənd ˈfəŋk ˈfjuːz ˈfəs
 • GAIN GAME GATE GAZE GEAR GERM GIFT GIRL GIVE GLAD GLUE GOAL GOAT GOLD GOLF GONE GOOD GOOF GRAB GREW GREY GRIP GRIT GROW GULF
 • gein geim geit geiz gir jarm gift garl giv glaed gluu gol got gold gaalf gawn gud guuf graeb gruu grei grip grit gro galf
 • ગેઇન્ ગેઇમ્ ગેઇટ્ ગેઇઝ્ ગિર્ જર્મ્ ગિફ્ટ્ ગર્લ્ ગિવ્ ગ્લૅડ્ ગ્લૂ ગોલ્ ગોટ્ ગોલ્ડ્ ગાલ્ફ્ ગૉન્ ગુડ્ ગૂફ્ ગ્રૅબ્ ગ્રૂ ગ્રેઇ ગ્રિપ્ ગ્રિટ્ ગ્રો ગલ્ફ્
 • ˈgeɪn ˈgeɪm ˈgeɪt ˈgeɪz ˈgɪr ˈdʒərm ˈgɪft ˈgərl ˈgɪv ˈglæd ˈgluː ˈgoʊl ˈgoʊt ˈgoʊld ˈgɑlf ˈgɔn ˈgʊd ˈguːf ˈgræb ˈgruː ˈgreɪ ˈgrɪp ˈgrɪt ˈgroʊ ˈgəlf
 • HAIL HAIR HALF HALL HAND HANG HARD HARM  HATE HAUL HAVE  HAZE HAZY HEAD HEAL HEAP HEAR HEAT HEEL HEIR HELD HELL HELM HELP HEMP HERB HERD HERE HERO HIDE HIGH HIKE  HILL HINT HIRE HOAX HOLD HOLE HOLT HOLY HOME HOMO HONK HOOD HOOK HOPE HORN HOSE HOST HOUR HUGE HULK HULL HUMP HUNT HURT HUSK HYMN
 • heil her haef hawl haend haeŋ haard haarm heit hawl haev heiz heizii hed hiil hiip hir hiit hiil er held hel helm help hemp arb hard hir hiiro haaid haai haaik hil hint haair hoks hold hol holt holii hom homo haank hud huk hop hawrn hoz host aeur hyuj halk hal hamp hant hart hask him
 • હેઇલ્ હેર્ હૅફ્ હૉલ્ હૅન્ડ્ હૅŋ હાર્ડ્ હાર્મ્ હેઇટ્ હૉલ્ હૅવ્ હેઇઝ્ હેઇઝી હેડ્ હીલ્ હીપ્ હિર્ હીટ્ હીલ્ એર્ હેલ્ડ્ હેલ્ હેલ્મ્ હેલ્પ્ હેમ્પ્ અર્બ્ હર્ડ્ હિર્ હીરો હાઇડ્ હાઇ હાઇક્ હિલ્ હિન્ટ્ હાઇર્ હોક્સ્ હોલ્ડ્ હોલ્ હોલ્ટ્ હોલી હોમ્ હોમો હાન્ક્ હુડ્ હુક્ હોપ્ હૉર્ન્ હોઝ્ હોસ્ટ્ ઍઉર્ હ્યુજ્ હલ્ક્ હલ્ હમ્પ્ હન્ટ્ હર્ટ્ હસ્ક્ હિમ્
 • ˈheɪl ˈher ˈhæf ˈhɔl ˈhænd ˈhæŋ ˈhɑrd ˈhɑrm ˈheɪt ˈhɔl ˈhæv ˈheɪz ˈheɪziː ˈhed ˈhiːl ˈhiːp ˈhɪr ˈhiːt ˈhiːl ˈer ˈheld ˈhel ˈhelm ˈhelp ˈhemp ˈərb ˈhərd ˈhɪr ˈhiːroʊ ˈhaɪd ˈhaɪ ˈhaɪk ˈhɪl ˈhɪnt ˈhaɪr ˈhoʊks ˈhoʊld ˈhoʊl ˈhoʊlt ˈhoʊliː ˈhoʊm ˈhoʊmoʊ ˈhɑŋk ˈhʊd ˈhʊk ˈhoʊp ˈhɔrn ˈhoʊz ˈhoʊst ˈæʊr ˈhjuːdʒ ˈhəlk ˈhəl ˈhəmp ˈhənt ˈhərt ˈhəsk ˈhɪm
 • ICON IDEA IDLE DOLL INCH IRON ISLE ITCH ITEM
 • JADE JAIL JAZZ JEAN JEEP JOIN JOKE JUMP JUNK JURY JUST JUTE
 • KEEP KICK KILL KILO KIND KING KISS(kiss)KITE KNEE KNEW KNIT KNOB KNOT KNOW
 • aaikaan aaidiia aaidal daal inch aairn aail ich aaitem
 • jeid jeil jaez jiin jiip yawin jok jamp jank yurii jast yut
 • kiip kik kil kiilo kaaind king kis kaait nii nuu nit naab naat no
 • આઇકાન્ આઇડીઅ આઇડલ્ ડાલ્ ઇન્ચ્ આઇર્ન્ આઇલ્ ઇચ્ આઇટેમ્
 • જૅઇડ્ જૅઇલ્ જૅઝ્ જીન્ જીપ્ યૉઇન્ જોક્ જમ્પ્ જન્ક્ યુરી જસ્ટ્ યુટ્
 • કીપ્ કિક્ કિલ્ કીલો કાઇન્ડ્ કિન્ગ્ કિસ્ કાઇટ્ ની નૂ નિટ્ નાબ્ નાટ્ નો
 • ˈaɪˌkɑn aɪˈdiːə ˈaɪdəl ˈdɑl ˈɪntʃ ˈaɪrn ˈaɪl ˈɪtʃ ˈaɪˌtem
 • ˈdʒeɪd ˈdʒeɪl ˈdʒæz ˈdʒiːn ˈdʒiːp ˈdʒɔɪn ˈdʒoʊk ˈdʒəmp ˈdʒəŋk ˈdʒʊriː ˈdʒəst ˈdʒuːt
 • ˈkiːp ˈkɪk ˈkɪl ˈkiːloʊ ˈkaɪnd ˈkɪŋ ˈkɪs ˈkaɪt ˈniː ˈnuː ˈnɪt ˈnɑb ˈnɑt ˈnoʊ
 • આઇકાન્ આઇડીઅ આઇડલ્ ડાલ્ ઇન્ચ્ આઇર્ન્ આઇલ્ ઇચ્ આઇટેમ્
 • જૅઇડ્ જૅઇલ્ જૅઝ્ જીન્ જીપ્ યૉઇન્ જોક્ જમ્પ્ જન્ક્ યુરી જસ્ટ્ યુટ્
 • કીપ્ કિક્ કિલ્ કીલો કાઇન્ડ્ કિન્ગ્ કિસ્ કાઇટ્ ની નૂ નિટ્ નાબ્ નાટ્ નો
 • LACE LACK  LADY LAKE LAMB LAME LAMP LAND LANE LAST LATE LAWN LAZY LEAD LEAF LEAK LEAN LEAP LEND LENS LESS LIAR LICE LICK LIEU LIFE LIFT LIKE LILY LIMB LIME LINE LINK LINT LION LIST LIVE LOAD LOAF LOAN LOCK LOGO LONG LOOK LOOM LOOP LOOT LORD LOSE LOSS LOST LOUD LOVE LUCK LUMP LUNG LURE LURK LUST
 • leis laek leidii leik laem leim laemp laend lein laest leit lawn leizii liid liif liik liin liip lend lenz les laair laais lik luu laaif lift laaik lilii lim laaim laain link lint laaian list liv lod lof lon laak logo lawŋ luk luum luup luut lawrd luuz laws lawst laeud lav lak lamp laŋ lur lark last
 • લેઇસ્ લૅક્ લેઇડી લેઇક્ લૅમ્ લેઇમ્ લૅમ્પ્ લૅન્ડ્ લેઇન્ લૅસ્ટ્ લેઇટ્ લૉન્ લેઇઝી લીડ્ લીફ્ લીક્ લીન્ લીપ્ લેન્ડ્ લેન્ઝ્ લેસ્ લાઇર્ લાઇસ્ લિક્ લૂ લાઇફ્ લિફ્ટ્ લાઇક્ લિલી લિમ્ લાઇમ્ લાઇન્ લિન્ક્ લિન્ટ્ લાઇઅન્ લિસ્ટ્ લિવ્ લોડ્ લોફ્ લોન્ લાક્ લોગો લૉŋ લુક્ લૂમ્ લૂપ્ લૂટ્ લૉર્ડ્ લૂઝ્ લૉસ્ લૉસ્ટ્ લૅઉડ્ લવ્ લક્ લમ્પ્ લŋ લુર્ લર્ક્ લસ્ટ્
 • ˈleɪs ˈlæk ˈleɪdiː ˈleɪk ˈlæm ˈleɪm ˈlæmp ˈlænd ˈleɪn ˈlæst ˈleɪt ˈlɔn ˈleɪziː ˈliːd ˈliːf ˈliːk ˈliːn ˈliːp ˈlend ˈlenz ˈles ˈlaɪr laɪs ˈlɪk ˈluː ˈlaɪf ˈlɪft ˈlaɪk ˈlɪliː ˈlɪm ˈlaɪm ˈlaɪn ˈlɪŋk ˈlɪnt ˈlaɪən ˈlɪst ˈlɪv ˈloʊd ˈloʊf ˈloʊn ˈlɑk ˈloʊgoʊ ˈlɔŋ ˈlʊk ˈluːm ˈluːp ˈluːt ˈlɔrd ˈluːz ˈlɔs ˈlɔst ˈlæʊd ˈləv ˈlək ˈləmp ˈləŋ ˈlʊr ˈlərk ˈləst
 • MADE MAID MAIL MAIN MAKE MALE MALL  MANY MARE MARK MASH MASK MASS MATE MATH MEAL MEAN MEAT MEET MELT MEMO MENU MESH MESS MICE MILD MILK MILL MIND MINE MINI MISS MODE MOLD MOLE MONK MOOD MOON MORE MOST MOVE MUCH  MULE MUST MUTE MYTH
 • meid meid meil mein meik meil mawl menii mer maark maesh maesk maes meit maeth miil miin miit miit melt memo menyu mesh mes maais maaild milk mil maaind maain minii mis mod mold mol mank muud muun mawr most muuv mach myul mas myut mith
 • મેઇડ્ મેઇડ્ મેઇલ્ મેઇન્ મેઇક્ મેઇલ્ મૉલ્ મેની મેર્ માર્ક્ મૅશ્ મૅસ્ક્ મૅસ્ મેઇટ્ મૅથ્ મીલ્ મીન્ મીટ્ મીટ્ મેલ્ટ્ મેમો મેન્યુ મેશ્ મેસ્ માઇસ્ માઇલ્ડ્ મિલ્ક્ મિલ્ માઇન્ડ્ માઇન્ મિની મિસ્ મોડ્ મોલ્ડ્ મોલ્ મન્ક્ મૂડ્ મૂન્ મૉર્ મોસ્ટ્ મૂવ્ મચ્ મ્યુલ્ મસ્ મ્યુટ્ મિથ્
 • ˈmeɪd ˈmeɪd ˈmeɪl ˈmeɪn ˈmeɪk ˈmeɪl ˈmɔl ˈmeniː ˈmer ˈmɑrk ˈmæʃ ˈmæsk ˈmæs ˈmeɪt ˈmæθ ˈmiːl ˈmiːn ˈmiːt ˈmiːt ˈmelt ˈmemoʊ ˈmenjuː ˈmeʃ ˈmes maɪs ˈmaɪld ˈmɪlk ˈmɪl ˈmaɪnd ˈmaɪn ˈmɪniː ˈmɪs ˈmoʊd ˈmoʊld ˈmoʊl ˈməŋk ˈmuːd ˈmuːn ˈmɔr ˈmoʊst ˈmuːv ˈmətʃ  ˈmjuːl məs ˈmjuːt ˈmɪθ
 • NAIL NAME NAVY NEAR NEAT  NECK NEED  NEST NEWS NEXT NICE NILL NINE NONE NOON NOPE NOSE NOTE NOUN NUDE NUKE NULL
 • OATH  OBEY ODOR OILY OKAY( OKRA OMEN OMIT ONCE ONLY OPAL  OPEN ORAL OVAL OVEN OVER
 • neil neim neivii nir niit nek niid nest nuuz nekst naais nil naain nan nuun nop noz not naeun nuud nuuk nal
 • oth obei odar awilii okei okra oman omit wans onlii opal opan awral oval avan ovar
 • નેઇલ્ નેઇમ્ નેઇવી નિર્ નીટ્ નેક્ નીડ્ નેસ્ટ્ નૂઝ્ નેક્સ્ટ્ નાઇસ્ નિલ્ નાઇન્ નન્ નૂન્ નોપ્ નોઝ્ નોટ્ નૅઉન્ નૂડ્ નૂક્ નલ્
 • ઓથ્ ઓબેઇ ઓડર્ અવિલી ઓકેઇ ઓક્ર ઓમન્ ઓમિટ્ વન્સ્ ઓન્લી ઓપલ્ ઓપન્ ઑરલ્ ઓવલ્ અવન્ ઓવર્
 • ˈneɪl ˈneɪm ˈneɪviː ˈnɪr ˈniːt ˈnek ˈniːd ˈnest ˈnuːz ˈnekst ˈnaɪs ˈnɪl ˈnaɪn  ˈnən ˈnuːn ˈnoʊp ˈnoʊz ˈnoʊt ˈnæʊn ˈnuːd ˈnuːk ˈnəl
 • ˈoʊθ oʊˈbeɪ ˈoʊdər ˈɔɪliː oʊˈkeɪ ˈoʊkrə ˈoʊmən oʊˈmɪt ˈwəns ˈoʊnliː ˈoʊpəl ˈoʊpən ˈɔrəl ˈoʊvəl ˈəvən ˈoʊvər
 • PACK PAGE PAID PAIL PAIN PAIR PALE PALM PANT PARK PART PASS PAST PATH PAVE PAWN PEAK PEEL PEEP PEER PICK PILE PILL PIMP PINE PINK PIPE PISS PLAN PLAY PLEA PLOT PLOW PLUG PLUM PLUS POEM POET POKE POLE POLL POND  PONY POOL POOP POOR POPE  PORK PORN PORT POSE POST POUR  PRAY PREY PUCK PUFF PULL PULP PUMP PURE PUSH PUSS
 • paek peij peid peil pein per peil paam paent paark paart paes paest paeth peiv pawn piik piil piip pir pik paail pil pimp paain pink paaip pis plaen plei plii plaat plaeu plag plam plas poam poat pok pol pol paand ponii puul puup pur pop pawrk pawrn pawrt poz post pawr prei prei pak paf pul palp pamp pyur push pus
 • પૅક્ પેઇજ્ પેઇડ્ પેઇલ્ પેઇન્ પેર્ પેઇલ્ પામ્ પૅન્ટ્ પાર્ક્ પાર્ટ્ પૅસ્ પૅસ્ટ્ પૅથ્ પેઇવ્ પૉન્ પીક્ પીલ્ પીપ્ પિર્ પિક્ પાઇલ્ પિલ્ પિમ્પ્ પાઇન્ પિન્ક્ પાઇપ્ પિસ્ પ્લૅન્ પ્લેઇ પ્લી પ્લાટ્ પ્લૅઉ પ્લગ્ પ્લમ્ પ્લસ્ પોઅમ્ પોઅટ્ પોક્ પોલ્ પોલ્ પાન્ડ્ પોની પૂલ્ પૂપ્ પુર્ પોપ્ પૉર્ક્ પૉર્ન્ પૉર્ટ્ પોઝ્ પોસ્ટ્ પૉર્ પ્રેઇ પ્રેઇ પક્ પફ્ પુલ્ પલ્પ્ પમ્પ્ પ્યુર્ પુશ્ પુસ્
 • ˈpæk ˈpeɪdʒ ˈpeɪd ˈpeɪl ˈpeɪn ˈper ˈpeɪl ˈpɑm ˈpænt ˈpɑrk ˈpɑrt ˈpæs ˈpæst ˈpæθ ˈpeɪv ˈpɔn ˈpiːk ˈpiːl ˈpiːp ˈpɪr ˈpɪk ˈpaɪl ˈpɪl ˈpɪmp ˈpaɪn ˈpɪŋk ˈpaɪp ˈpɪs ˈplæn ˈpleɪ ˈpliː ˈplɑt ˈplæʊ ˈpləg ˈpləm ˈpləs ˈpoʊəm ˈpoʊət ˈpoʊk ˈpoʊl ˈpoʊl ˈpɑnd ˈpoʊniː ˈpuːl ˈpuːp ˈpʊr ˈpoʊp ˈpɔrk ˈpɔrn ˈpɔrt ˈpoʊz ˈpoʊst ˈpɔr ˈpreɪ ˈpreɪ ˈpək ˈpəf ˈpʊl ˈpəlp ˈpəmp ˈpjʊr ˈpʊʃ ˈpʊs
 • QUIT QUIZ
 • RACE  RAGE RAID  RAIL RAIN RAKE RAMP RANK RAPE RARE RASE RASH RATE READ REAL REAM REAP REAR RELY RENT REST RICE RICH RIDE RING RIOT RIPE RISE RISK ROAD ROAM  ROAR ROBE ROCK ROLE ROLL ROOF  ROOM ROOT ROPE ROSE ROUT RUBY RUDE  RULE RUSH RUST
 • kwit kwiz
 • reis reij reid reil rein reik raemp raenk reip rer reiz raesh reit riid riil riim riip rir rilaai rent rest raais rich raaid ring raaiat raaip raaiz risk rod rom rawr rob raak rol rol ruuf ruum ruut rop roz raeut ruubii ruud ruul rash rast
 • ક્વિટ્ ક્વિઝ્
 • રેઇસ્ રેઇજ્ રેઇડ્ રેઇલ્ રેઇન્ રેઇક્ રૅમ્પ્ રૅન્ક્ રેઇપ્ રેર્ રેઇઝ્ રૅશ્ રેઇટ્ રીડ્ રીલ્ રીમ્ રીપ્ રિર્ રિલાઇ રેન્ટ્ રેસ્ટ્ રાઇસ્ રિચ્ રાઇડ્ રિન્ગ્ રાઇઅટ્ રાઇપ્ રાઇઝ્ રિસ્ક્ રોડ્ રોમ્ રૌર્ રોબ્ રાક્ રોલ્ રોલ્ રૂફ્ રૂમ્ રૂટ્ રોપ્ રોઝ્ રૅઉટ્ રૂબી રૂડ્ રૂલ્ રશ્ રસ્ટ્
 • ˈkwɪt ˈkwɪz
 • ˈreɪs ˈreɪdʒ ˈreɪd ˈreɪl ˈreɪn ˈreɪk ˈræmp ˈræŋk ˈreɪp ˈrer ˈreɪz ˈræʃ ˈreɪt ˈriːd ˈriːl ˈriːm ˈriːp ˈrɪr rɪˈlaɪ ˈrent ˈrest ˈraɪs ˈrɪtʃ ˈraɪd ˈrɪŋ ˈraɪət ˈraɪp ˈraɪz ˈrɪsk ˈroʊd ˈroʊm ˈrɔr ˈroʊb ˈrɑk ˈroʊl ˈroʊl ˈruːf ˈruːm ˈruːt ˈroʊp ˈroʊz ˈræʊt ˈruːbiː ˈruːd ˈruːl ˈrəʃ ˈrəst
 • SACK SAFE SAGA SAGE  SAID SAIL SAKE SALE SALT SAME SAND SAVE SCAM SCAN SEAL SEAM SEAT SECT SEED SEEK SEEM SEEN SEER SELF SELL SEMI SEND SENT SHIP SHIT SHOE SHOP SHOT SHOW SHUT SICK SIDE SIFT SIGN SING SINK SITE  SIZE SKIM SKIN SKIP SLIM SLIP SLIT SLOT  SLUM SNAP SNOW SOAK  SOAP SOAR SOCK SODA SOFA SOFT SOIL  SOLD SOME SONG  SOON SOUL SOUP SOUR  SPAN SPIN SPIT SPOT STAB STAR  STAY STEM STEP STIR STOP  STUB STUD SUCH SUCK SUDD  SURE SURF SWAN  SWIM
 • saek seif saaga seij sed seil seik seil sawlt seim saend seiv skaem skaen siil siim siit sekt siid siik siim siin sir self sel semii send sent ship shit shuu shaap shaat sho shat sik saaid sift saain sing sink saait saaiz skim skin skip slim slip slit slaat slam snaep sno sok sop sawr saak soda sofa sawft sawil sold sam sawŋ suun sol suup saeur spaen spin spit spaat staeb staar stei stem step star staap stab stad sach sak sad shur sarf swaan swim
 • સૅક્ સેઇફ્ સાગ સેઇજ્ સેડ્ સેઇલ્ સેઇક્ સેઇલ્ સૉલ્ટ્ સેઇમ્ સૅન્ડ્ સેઇવ્ સ્કૅમ્ સ્કૅન્ સીલ્ સીમ્ સીટ્ સેક્ટ્ સીડ્ સીક્ સીમ્ સીન્ સિર્ સેલ્ફ્ સેલ્ સેમી સેન્ડ્ સેન્ટ્ શિપ્ શિટ્ શૂ શાપ્ શાટ્ શો શટ્ સિક્ સાઇડ્ સિફ્ટ્ સાઇન્ સિન્ગ્ સિન્ક્ સાઇટ્ સાઇઝ્ સ્કિમ્ સ્કિન્ સ્કિપ્ સ્લિમ્ સ્લિપ્ સ્લિટ્ સ્લાટ્ સ્લમ્ સ્નૅપ્ સ્નો સોક્ સોપ્ સૉર્ સાક્ સોડ સોફ સૉફ્ટ્ સૉઇલ્ સોલ્ડ્ સમ્ સૉŋ સૂન્ સોલ્ સૂપ્ સૅઉર્ સ્પૅન્ સ્પિન્ સ્પિટ્ સ્પાટ્ સ્ટૅબ્ સ્ટાર્ સ્ટેઇ સ્ટેમ્ સ્ટેપ્ સ્ટર્ સ્ટાપ્ સ્ટબ્ સ્ટડ્ સચ્ સક્ સડ્ શુર્ સર્ફ્ સ્વાન્ સ્વિમ્
 • ˈsæk ˈseɪf ˈsɑgə ˈseɪdʒ ˈsed ˈseɪl ˈseɪk ˈseɪl ˈsɔlt ˈseɪm ˈsænd ˈseɪv ˈskæm ˈskæn ˈsiːl ˈsiːm ˈsiːt ˈsekt ˈsiːd ˈsiːk ˈsiːm ˈsiːn ˈsɪr ˈself ˈsel ˈsemiː ˈsend ˈsent ˈʃɪp ˈʃɪt ˈʃuː ˈʃɑp ˈʃɑt ˈʃoʊ ˈʃət ˈsɪk ˈsaɪd ˈsɪft ˈsaɪn ˈsɪŋ ˈsɪŋk ˈsaɪt ˈsaɪz ˈskɪm ˈskɪn ˈskɪp ˈslɪm ˈslɪp ˈslɪt ˈslɑt ˈsləm ˈsnæp ˈsnoʊ ˈsoʊk ˈsoʊp ˈsɔr ˈsɑk ˈsoʊdə ˈsoʊfə ˈsɔft ˈsɔɪl ˈsoʊld ˈsəm ˈsɔŋ ˈsuːn ˈsoʊl ˈsuːp ˈsæʊr ˈspæn ˈspɪn ˈspɪt ˈspɑt ˈstæb ˈstɑr ˈsteɪ ˈstem ˈstep ˈstər ˈstɑp ˈstəb ˈstəd ˈsətʃ ˈsək ˈsəd ˈʃʊr ˈsərf ˈswɑn ˈswɪm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TAIL TAKE  TALE TALK TALLTAME TANK TAPE TARE TAXI TEAM TEAR TELL TEND TENT TERM TEST TEXT THAN THAT THEM THEN THEY THIN THIS THOU THUS TICK TIDE TIDY TIER TILT TIME TINT TINY TIRE TOLL  TOMB TONE TOOK TOOL TORN TOUR  TOWN TRAP TRAY TREE  TRIM TRIP TROY TRUE TUBE TUCK TUFF TUNA TUNE TURN TWIN TYPE
 • UGLY UNIT UNTO UPON UREA URGE
 • teil teik teil tawk tawl teim taenk teip ter taeksii tiim tir tel tend tent tarm test tekst dhan dhaet dham dhen dhei thin dhis dhaeu dhas tik taaid taaidii tir tilt taaim tint taainii taair tol tuum ton tuk tuul tawrn tur taeun traep trei trii trim trip trawi truu tuub tak taf tuuna tuun tarn twin taaip
 • aglii yunat antuu apawn yuriia arj
 • ટેઇલ્ ટેઇક્ ટેઇલ્ ટૉક્ ટૉલ્ ટેઇમ્ ટૅન્ક્ ટેઇપ્ ટેર્ ટૅક્સી ટીમ્ ટિર્ ટેલ્ ટેન્ડ્ ટેન્ટ્ ટર્મ્ ટેસ્ટ્ ટેક્સ્ટ્ ધન્ ધૅટ્ ધમ્ ધેન્ ધેઇ થિન્ ધિસ્ ધૅઉ ધસ્ ટિક્ ટાઇડ્ ટાઇડી ટિર્ ટિલ્ટ્ ટાઇમ્ ટિન્ટ્ ટાઇની ટાઇર્ ટોલ્ ટૂમ્ ટોન્ ટુક્ ટૂલ્ ટૉર્ન્ ટુર્ ટૅઉન્ ટ્રૅપ્ ટ્રેઇ ટ્ર ઈ ટ્ર ઇમ્ ટ્ર ઇપ્ ટ્રવિ ટ્ર ઊ ટૂબ્ ટક્ ટફ્ ટૂન ટૂન્ ટર્ન્ ટ્વિન્ ટાઇપ્
 • અગ્લી યુનટ્ અન્ટૂ અપૉન્ યુરીઅ અર્જ્
 • ˈteɪl ˈteɪk ˈteɪl ˈtɔk ˈtɔl ˈteɪm ˈtæŋk ˈteɪp ˈter ˈtæksiː ˈtiːm ˈtɪr ˈtel ˈtend ˈtent ˈtərm ˈtest ˈtekst ðən ˈðæt (ð)əm ˈðen ˈðeɪ ˈθɪn ˈðɪs ˈðæʊ ˈðəs ˈtɪk ˈtaɪd ˈtaɪdiː ˈtɪr ˈtɪlt ˈtaɪm ˈtɪnt ˈtaɪniː ˈtaɪr ˈtoʊl ˈtuːm ˈtoʊn ˈtʊk ˈtuːl ˈtɔrn ˈtʊr ˈtæʊn ˈtræp ˈtreɪ ˈtriː ˈtrɪm ˈtrɪp ˈtrɔɪ ˈtruː ˈtuːb ˈtək ˈtəf ˈtuːnə ˈtuːn ˈtərn ˈtwɪn ˈtaɪp
 • ˈəgliː ˈjuːnət ˈəntuː əˈpɔn jʊˈriːə ˈərdʒ
 • VAIL VAIN VARY  VASE  VERB VERY  VETO VIEW VOID  VOLT VOTE
 • WAGE  WAIT WAKE WALK WALL WAND  WARD WARE WARM  WART  WASH WAVE WEAK WEAR  WEED WEEK  WEEP WELD WELL WERE WEST WHAT WHEN WHIP WHOM WIDE WIFE WILD WILL  WIND WINE WIPE WIRE WISE WISH WITH WOLF WOMB WOOD WOOL WORD WORK WORM
 • YARD YARN  YAWN YEAR YELL YOUR
 • ZEAL ZERO ZINC ZONE ZOOM
 • veil vein verii veis varb verii viito vyu vawid volt vot
 • weij weit weik wawk wawl waand wawrd wer wawrm wawrt wawsh weiv wiik wer wiid wiik wiip weld wel war west waat wen wip huum waaid waaif waaild wal wind waain waaip waair waaiz wish widh wulf wuum wuud wul ward wark warm
 • jaard jaarn yawn jir jel jar
 • ziil ziiro zink zon zuum
 • વેઇલ્ વેઇન્ વેરી વેઇસ્ વર્બ્ વેરી વીટો વ્યુ વૉઇડ્ વોલ્ટ્ વોટ્
 • વેઇજ્ વેઇટ્ વેઇક્ વૉક્ વૉલ્ વાન્ડ્ વૉર્ડ્ વેર્ વૉર્મ્ વૉર્ટ્ વૉશ્ વેઇવ્ વીક્ વેર્ વીડ્ વીક્ વીપ્ વેલ્ડ્ વેલ્ વર્ વેસ્ટ્ વાટ્ વેન્ વિપ્ હૂમ્ વાઇડ્ વાઇફ્ વાઇલ્ડ્ વલ્ વિન્ડ્ વાઇન્ વાઇપ્ વાઇર્ વાઇઝ્ વિશ્ વિધ્ વુલ્ફ્ વૂમ્ વૂડ્ વુલ્ વર્ડ્ વર્ક્ વર્મ્
 • જાર્ડ્ જાર્ન્ યૉન્ જિર્ જૅલ્ જર્
 • ઝીલ્ ઝીરો ઝિન્ક્ ઝોન્ ઝૂમ્
 • ˈveɪl ˈveɪn ˈveriː ˈveɪs ˈvərb ˈveriː ˈviːtoʊ ˈvjuː ˈvɔɪd ˈvoʊlt ˈvoʊt
 • ˈweɪdʒ ˈweɪt ˈweɪk ˈwɔk ˈwɔl ˈwɑnd ˈwɔrd ˈwer ˈwɔrm ˈwɔrt ˈwɔʃ ˈweɪv ˈwiːk ˈwer ˈwiːd ˈwiːk ˈwiːp ˈweld ˈwel ˈwər ˈwest ˈwɑt ˈwen ˈwɪp ˈhuːm ˈwaɪd ˈwaɪf ˈwaɪld wəl ˈwɪnd ˈwaɪn ˈwaɪp ˈwaɪr ˈwaɪz ˈwɪʃ ˈwɪð ˈwʊlf ˈwuːm ˈwuːd ˈwʊl ˈwərd ˈwərk ˈwərm
 • ˈjɑrd ˈjɑrn ˈjɔn ˈjɪr ˈjel jər
 • ˈziːl ˈziːroʊ ˈzɪŋk ˈzoʊn ˈzuːm
 • You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3
  one by one and listen to the proper pronunciations.
 •  

Three letter Words

 • ACE ACT ADD AGE AGO AID AIM AIR ALL AND APE ARK ARM ART ASH ASK
 • ASS  AXE
 • eis aekt aed eij ago eid eim er awl and eip aark aarm aart aesh aesk
 • aes aeks…………….Gujalish
 • એઇસ્ ઍક્ટ્ ઍડ્ એઇજ્ અગો એઇડ્ એઇમ્ એર્ ઑલ્ અન્ડ્ એઇપ્ આર્ક્ આર્મ્ આર્ટ્ ઍશ્ ઍસ્ક્ ઍસ્ ઍક્સ્……Gujarati
 • ˈeɪs ˈækt ˈæd ˈeɪdʒ əˈgoʊ ˈeɪd ˈeɪm ˈer ˈɔl ənd ˈeɪp ˈɑrk ˈɑrm ˈɑrt ˈæʃ ˈæsk ˈæs æks……………..IPA
 • BAD BAG BAN BAR BAT BAY BED BEE BEG BET BIB BID BIG BIT BOW BOX BOY BUD BUG BUS BUT BUY BYE
 • baed baeg baen baar baet bei bed bii beg bet bib bid big bit baeu baaks bawi/bawy bad bag bas bat baai/baay baai/baay
 • બૅડ્ બૅગ્ બૅન્ બાર્ બૅટ્ બેઇ બેડ્ બી બેગ્ બેટ્ બિબ્ બિડ્ બિગ્ બિટ્ બૅઉબાક્સ્ બૉઇ બડ્ બગ્ બસ્ બટ્ બાઇ બાઇ
 • ˈbæd ˈbæg ˈbæn ˈbɑr ˈbæt ˈbeɪ bed ˈbiː ˈbeg ˈbet ˈbɪb ˈbɪd ˈbɪg ˈbɪt ˈbæʊ ˈbɑks ˈbɔɪ ˈbəd ˈbəg ˈbəs ˈbət ˈbaɪ ˈbaɪ
 • CAB CAN CAP CAR CAT COT COW CRY CUB CUP CUT
 • kaeb kan kaep kaar kaet kaat kaeu kraai/kraay kab kap kat
 • કૅબ્ કન્ કૅપ્ કાર્ કૅટ્ કાટ્ કૅઉ ક્રઐ કબ્ કપ્ કટ્
 • kæb kən ˈkæp ˈkɑr ˈkæt ˈkɑt ˈkæʊ ˈkraɪ ˈkəb ˈkəp ˈkət
 • DAD DAY DEB DEW DID DIE DIG DIP DOG DOT DOW DRY DUE DUG DYE
 • daed dei/dey deb duu did daai/daay dig dip dawg daat daeu draai/draay duu dag daai/daay
 • ટ્ડૅડ્ ડેઇ ડેબ્ ડૂ ડિડ્ ડાઇ ડિગ્ ડિપ્ ડૉગ્ ડાટ્ ડૅઉ ડ્રાઇ ડૂ ડગ્ ડાઇ
 • ˈdæd ˈdeɪ ˈdeb ˈduː ˈdɪd ˈdaɪ ˈdɪg ˈdɪp ˈdɔg ˈdɑt ˈdæʊ ˈdraɪ ˈduː ˈdəg ˈdaɪ 
 • EAR EAT EGG EGO END EYE
 • ir iit eg iigo end aai/aay
 • ઇર્ ઈટ્ એગ્ ઈગો એન્ડ્ આઇ
 • ˈɪr ˈiːt ˈeg ˈiːgoʊ ˈend ˈaɪ
 • FAN FAR FAT FAX FEE FEW FIG FIT FIX FLY FOG FOR FOX FRY FUN FUR
 • faen faar faet faeks fii fyu fig fit fiks flaai/flaay fawg far faaks fraai/fraay fan far
 • ફૅન્ ફાર્ ફૅટ્ ફૅક્સ્ ફી ફ્યુ ફિગ્ ફિટ્ ફિક્સ્ ફ્લાઇ ફૉગ્ ફર્ ફાક્સ્ ફ્રાઇ ફન્ ફર્
 • ˈfæn ˈfɑr ˈfæt ˈfæks ˈfiː ˈfjuː ˈfɪg ˈfɪt ˈfɪks ˈflaɪ ˈfɔg fər ˈfɑks ˈfraɪ ˈfən ˈfər
 • GAP GAS GAY GET GOD GOT GUM GUN GUT GUY
 • gaep gaes gei/gey get gaad gaat gam gan gat gaai/gaay
 • ગૅપ્ ગૅસ્ ગેઇ ગેટ્ ગાડ્ ગાટ્ ગમ્ ગન્ ગટ્ ગાઇ
 • ˈgæp ˈgæs ˈgeɪ ˈget ˈgɑd ˈgɑt ˈgəm ˈgən ˈgət ˈgaɪ 
 • HAD HAS HAT HAY HEN HER HIM HIP HIS HIT HOG HOP HOT HOW HUB HUE HUG HUT
 • haed haez haet hei hen har im hip hiz hit hawg haap haat haeu hab wei/wey
 • hag hat
 • હૅડ્ હૅઝ્ હૅટ્ હેઇ હેન્ હર્ ઇમ્ હિપ્ હિઝ્ હિટ્ હૉગ્ હાપ્ હાટ્ હૅઉ હબ્ વેઇ હગ્ હટ્
 • ˈhæd ˈhæz ˈhæt ˈheɪ ˈhen (h)ər ɪm ˈhɪp (h)ɪz ˈhɪt ˈhɔg ˈhɑp ˈhɑt ˈhæʊ ˈhəbˈweɪ
 • ˈhəg ˈhət
 • ICE ICY ILL INK JAM JAR JAW JET JOB JOG JOY JUG
 • aais aaisii il ink jaem jaar yaw jet jaab jaag yawi/jawy jag
 • આઇસ્ આઇસી ઇલ્ ઇન્ક્ જૅમ્ જાર્ યૉ જૅટ્ જાબ્ જાગ જોઇ જગ્
 • ˈaɪs ˈaɪsiː ˈɪl ˈɪŋk ˈdʒæm ˈdʒɑr ˈdʒɔ ˈdʒet ˈdʒɑb ˈdʒɑg ˈdʒɔɪ ˈdʒəg
 • KEY KID KIT LAB LAP LAW LAY LEG LET LID LIE LIP LOG LOT LOW
 • kii kid kit laeb laep law lei/ley leg let lid laai/laay lip lawg laat lo
 • કી કિડ્ કિટ્ લૅબ્ લૅપ્ લૉ લેઇ લેગ્ લેટ્ લિડ્ લાઇ લિપ્ લૉગ્ લાટ્ લો
 • ˈkiː ˈkɪd ˈkɪt ˈlæb ˈlæp ˈlɔ ˈleɪ ˈleg ˈlet ˈlɪd ˈlaɪ ˈlɪp ˈlɔg ˈlɑt ˈloʊ
 • MAD MAN MAP MAT MAX MAY MEN MET MID MIX MOB MOM MUD
 • maed maen maep maet maeks mei/mey men met mid miks maab maam mad
 • મૅડ્ મૅન્ મૅપ્ મૅટ્ મૅક્સ્ મેઇ મેન્ મેટ્ મિડ્ મિક્સ્ માબ્ મામ્ મડ્
 • ˈmæd ˈmæn ˈmæp ˈmæt ˈmæks ˈmeɪ ˈmen ˈmet ˈmɪd ˈmɪks ˈmɑb ˈmɑm ˈməd
 • NAP NET NEW NOT NOW NUT
 • naep net nuu naat naeu nat
 • નૅપ્ નેટ્ નૂ નાટ્ નૅઉ નટ્
 • ˈnæp ˈnet ˈnuː ˈnɑt ˈnæʊ ˈnət
 • OAK OAT ODD OFF OIL OLD ONE ORE OUR OUT OWE OWL OWN
 • ok ot aad awf awil/awyl old wan awr aar aeut ov aeul on 
 • ઓક્ ઓટ્ આડ્ ઑફ્ અવિલ્ ઓલ્ડ્ વન્ ઑર્ આર્ ઍઉટ્ ઓ ઍઉલ્
 • ˈoʊk ˈoʊt ˈɑd ˈɔf ˈɔɪl ˈoʊld ˈwən ˈɔr ɑr ˈæʊt ˈoʊ ˈæʊl
 • PAD PAN PAR PAT PAW PAY PEA PEE PEN PET PIE PIG PIN PIT POT PUT
 • paed paen paar paet paw pei/pey pii pii pen pet paai/paay pig pin pit paat put
 • પૅડ્ પૅન્ પાર્ પૅટ્ પૉ પેઇ પી પી પેન્ પેટ્ પાઇ પિગ્ પિન્ પિટ્ પાટ્ પુટ્
 • ˈpæd ˈpæn ˈpɑr ˈpæt ˈpɔ ˈpeɪ ˈpiː ˈpiː ˈpen ˈpet ˈpaɪ ˈpɪg ˈpɪn ˈpɪt ˈpɑt ˈpʊt
 • RAG RAN RAP RAT RAW RAY RED RIB RID RIG RIM RIP ROB ROD ROT ROW RUB RUG RUM RUN RYE
 • raeg raen raep raet raw rei/rey red rib rid rig rim rip raab raad raat ro rab rag ram ran raai/raay
 • રૅગ્ રૅન્ રૅપ્ રૅટ્ રૌ રેઇ રેડ્ રિબ્ રિડ્ રિગ્ રિમ્ રિપ્ રાબ્ રાડ્ રાટ્ રો રબ્ રગ્ રમ્ રન્ રાઇ
 • ˈræg ˈræn ˈræp ˈræt ˈrɔ ˈreɪ ˈred ˈrɪb ˈrɪd ˈrɪg ˈrɪm ˈrɪp ˈrɑb ˈrɑd ˈrɑt ˈroʊ ˈrəb ˈrəg ˈrəm ˈrən ˈraɪ
 • SAD SAG SAT SAW SAY SEA SEE SET SEW SEX SHE SHY SIN SIP SIR SIT SIX SKI SKY SON SOW SOX SOY SPA SPY SUB SUE SUM SUN
 • saed saeg saet saw sei/sey sii sii set so seks shii shaai/shaay sin sip sar sit siks skii skaai/skaay san saeu saaks sawi/sawy spaa spaai/spaay sab suu sam san
 • સૅડ્ સૅગ્ સૅટ્ સૉ સેઇ સી સી સેટ્ સો સેક્સ્ શી શાઇ સિન્ સિપ્ સર્ સિટ્ સિક્સ્ સ્કી સ્કાઇ સન્ સૅઉ સાક્સ્ સૉઇ સ્પા સ્પાઇ સબ્ સૂ સમ્ સન્
 • sæd ˈsæg ˈsæt ˈsɔ ˈseɪ ˈsiː ˈsiː ˈset ˈsoʊ ˈseks ˈʃiː ˈʃaɪ ˈsɪn ˈsɪp ˈsər ˈsɪt ˈsɪks ˈskiː ˈskaɪ ˈsən ˈsæʊ sɑks ˈsɔɪ ˈspɑ ˈspaɪ ˈsəb ˈsuː ˈsəm ˈsən
 • TAB TAG TAN TAP TAR TAX TEA TEN THE THY TIE TIN TIP TIT TOE TON TOO TOP TOY TRY TUB TWO USE VAN VIA VOW
 • taeb taeg taen taep taar taeks tii ten dha dhaai/dhaay taai/taay tin tip tit to tan tuu taap tawi/tawy traai/taay tab tuu yus vaen vaaia/vaaya vaeu
 • ટૅબ્ ટૅગ્ ટૅન્ ટૅપ્ ટાર્ ટૅક્સ્ ટી ટેન્ ધ ધાઇ ટાઇ ટિન્ ટિપ્ ટિટ્ ટો ટન્ ટૂ ટાપ્ ટૉઇ ટ્રઐ ટબ્ ટૂ યુસ્ વૅન્ વાઇઅ વૅઉ
 • ˈtæb ˈtæg ˈtæn ˈtæp ˈtɑr ˈtæks ˈtiː ˈten ðə ˈðaɪ ˈtaɪ ˈtɪn ˈtɪp ˈtɪt ˈtoʊ ˈtən ˈtuː ˈtɑp ˈtɔɪ ˈtraɪ ˈtəb ˈtuː ˈjuːs ˈvæn ˈvaɪə ˈvæʊ
 • WAG WAN WAR WAS WAX WAY WEB WED WET WHO WHY WIG WIN WON WOW
 • waeg waan wawr waz waeks wei web wed wet huu waai/waay wig win wan waeu
 • વૅગ્ વાન્ વૉર્ વઝ્ વૅક્સ્ વેઇ વેબ્ વેડ્ વેટ્ હૂ વાઇ વિગ્ વિન્ વન્ વૅઉ
 • ˈwæg ˈwɑn ˈwɔr ˈwəz ˈwæks ˈweɪ ˈweb ˈwed ˈwet ˈhuː ˈwaɪ ˈwɪg ˈwɪn ˈwən ˈwæʊ
 • YAM YEN YES YET YOU YUM YUP ZIG ZIP ZOO
 • jaem jen jes jet yu yam jap zig zip zuu
 • જૅમ્ જૅન્ જૅસ્ જૅટ્ યુ યમ્ જપ્ ઝિગ્ ઝિપ્ ઝૂ
 • ˈjæm ˈjen ˈjes ˈjet ˈjuː yəm ˈjəp ˈzɪg ˈzɪp ˈzuː
 •  You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3 one by one and listen to the proper pronunciations. 
 •  

Two letter Words

 • Gujalish Pronunciation key>> /ə/a̩/a/Schwa, ɪ/i, iː/ ī /ii/, aɪ/aai ,ɔ/ŏ/aw/, 
 • uː/ū/uu/, oʊ/o/
 • am an at as be bi by do go he hi if in is it me my no of on so to
  un up us we
 • am an at az bii baai/baay baai/baay duu go hii haai/haay if in iz it mii maai/maay no av awn so tu an ap as wii……Gujalish /Type able
 • a̩m a̩n a̩t a̩z bī bāi bāi dū go hī hāi if in iz it mī māi no a̩v ŏn so tu  a̩n a̩p a̩s wī……………………………………………Guja̩lish / Print media
 • અમ્ અન્ અટ્ અઝ્ બી બાઇ બાઇ ડૂ ગો હી હાઇ ઇફ્ ઇન્ ઇઝ્ ઇટ્ મી માઇ નો અવ્ ઑન્ સો ટુ અન્ અપ્ અસ્ વી……………….Gujarati
 • əm ən ət əz ˈbiː ˈbaɪ ˈbaɪ ˈduː ˈgoʊ ˈhiː ˈhaɪ ˈɪf ˈɪn ɪz ˈɪt ˈmiː ˈmaɪ ˈnoʊ əv ˈɔn ˈsoʊ tʊ ənˈ əp ˈəs ˈwiː………………IPA
 • You may type these English words  HERE 1 or HERE-2 or HERE-3
 • one by one and listen to the proper pronunciations.
 •  

All Consonants Plus Vowels Part 4

Now lets apply these vowels to each consonant.

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː   ʊ   ʊː   æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm    əh (IPA)

ạ   ā   i    ī   u   ū       ă      e   ại       ǒ      o   ạu     ạm/ ạn ạh…..Gujạlish

a  aa  i   ii   u   uu   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

Alphabetical Chart :

c/k/s , f /ph,  q/kw/kv/k,  a/ə ,ă/ae,  ǒ/aw 

ba  bā  bi  bī  bu  bū  bă be bai  bǒ  bo bau  bam/an bah

da  dā  di  dī  du  dū  dă de dai  dǒ  do dau  dam/dan dah

fa  fā  fi  fī  fu  fū  fă fe fai  fǒ  fo fau  fam/fan fah

ga  gā  gi  gī  gu  gū  gă ge gai  gǒ  go gau  gam/gan gah

ha  hā  hi  hī  hu  hū  hă he hai  hǒ  ho hau  ham/han hah

ja  jā  ji  jī  ju  jū  jă je jai  jǒ  jo jau  jam/jan jah

ka  kā  ki  kī  ku  kū  kă ke kai  kǒ  ko kau  kam/kan kah

la  lā  li  lī  lu  lū  lă le lai  lǒ  lo lau  lam/lan lah

ma  mā  mi  mī  mu  mū  mă me mai  mǒ  mo mau  mam/man mah

na nā  ni  nī  nu  nū  nă ne nai  nǒ  no nau  nam/nan nah

pa  pā  pi  pī  pu  pū  pă pe pai  pǒ  po pau  pam/pan pah

ra  rā  ri  rī  ru  rū  ră re rai  rǒ  ro rau  ram/ran rah

sa  sā  si  sī  su  sū  să se sai  sǒ  so sau  sam/san sah

ta  tā  ti  tī  tu  tū  tă te tai  tǒ  to tau  tam/tan tah

va vā  vi  vī  vu  vū  vă ve vai  vǒ  vo vau  vam/van vah

wa  wā  wi  wī  wu  wū  wă we wai  wǒ  wo wau  wam/wan wah

bha  bhā  bhi  bī  bhu  bhū  bhă bhe bhai  bhǒ  bho bhau  bham/bhan bhah

cha  chā  chi  chī  chu  chū  chă che chai  chǒ  cho chau  cham/chan chah

dha  dhā  dhi  dhī  dhu  dhū  dhă dhe dhai  dhǒ dho dhau  dham/dhan dhah

gha  ghā  ghi  ghī  ghu  ghū  ghă ghe ghai  ghǒ  gho ghau  gham/ghan ghah

jha  jhā  jhi  jhī  jhu  jhū  jhă jhe jhai  jhǒ  jho jhau  jham/jhan jhah

kha  khā  khi  khī  khu  khū  khă khe khai  khǒ  kho khau  kham/khan khah

pha  phā  phi  phī  phu  phū  phă phe phai  phǒ  pho phau  pham/phan phah

sha  shā  shi  shī  shu  shū  shă she shai  shǒ  sho shau  aham/shan shah

tha  thā  thi  thī  thu  thū  thă the thai  thǒ tho thau  tham/than thah

Here are some words based on above chart. One may practice here and write English words phonetically using this chart.

CUT/kat,,BAR/bār,BAT/băt BID/bīd, BED/bed, LOOK/lūk, OFF/ǒff BALL/bǒl

HER/har  BID/bid, BOOT/būt BUNDLE/bandl,ABOVE/abav

English Vowels and Basic Sounds with Consonants Part 3

English Vowels:

A,E,I,O, U /a,ei,o,u  In Gujalish,these Vowels produces fifteen sounds when combined with consonants.

Letter B/b plus vowels

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː   ʊ   ʊː   æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm    əh (IPA)

ạ   ā   i    ī   u   ū       ă      e   ại       ǒ      o   ạu     ạm/ ạn ạh…..Gujạlish

a  aa  i   ii   u   uu   ae    e   ai     aw   o    au    am/an    ah (Type able)

ba  baa  bi  bii  bu  buu  bae  be  bai   baw   bo  bau  bam ban  bah

b/ba………..as in………..bug,but,bus

bā/baa……..as in ………bar,buy ,(box,bow)

bi………as in…….. ..big,bit,bill,bid

bī/bii……..as in …………beet,beat

bu…….as in……… …bull,bullet,(butch,burett)

bū/buu……as in …………book,boot

bae…….as in………….bat

be……..as in………….bay,

bai…….as in………….bail,bait

baw…….as in…………boy,boss(ball,baud,bought)

bo…….as in………….both,boat,bold

bau……as in………….baud,bawl

bam / ban……………..bump,/ bung,bundle

bah……………………..blah,baht

Now lets apply these vowels to another consonant, letter D/d.

d(a)   dā  di   dī   du   dū  dē  de dai   dō  do  dau  dam/dan  dah

d/da……..as in………dum,dug,duck,

dā/daa ….. as in……. dark,dart,darn,(doll ?dye?)

di……..as in……..dim,dig,dip

dī/dii………as in…….deep,deem,dear,deer,deal(body,lady)

du……..as in……..dude,duty,due,dual (do ?)

dū/duu  …..as in………doom(door ?)

dae…….as in……….dad,dam

de……as in………..day

dai……as in………..paid,maid,raid,laid

daw……..as in………..dog,dock,doll,(daughter)

do………as in………..door,dome,dope,donor,dose

dau/daw…….as in………….daunt,daughter

dam/dan……….as in………..dum/done

dah………as in………………..dahl

 

English Vowels and Basic Sounds Part 2

A,  E,  I,  O,  U

a, e, i, o ,u

Now each consonant produces these fifteen basic sounds in Gujalish  system when combined with vowels along with other merging sounds.

ə   ɑ/ɑː  ɪ  ɪː  ʊ  ʊː  æ  ɛ/eɪ/ey  əi   ɔ/ɔ:   oʊ   əu:   ən/ əm  əh (IPA)

ạ   ā       i    ī   u   ū    ă      e       ại      ǒ      o    ạu     ạm  ạn ạh (for print media)

a, aa,    i,    ii,  u,uu, ae,    e,        ai,   aw,   o,    au,    am,an,ah ………Type able

a, a:     ,i,    i:.  u. u:,ae,     e,        ai,  aw,    o,     au,   am,an,ah…………..Type able

ʊː/oo ,  ɪː/ee  (don’t resemble to IPA characters)

Merging Sounds:

ɑɪ/aai /āi/a:i , ɑʊ/aau/āu æʊ /aeu/ău /kite,cow

a/… as in america,about,away,up,us,other

ā… as in father,arm,art,odd, 

i… as in if,is,ill,in

ī… as in meet,beet

u… as put

ū… as in food,boot,loot,use,unit

ae… as in bat,hat

e…as in may,bay,hey,get,let  

ai/əi… as in paisā ..not same as aɪ/item,kite) 

aw… as in law,off,oil,august,auction,audit,audio,augur

o… as in over,oak,old,own

au…as in  aurat .. not same as aʊ

am/an… as in  amber,under,uncle

ah…   as in aha ,uh

Now say

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r s t u v w x y z

Now read…..

ei,bī,sī,dī,i,ef jī,eich,āi,je,ke,el,em,en,o,pī,kyū,ār,es,tī,yu,vī,dablyū,eks,wāy,zī/zed

English Alphabet and Basic Letter Sounds Part 1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j l k l m n o p q r s t u v w x y z

When you spell say………….(click to listen)

The above letters have the basic sounds like………..(click to listen)

(When you read or write use these basic sounds.)

a…….  sounds like a in America, away (up,un,us,other)

b……..but, lab ,bug,bud,bun,

c ……cut,cup

d…….duck, mad, pad

e…….east , ever

f…….fun,if,puff,off,bluff,staff,(graph,cough,laugh,rough,tough)

g……gun, flag,bag,egg,(ghost,league,plague)

h….. hut,hut,hull

i…….in,it,is,if,big,meet,deep

j…….jug,just (age,cage,germ,large,urge,bridge,judge)

k…..kut, ink,ark,ask,buck, luck, beak(chord,chrome,anchor,echo,chemical)

l……luck, love,lug,lux

m…mug,mud,must,(come,some)

n….num, ban,null,none,nut,inn,(done,none,one,sign)

o….open,oak, old, over,obey

p….puppy, map

q….quick

r……rub,rug,run,

s…..sun,miss,some,suck,sum,supper,pass,miss(ice,face,rice)

t…..tub,pet at,tum,tuck

u…up,us,un,put,use,unit

v…..yulgar, five,verb,verse,vulture,cave

w….word,worm,work,

x…..delux , fax  box,xerox

y…..yes,yet,yum

z…..zuck,zerk,zoo,zip,quiz,fuzz,buzz(cheese,raise,hose)

Additional Consonants Combination Sounds:

bh….Bharat,bhakti

ch….church,chick

dh….dharma,buddha

gh…..afghan,ghetto,ghosts,high,tough,light

jh……jhala

kh……khan

ph…..phone,(fun)

sh…..shut,bush,push,fish

th……bath,math,(this,the)

wh…..who,why

Extra Consonants Combinations:

sch………..school,scholar

ion…………ions,onions,lion

tion……….lotion,motion

ssion…..mission,admission,passion,sesson

isms………prisms,egoisms

ks………….ax,fax,fix,box,tax,wax,six,next, success,accent,accept

tch…………patch,batch,itch,catch,scratch,witch

Why not respell English words in Gujalish scheme?

English is an international language. Pronunciation  is definitely the biggest thing that people notice when you are speaking English. Almost all English learners say “I don’t need to study pronunciation, I just want to communicate in English.” Unfortunately, many learners ignore pronunciation. English pronunciation is not always predictable from the spelling forms that you see. Words that look the same might have very different pronunciations.  Like many languages, World English has wide variation in pronunciation, both historically and from dialect to dialect. In general, however, the regional dialects of English share a largely similar (though not identical) phonological system.There is significant variation in the vowel sounds used within most of these countries, and in other countries where English is spoken. Good pronunciation in simple words should be one of the first things that you learn in English.

Traditional respelling systems for English use only the 26 ordinary letters of the Latin alphabet with diacritics, and are meant to be easy for native readers to understand. English dictionaries have used various such respelling systems to convey phonemic representations of the spoken word.

Phonetic transcriptions are usually written in the International Phonetic Alphabet (IPA), in which each English sound has its own symbol.The following tables show the IPA (IPA,SAMPA,and enPR/AHD representations of English pronunciation

The purpose of this section is to help learners of English with the pronunciation of specific sounds using  Gujalish scheme. In Gujalish, the words should be spelled  the way they are pronounced.

Many times, people make spelling mistakes,  which happen because of the confusion of using right vowels, consonants, or suffixes. One reason why these spelling mistakes happen could be that we tend to judge the spelling on the basis of how we speak/pronounce a word. You could be relieved by the fact that  you write in the same way as you speak/spell them.

Here is a picture of the inside of ones mouth and the important articulators, the parts of the mouth that help you to make the sounds.

Here is the Gujarati Alphabet, a simplest version of Sanskrit/Devanagari Scripts without horizontal lines(lines above letters) with Gujarati Latin keyboard. Hindi and Sanskrit can easily be written in Gujanagari(Gujarati) Script.

Consonants and Vowels:

velars palatals retroflexes dentals labials
ક [k]
k  K
ચ[c]
c  C
ટ [ʈ]
ṭ  Ṭ
ત[t̪]
t  T
પ[p]
p  P
tenuis plosives
ખ [kʰ]
kh  Kh
છ [cʰ]
ch  Ch
ઠ[ʈʰ]
ṭh  Ṭh
થ[t̪ʰ]
th  Th
ફ[pʰ]
ph  Ph
aspirated plosives
ગ  [ɡ]
g  G
જ [ɟ]
j  J
ડ[ɖ]
ḍ  Ḍ
 દ[d̪]
d  D
 બ [b]
b  B
voiced plosives
ઘ [ɡʱ]
gh  Gh
ઝ  [ɟʱ]
jh  Jh
ઢ [ɖʱ]
ḍh  Ḍh
ધ[d̪ʱ]
dh  Dh
ભ[bʱ]
bh  Bh
breathy-voiced plosives
ङ [ŋ]
ṅ  Ṅ
ञ [ɲ]
ñ  Ñ
ણ [ɳ]
ṇ  Ṇ
ન [n]
n  N
મ[m]
m  M
nasal stops
ય [j]
y  Y
ર [r]
r  R
લ[l]
l  L
વ[ʋ]
v  V
semi-vowels
શ [ɕ]
ś  Ś
ષ[ʂ]
ṣ  Ṣ
સ [s]
s  S
sibilants
હ[ɦ]
h  H
voiced fricative
Category nāgarī Transcription Lower case Upper case
vowels [ɐ] a A
[ɑː] ā Ā
[i] i I
[iː] ī Ī
[u] u U
[uː] ū Ū
[ɹ̩]
[ɹ̩ː]
[l̩] Ḷ (Rarely used letter)
[l̩ː] Ḹ (rarely used letter)
diphthongs [eː] e E
[ɐi] ai Ai
[ou] o O
[au] au Au
anusvara અં [ⁿ] aṃ
visarga અ: [h] aḥ